Jednorazowa refundacja poniesionych kosztów z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne


Istnieje możliwość jednorazowej refundacji poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem osoby bezrobotnej. Kwota refundowanych składek nie może przekroczyć 300 % wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Jednorazowa refundacja kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne z związku z zatrudnianiem skierowanych bezrobotnych jest pomocą publiczną w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracownika znajdującego się w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub bardzo niekorzystnej sytuacji.
Pracownik zatrudniony w ramach pomocy w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji musi być uprawniony do nieprzerwanego zatrudnienia przez minimum 12 miesięcy, a Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę tylko w przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych.
Pracownik zatrudniony w ramach pomocy w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących się w bardzo niekorzystnej sytuacji musi być uprawniony do nieprzerwanego zatrudnienia przez minimum 24 miesięcy, a Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę tylko w przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych.

"Pracownik znajdujący się w szczególnie niekorzystnej sytuacji" oznacza każdą osobę, która: jest bez stałego zatrudnienia za wynagrodzeniem w okresie ostatnich sześciu miesięcy; lub nie ma wykształcenia ponadgimnazjalnego lub zawodowego (ISCED 3); lub jest w wieku ponad 50 lat; lub jest osobą dorosłą mieszkającą samotnie, mającą na utrzymaniu co najmniej jedną osobę; lub pracuje w sektorze lub zawodzie w państwie członkowskim, w którym dysproporcja kobiet i mężczyzn jest co najmniej 25 % większa niż średnia dysproporcja we wszystkich sektorach gospodarki w tym państwie członkowskim i należy do tej grupy stanowiącej mniejszość; lub jest członkiem mniejszości etnicznej w państwie członkowskim, który w celu zwiększenia szans na uzyskanie dostępu do stałego zatrudnienia musi poprawić znajomość języka, uzupełnić szkolenia zawodowe lub zwiększyć doświadczenie zawodowe.

"Pracownik znajdujący się w bardzo niekorzystnej sytuacji" oznacza każdą osobę, która jest bezrobotna przez co najmniej 24 miesiące.

Kosztami kwalifikującymi się do objęcia pomocą są ponoszone w okresie 12 lub 24 miesięcy przez pracodawcę koszty płac nowych pracowników, na które składają się:

- wynagrodzenia brutto,

- opłacone od wynagrodzeń obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne.

Maksymalna intensywność pomocy brutto na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub bardzo niekorzystnej sytuacji nie może przekroczyć 50 % kosztów kwalifikujących.
Pomoc w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracownika znajdującego się w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub bardzo niekorzystnej sytuacji jest udzielana, jeżeli utworzone miejsce pracy powoduje wzrost netto:

- ogólnej liczby pracowników u danego pracodawcy oraz

- liczby pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub bardzo niekorzystnej sytuacji

- w porównaniu ze średnią z ostatnich 12 miesięcy.

Podstawy prawne

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645 tekst jedn.).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz.U. Nr 5, poz. 25).

- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3).

Zainteresowany pracodawca powinien złożyć Wniosek o jednorazową refundację kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne z związku z zatrudnianiem skierowanych bezrobotnych, zawierając w nim dane dotyczące oferowanych przez siebie stanowisk pracy i wymagań kwalifikacyjnych kandydatów do zatrudnienia.

Refundacja może nastąpić w przypadku, gdy:

- pracodawca zatrudniał skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy oraz

- po upływie 12 miesięcy zatrudnienia skierowany bezrobotny jest nadal zatrudniony.

Informacja wytworzona przez:
Krzysztof Szumotalski
email: kszumotalski@kolobrzeg.praca.gov.pl tel.:943524133
, w dniu:  31‑03‑2009 13:48:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Patryk Wojna , w dniu:  31‑03‑2009 13:48:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑05‑2016 11:45:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie