Pośrednictwo pracy


PROFESJONALNE POŚREDNICTWO PRACY

Pośrednictwo pracy - to bezpłatna usługa polegająca na udzielaniu pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia oraz udzielaniu pomocy pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników.
Dzięki pomocy pośredników pracy znajdziecie Państwo odpowiedniego kandydata do pracy.
Zgłoszenia wolnego miejsca zatrudnienia można dokonać osobiście w siedzibie urzędu pracy, telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu.

Wniosek o zgłoszenie wolnego miejsca zatrudnienia (WZÓR DO POBRANIA)

Obsługą pracodawców i przyjmowaniem ofert pracy zajmują się pośrednicy pracy
- od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 15.00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu , ul. ul. Katedralna 46-48, tel. 094 35 241 33 wew. 117, 698 664 506.

Do szczególnych form prowadzenia pośrednictwa pracy należą giełdy i targi pracy.

Giełdy pracy organizowane są w sytuacji, gdy istnieje potrzeba bezpośredniego spotkania pracodawcy lub kilku pracodawców z większą grupą osób poszukujących pracy, w jednym lub w kilku zawodach. Dzięki takiej formie pośrednictwa pracy i stworzonej możliwości bezpośrednich rozmów pomiędzy pracodawcami i potencjalnymi kandydatami istnieje szansa na szybkie znalezienie odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy.

Targi pracy to przedsięwzięcia, które stanowią możliwość przekazania informacji o dużej liczbie wolnych miejsc zatrudnienia. W targach biorą udział pracodawcy, organizacje szkolące, urzędy pracy, organizacje pozarządowe, agencje pośrednictwa pracy i inni partnerzy rynku pracy. Dzięki promocji i reklamie informacje o targach pracy docierają do wielu osób poszukujących pracy. Jest to doskonała okazja do spotkania wielu pracodawców z liczną grupą osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia oraz doskonałą płaszczyzną do promocji usług świadczonych przez urząd pracy i inne organizacje biorące udział w tym przedsięwzięciu.


Oferta zgłoszona przez Państwa do realizacji może mieć formę:

  • pośrednictwa otwartego poprzez upowszechnienie informacji zawierającej dane umożliwiające identyfikację pracodawcy (oferta trafia do wszystkich zainteresowanych, którzy sami kontaktują się z pracodawcą),
  • pośrednictwa zamkniętego poprzez upowszechnienie informacji niezawierającej danych umożliwiających identyfikację pracodawcy (oferta upowszechniona zawiera tylko dane dot. stanowiska i wymagań, pozostałe informacje podawane są przez pośrednika pracy po sprawdzeniu czy kandydat spełnia wymogi zgłoszone w ofercie przez pracodawcę).

Obowiązki pracodawcy wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy względem osób zatrudnionych, odbywających staż lub inny rodzaj przygotowania zawodowego są następujące:

- udzielanie na wniosek bezrobotnego odbywającego staż lub przygotowanie zawodowe w miejscu pracy dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni odbywania wyżej wymienionych form aktywizacji zawodowej. Za dni wolne przysługuje stypendium.

- wydawanie opinii zawierającej informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego oraz kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych pozyskanych w okresie stażu lub przygotowania zawodowego należy do pracodawcy,

- zwalnianie pracownika od pracy w celu wzięcia udziału w posiedzeniach Powiatowej Rady Zatrudnienia. Za czas zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia ustalonego według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

Dodatkowo do obowiązków pracodawcy wynikających z przepisów prawa pracy należą między innymi:

- informowanie pracownika podejmującego pracę o zakresie i sposobie wykonywania jego obowiązków oraz podstawowych uprawnieniach pracowniczych,

- zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania pracy,

- ułatwienie pracownikom podnoszenia kwalifikacji,

- obiektywne i sprawiedliwe ocenianie pracowników i wyników ich pracy,

- wypłacanie wynagrodzenia terminowo i w sposób prawidłowy,

- prowadzenie dokumentacji personalnej,

- wydawanie świadectw pracy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy o pracę,

- udzielenie dwóch dni urlopu na poszukiwanie pracy zwalnianemu pracownikowi.

Szczegółowe informacje o przepisach zawartych w kodeksie pracy można znaleźć w serwisie internetowym pod adresem:

http://www.prawo-pracy.pl

Informacja wytworzona przez:
Monika Lewandowska
email: mlewandowska@kolobrzeg.praca.gov.pl tel.:94 35 241 33
, w dniu:  16‑04‑2008 12:35:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Szumotalski
email: kszumotalski@kolobrzeg.praca.gov.pl tel.:943524133
, w dniu:  16‑04‑2008 12:35:00
Data ostatniej aktualizacji:
10‑07‑2017 08:28:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie