Zatrudnienie obcokrajowców


Informacje nt. zatrudniania cudzoziemców znajdujące się na stronach MRPiPS:

1.https://www.mpips.gov.pl/praca/zatrudnienie-cudzoziemcow/

2.https://www.mpips.gov.pl/praca/zatrudnienie-cudzoziemcow/zatrudnianie-cudzoziemcow--zmiany-od-2018-r/oswiadczenia-dla-prac-niesezonowych/

3.https://www.mpips.gov.pl/praca/zatrudnianie-cudzoziemcow--zmiany-od-2018-r/zezwolenie-na-prace-sezonowa/

Zatrudnienie obywateli państw trzecich w Polsce:

Pracodawca zamierzający zatrudnić lub zatrudniający cudzoziemca ma obowiązek sprawdzenia, czy posiada on ważny dokument uprawniający do pobytu w Polsce, zrobienia kopii tego dokumentu i przechowywania jej przez okres zatrudnienia cudzoziemca. Obowiązki te dotyczą każdej formy zatrudnienia, zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i umowy cywilnoprawnej (np. umowy zlecenia, umowy o dzieło). Dokumentem uprawniającym do pobytu na terytorium Polski może być ważna wiza (np. wiza krajowa (symbol D) lub wiza Schengen (symbol C) lub zezwolenie pobytowe i wydana na jego podstawie karta pobytu. Pracodawca powinien upewnić się także, że tytuł pobytowy cudzoziemca uprawnia go do podejmowania pracy na terytorium  RP. Nie wszystkie dokumenty pobytowe uprawniają do wykonywania pracy w Polsce (m.in. wiza turystyczna, tranzytowa, wydana w związku z korzystaniem z ochrony czasowej oraz wiza wydana w związku z przejazdem ze względów humanitarnych, interes państwa bądź zobowiązania międzynarodowe).

Warunkiem powierzenia pracy cudzoziemcowi w Polsce jest uzyskanie odpowiedniego zezwolenia oraz legalny pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. O zezwolenie na pracę występuje pracodawca do właściwego wojewody, o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę - cudzoziemiec przebywający już legalnie na terytorium Polski, o zezwolenie na pracę sezonową wnioskuje również podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi (pracodawca).

Więcej informacji nt. zezwolenia na pracę i możliwości uzyskania tytułu pobytowego na terytorium RP:

1.http://http://kolobrzeg.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/zatrudnianie-cudzoziemcow/zezwolenia-na-prace

2. https://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=1960

3. https://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=group&action=list&id=108

4. https://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=4089

5. https://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=33

Zezwolenia na pracę w Polsce nie muszą posiadać m.in. członkowie rodzin obywateli państw UE/EOG i Szwajcarii, cudzoziemcy, którym udzielono ochrony na terytorium RP (np. status uchodźcy, pobyt tolerowany), osoby posiadające Kartę Polaka, nauczyciele języków obcych w instytucjach należących do systemu oświaty, absolwenci polskich szkół ponadgimnazjalnych i stacjonarnych studiów wyższych oraz  studenci i i doktoranci odbywający studia w Polsce.

W związku z wprowadzeniem ruchu bezwizowego pomiędzy państwami Schengen a Ukrainą, Mołdawią i Gruzją obywatele tych krajów, posiadający paszporty biometryczne, mogą przekraczać granice bez konieczności posiadania wizy. Wprowadzenie ruchu bezwizowego nie oznacza jednak zaprzestania prowadzenia kontroli granicznej, która polega m. in. na sprawdzaniu, czy cudzoziemiec spełnia warunki wjazdu i pobytu na terytorium państwa przyjmującego.

W celu podjęcia pracy w Polsce nadal wymagane jest posiadanie zezwolenia na pracę, chyba, że dany cudzoziemiec jest zwolniony z obowiązku jego uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów.

Okres pobytu na terytorium państw obszaru Schengen w ramach ruchu bezwizowego nie może przekroczyć 90 dni w ciągu kolejnego 180-dniowego okresu (liczy się łączny okres pobytu na terytorium wszystkich państw obszaru Schengen, w tym Polski). W razie potrzeby przedłużenia pobytu w celu wykonywania pracy w Polsce, istnieje możliwość złożenia przez cudzoziemca wniosku do właściwego wojewody o wydanie odpowiedniego zezwolenia na pobyt czasowy. Zezwolenie takie jest wydawane na okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 3 lata. Szczegółowe informacje o warunkach uzyskania zezwoleń na pobyt czasowy zawarte są na stronach internetowych Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz urzędów wojewódzkich.

Cudzoziemiec, który zamierza przyjechać i przebywać w Polsce w celu wykonywania pracy przez okres dłuższy niż 3 miesiące, może nadal ubiegać się o wydanie wizy krajowej w celu wykonywania pracy, uprawniającej do pobytu w Polsce przez okres dłuższy niż 90 dni, nie dłuższy niż rok.

Ponadto należy pamiętać, że w myśl art. 2 i 3 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U poz. 769), podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest obowiązany żądać od cudzoziemca przedstawienia przed rozpoczęciem pracy ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP oraz do przechowywania jego kserokopii przez cały okres powierzania pracy. Dokumentem takim może być kopia paszportu ze stampilą potwierdzającą przekroczenie granicy (w przypadku ruchu bezwizowego) lub kopia wizy albo kopia karty pobytu wydanej w związku z uzyskaniem zezwolenia pobytowego lub decyzji w tej sprawie. W przypadku powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi przebywającemu w ramach ruchu bezwizowego, dla uniknięcia ryzyka zarzutu powierzenia cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy, zaleca się sprawdzanie przez pracodawców pod koniec 90 dni uprawniającego danego cudzoziemca do pobytu bez wizy, czy cudzoziemiec uregulował kwestie pobytowe (tj. ma wizę krajową, odpowiednie zezwolenie na pobyt czasowy upoważniające do wykonywania pracy albo odcisk stempla w paszporcie potwierdzający złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy).

OŚWIADCZENIA O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOM

Od 01.01.2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy związane z zatrudnianiem cudzoziemców z tzw. państw trzecich. Zmianie uległa nazwa z oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy na oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. W związku z nowymi przepisami w tym zakresie, odstępuje się od rejestracji oświadczenia jako czynności czysto technicznej – wpisanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy do ewidencji oświadczeń staje się czynem około decyzyjnym.

WARUNKI WPISU OŚWIADCZENIA O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY DO EWIDENCJI OŚWIADCZEŃ

Na podstawie art. 88z ust. 2 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1265 ze zm.) powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce stałego pobytu podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, jeżeli:

1. zgodnie § 2 rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2349) na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi mogą być zatrudnieni obywatele Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej oraz Ukrainy (przepisy przewidują również możliwość wydania przez ministra właściwego do spraw pracy rozporządzenia, w którym określone zostaną zawody, w przypadku których oświadczenia będą mogły dotyczyć również obywateli innych państw - na chwilę obecną brak jest jednak takiej informacji);

2. praca cudzoziemca nie jest związana z działalnością określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 9 ww. ustawy, tzn. cudzoziemiec nie wykonuje pracy w zakresie działalności, które określone zostały w rozporządzeniu MRPiPS z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (Dz.U. z 2017 r. poz. 2348);

3. zgodnie z art. 87 ust. 3 ww. ustawy praca na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (tzn. bez zezwolenia na pracę) możliwa jest przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy (niezależnie od liczby podmiotów powierzających temu cudzoziemcowi wykonywanie pracy), jeżeli powiatowy urząd pracy przed rozpoczęciem pracy przez cudzoziemca wpisał oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, a praca jest wykonywana na warunkach określonych w tym oświadczeniu.

 

PROCEDURA

1. oświadczenie powinno być złożone wraz z 1 kopią. Oświadczenia powinny być wypełniane kompletnie i czytelnie, najlepiej pismem drukowanym. PUP zamieszcza na oryginale i kopii oświadczenia informację o wpisie do ewidencji oświadczeń.

2. złożenia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy w celu wpisu do ewidencji oświadczeń dokonuje podmiot powierzający wykonywanie pracy lub jego pełnomocnik osobiście w siedzibie tut. Urzędu lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą www.praca.gov.pl (wymagane jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP);

3. każdy dokument rejestruje się w księdze korespondencyjnej po wcześniejszym zweryfikowaniu oświadczenia pod względem formalnym;

4. oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy wpisywane jest do ewidencji oświadczeń przez upoważnionego pracownika i wydane w terminie wymienionym w art. 88z ust. 4 ustawy
(7 roboczych lub 30 dni kalendarzowych);

5. Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu nie wylicza wykorzystanych okresów wykonywania pracy przez cudzoziemców;

6. w przypadku kiedy cudzoziemiec dopiero będzie ubiegać się o wizę na podstawie złożonego oświadczenia, termin rozpoczęcia pracy powinien uwzględniać czas potrzebny na załatwienie formalności;

7. jeśli cudzoziemiec posiada już wizę uprawniającą do podjęcia pracy na terenie RP Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu , prosi o składanie oświadczenia co najmniej na 7 dni przed planowaną datą zatrudnienia cudzoziemca;

8. po dokonaniu wpisu do ewidencji oświadczeń, pracownik PUP przekazuje oświadczenie podmiotowi powierzającemu wykonywanie pracy, a ten przekazuje je cudzoziemcowi, który na jego podstawie uzyskuje w konsulacie polskim kraju stałego zamieszkania cudzoziemca wizę w celu wykonywania pracy (jeśli takowej jeszcze nie posiada);

9. podmiot zatrudnia cudzoziemca po uzyskaniu wizy na okres wskazany w zarejestrowanym oświadczeniu;

10. oświadczenia, które noszą znamiona przerabiania i skreślenia lub posiadają błędy formalne, które nie zostaną uzupełnione w wyznaczonym terminie nie uzyskają wpisu do ewidencji oświadczeń;

11. agencje zatrudnienia składające w tut. Urzędzie oświadczenia są zobowiązane do wpisywania NR KRAZ (jest to wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia prowadzony przez Marszałka Województwa właściwego dla siedziby pracodawcy) - art.19g ustawy;

12. nie jest możliwy wpis oświadczenia do ewidencji oświadczeń, w którym wskazano wsteczną datę rozpoczęcia pracy przez cudzoziemca;

13. dokumenty sporządzone w języku obcym, z wyjątkiem dokumentów podróży, służące za dowód w sprawie wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego (§ 9 ust. 12 rozporządzenia MRPiPS z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz.U. z 2017 r. poz. 2345))

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA O POWIERZENIU PRACY CUDZOZIEMCOWI:

1. dowód księgowy wpłaty w wysokości 30 zł na konto Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu,  o której mowa w art. 90a ust. 1a ustawy;

2. kopia wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca (paszportu), którego dotyczy wniosek, a w przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość cudzoziemca; natomiast jeżeli cudzoziemiec nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kopię stron dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca - [ww. kopię podmiot powierzający pracę zobowiązany jest własnoręcznie poświadczyć za zgodność
z oryginałem + data + podpis, a także udostępnić tut. urzędowi oryginał do wglądu];

3. kopia innego ważnego dokumentu uprawniającego cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku gdy cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (wizy lub karty pobytu wraz
z decyzją
) - [ww. kopię podmiot powierzający pracę zobowiązany jest własnoręcznie poświadczyć za zgodność
z oryginałem + data + podpis, a także udostępnić tut. urzędowi oryginał do wglądu];

4. kopia ważnego dowodu osobistego podmiotu powierzającego wykonywanie pracy (pracodawcy) lub ważnego dokumentu podróży albo, jeżeli takiego dokumentu nie posiada i nie może go uzyskać, inny ważny dokument potwierdzający tożsamość – w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest osoba fizyczna (prowadząca lub nie prowadząca działalność gospodarczą) - [ww. kopię podmiot powierzający pracę zobowiązany jest własnoręcznie poświadczyć za zgodność z oryginałem + data + podpis, a także udostępnić tut. urzędowi oryginał do wglądu];

5. oświadczenie o niekaralności pracodawcy pod rygorem odpowiedzialności karnej w związku z okolicznościami,
o których mowa w art. 88z ust. 5 pkt 1–6 ustawy (załącznik nr 18 rozporządzenia MRPiPS z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz.U. z 2017 r. poz. 2345)) – oświadczenie o niekaralności podpisuje wyłącznie podmiot powierzający wykonywanie pracy;

6. oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi składa i odbiera osobiście pracodawca –
w przypadku braku takiej możliwości zobowiązany jest do złożenia stosownego pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczonego odpisu albo aktu notarialnego upoważniającego do działania w imieniu podmiotu powierzającego wykonywanie pracy w sprawach związanych z wpisem do ewidencji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kołobrzegu (wymóg dotyczy również członków rodziny podmiotu powierzającego wykonywanie pracy) – wzór na stronie urzędu;

 

DODATKOWE DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ROZPATRZENIA SPRAWY:

7. kopia wypisu z rejestru jeżeli rejestr, do którego został wpisany podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie jest prowadzony w powszechnym dostępie (rejestry inne niż KRS, CEIDG, REGON) - [ww. kopię podmiot powierzający pracę zobowiązany jest własnoręcznie poświadczyć za zgodność z oryginałem + data + podpis,
a także udostępnić tut. urzędowi oryginał do wglądu];

8. kopię zaświadczenia o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS lub kopię zaświadczenia z Urzędu Gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego lub inny dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego - w przypadku podmiotu prowadzącego działalność rolniczą - [ww. kopię podmiot powierzający pracę zobowiązany jest własnoręcznie poświadczyć za zgodność z oryginałem + data + podpis, a także udostępnić tut. urzędowi oryginał do wglądu];

10. oświadczenie o posiadaniu środków finansowych oraz źródeł dochodu niezbędnych do pokrycia zobowiązań wynikających z powierzenia pracy cudzoziemcowi;

11. oświadczenie o dopełnianiu obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz na Fundusz Emerytur Pomostowych;

12. oświadczenie o zgłaszaniu do ubezpieczenia społecznego pracowników lub innych osób objętych obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym;

13. oświadczenie o niezaleganiu z uiszczeniem podatków, z wyjątkiem przypadków, gdy podmiot uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

14. oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, rolniczej lub statutowej uzasadniającej powierzenie pracy cudzoziemcowi;

15. oświadczenie, że podmiot powierzający wykonywanie pracy nie złożył oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi dla pozoru, tzn. że oświadczenie nie będzie wykorzystane w celu innym niż wykonywanie pracy dla danego podmiotu uzasadniającej powierzenie pracy danemu cudzoziemcowi w danym okresie;

16. oświadczenie, że działalność podmiotu powierzającego wykonywanie pracy nie jest zawieszona, nie została wykreślona z właściwego rejestru oraz nie jest w okresie likwidacji;

17. deklaracja na temat sposobu odbioru oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

TERMINY:

W oparciu o art. 88z ust. 3 ustawy powiatowy urząd pracy, wpisując oświadczenie
o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, może określić późniejszy dzień rozpoczęcia pracy, niż określony w oświadczeniu, nie wcześniejszy niż dzień następujący po dniu wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń, w związku z czym Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu , prosi o składanie ww. dokumentów co najmniej na 7 dni roboczych przed planowaną datą zatrudnienia cudzoziemca.

Zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwiania spraw, nie wlicza się terminów przewidzianych na uzupełnienie braków formalnych, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 57 § 1 kpa początkiem terminu określonego w dniach, jest dzień następujący po dniu wpłynięcia oświadczenia do urzędu.

W myśl art. 88z ust. 4 ustawy w sprawach niewymagających postępowania wyjaśniającego powiatowy urząd pracy wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń albo starosta odmawia w drodze decyzji wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia, a w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego – nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia.

OBOWIĄZKI PODMIOTU POWIERZAJĄCEGO PRACĘ CUDZOZIEMCOWI

Podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi ma obowiązek informowania o okolicznościach związanych z podjęciem pracy przez cudzoziemca, aby umożliwić PUP i służbom kontrolnym monitorowanie wykorzystania oświadczenia zgodnie z celem oraz weryfikację okresu pracy cudzoziemca.

Art. 88z ust. 13 ustawy stanowi, że podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, którego oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zostało wpisane do ewidencji oświadczeń, pisemnie powiadamia właściwy powiatowy urząd pracy o:

1)   podjęciu pracy przez cudzoziemca najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy;

2)   niepodjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji oświadczeń.

Z art. 88z ust. 14 ustawy wynika, że w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie dopełnił obowiązku, o którym mowa w ust. 13, uznaje się na potrzeby ustalenia okresu wykonywania pracy przez cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń, że cudzoziemiec wykonywał pracę od dnia określonego w oświadczeniu, chyba że z okoliczności wynika, że cudzoziemiec rozpoczął pracę na podstawie oświadczenia w późniejszym terminie.

Zgodnie z art. 120 ust. 10 ustawy kto nie dopełnia obowiązku, o którym mowa w art. 88z ust. 13 ustawy (podjęciu pracy przez cudzoziemca najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji oświadczeń) lub przekazuje nieprawdziwe informacje o podjęciu, niepodjęciu lub zakończeniu pracy przez cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, podlega karze grzywny.

W myśl art. 90d ust 1 ustawy w przypadku powierzenia pracy cudzoziemcowi zwolnionemu z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajdują się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany do zawarcia z cudzoziemcem umowy w formie pisemnej; ust. 2 ww. art. stanowi, że przed podpisaniem umowy, o której mowa w ust. 1, podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest obowiązany do przedstawienia cudzoziemcowi tłumaczenia umowy na język dla niego zrozumiały.

Zgodnie z art. 120 ust. 11 ustawy kto nie dopełnia obowiązku, o którym mowa w art. 90d ust. 1 lub 2, podlega karze grzywny od 200 zł do 2000 zł.

ZEZWOLENIA NA PRACĘ SEZONOWĄ

 

Od 01.01.2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy związane z zatrudnianiem cudzoziemców z tzw. państw trzecich. Ma to na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego.

Nowelizacja przewiduje wydłużenie do 9 miesięcy okresu wykonywania pracy sezonowej. Przyjmuje też jako okres rozliczeniowy rok kalendarzowy, co pozwoli uniknąć problemów sygnalizowanych w stosowaniu (do końca 2017 r.) procedury oświadczeniowej w przypadku zróżnicowanego okresu rozpoczęcia prac sezonowych w kolejnych latach.

Po zmianach o zezwolenie na pracę sezonową będą mogli się ubiegać obywatele wszystkich państw trzecich. Jest to znaczne rozszerzenie zakresu w stosunku do wykorzystywanego do końca 2017 r.  systemu oświadczeń, który obejmował obywateli tylko sześciu wybranych krajów. Preferencyjne rozwiązania znajdą zastosowanie w odniesieniu do obywateli państw wskazanych w § 2 rozporządzenia MRPiPS z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz.U. z 2017 poz. 2349) w związku z art. 90 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 1065 ze zm.), tzn.: obywateli: Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy, ponieważ zgodnie z art. 88o ust. 2 ustawy jeżeli cudzoziemiec jest obywatelem ww. państwa nie wymagane jest dołączenie do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową informacji starosty, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy. Cała procedura będzie przebiegała analogicznie do obecnych rozwiązań systemowych związanych z wydawaniem zezwoleń na pracę. Wniosek o zezwolenie na pracę sezonową będzie składany przez podmiot powierzający pracę do starosty, a w praktyce do powiatowego urzędu pracy, gdzie sprawdzane będą warunki powierzenia pracy. Jeżeli będą one spełnione, wniosek będzie wpisany do rejestru, do którego dostęp będą posiadali także konsulowie. Cudzoziemiec, poinformowany przez pracodawcę o zarejestrowaniu wniosku oraz o zawartych w nim warunkach, będzie na tej podstawie starał się o uzyskanie wizy na wjazd. Po przyjeździe, gdy cudzoziemiec stawia się u pracodawcy, wydawane będzie przez starostę zezwolenie na pracę, uprawniające do legalnego wykonywania pracy. Procedura wydania zezwolenia ma być możliwie najszybsza.

WARUNKI WYDANIA ZEZWOLENIA NA PRACĘ SEZONOWĄ

Zgodnie z art. 88 ust. 2 ustawy zezwolenie na pracę sezonową, o którym mowa w art. 88n–88y ustawy, jest wymagane, jeżeli cudzoziemiec wykonuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pracę w zakresie działalności określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 9 (art. 90 ust. 9: „minister właściwy do spraw pracy w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa i ministrem właściwym do spraw turystyki określi, w drodze rozporządzenia, podklasy działalności według klasyfikacji PKD, w których wydaje się zezwolenia na pracę sezonową, biorąc pod uwagę znacznie wyższe zapotrzebowanie na siłę roboczą w niektórych okresach roku ze względu na powtarzające się wydarzenia lub typy wydarzeń podlegające uwarunkowaniom sezonowym w tych podklasach działalności”, wymienione w ww. rozporządzeniu branże to: ROLNICTWO: uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, OGRODNICTWO, TURYSTYKA: zakwaterowanie i usługi gastronomiczne ) na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (praca sezonowa).

 

W oparciu o art. 88n ust. 1 zezwolenie na pracę sezonową wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi; ust. 2 stanowi natomiast, że w przypadku zmiany właściwości starosty ze względu na zmianę siedziby lub miejsca zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi właściwość starosty do prowadzenia postępowania w sprawie wydania przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową określa się na dzień złożenia wniosku o wydanie przedłużenia zezwolenia.

 

W oparciu o art. 88x ust. 1 ustawy do zezwolenia na pracę sezonową stosuje się odpowiednio przepisy art. 88a ust. 1 i 1aa–2, art. 88c ust. 1a–2 i 7–11, art. 88d, art. 88f ust. 2 i 3, art. 88g ust. 1 i 2, art. 88h ust. 1 i 4, art. 88j oraz art. 88l.

Mając na uwadze powyższe art. 88a ust. 1 stanowi, że zezwolenie na pracę jest wydawane na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi; ust. 1ab: jeżeli cudzoziemiec będzie wykonywał pracę w okresie krótszym niż miesiąc, we wniosku o wydanie zezwolenia na pracę podaje się przewidywaną liczbę godzin pracy i wynagrodzenie za cały okres pracy; art. 88a ust. 2 w postępowaniu o wydanie, przedłużenie lub uchylenie zezwolenia na pracę cudzoziemca stroną postępowania jest wyłącznie podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

 

W myśl art. 88o ust. 1 zezwolenie na pracę sezonową wydaje się, jeżeli:

1)  wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem, nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku;

2)  podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dołączył do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową informację starosty, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2.

PROCEDURA

Art. 2 ust. 1 pkt 43a stanowi, że zezwolenie na pracę - oznacza to decyzję właściwego organu, uprawniającą cudzoziemca do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na warunkach określonych w ustawie oraz w tej decyzji

Zgodnie z § 3 rozporządzenia MRPiPS  dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz.U. z 2017 r. poz. 2345) zezwolenie na pracę sezonową lub przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową jest wydawane na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi na okresy oznaczone datami.

Wnioski o wydanie zezwoleń na pracę sezonową mogą być wniesione w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej (wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową powinien być wypełniane kompletnie i czytelnie, najlepiej pismem drukowanym). Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na prace sezonową dokonuje podmiot powierzający wykonywanie pracy lub jego pełnomocnik osobiście w siedzibie tut. Urzędu lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą www.praca.gov.pl (wymagane jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP);

Każdy dokument rejestruje się w księdze korespondencyjnej po wcześniejszym zweryfikowaniu wniosku pod względem formalnym. Wnioski, które noszą znamiona przerabiania i skreślenia lub posiadają błędy formalne, które nie zostaną uzupełnione w wyznaczonym terminie nie zostaną rozpatrzone. Agencje zatrudnienia składające w tut. Urzędzie oświadczenia są zobowiązane do wpisywania NR KRAZ (jest to wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia prowadzony przez Marszałka Województwa właściwego dla siedziby pracodawcy) - art.19g ustawy.

Zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwiania spraw, nie wlicza się terminów przewidzianych na uzupełnienie braków formalnych, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 57 § 1 kpa początkiem terminu określonego w dniach, jest dzień następujący po dniu wpłynięcia oświadczenia do urzędu.

Jeżeli cudzoziemiec wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po wpisaniu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej, podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi przedkłada staroście, który wpisał wniosek, oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej oraz kopię dokumentu podróży z ważną wizą w celu wykonywania pracy sezonowej lub potwierdzeniem wjazdu w ramach ruchu bezwizowego. W oświadczeniu tym podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamieszcza informację o adresie zakwaterowania cudzoziemca w okresie jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do ww. rozporządzenia). Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, występując z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę, zezwolenia na pracę sezonową, przedłużenia zezwolenia na pracę lub przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową, składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej, czy zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 88j ust. 1 pkt 3–7 ustawy (wzór oświadczenia podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczącego okoliczności, o których mowa w art. 88j ust. 1 pkt 3–7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, stanowi załącznik nr 15 do rozporządzenia).

 

Art. 88p. 1. Jeżeli cudzoziemiec wskazany we wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową będzie ubiegał się o wydanie wizy, o której mowa w art. 60 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub zamierza wjechać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach ruchu bezwizowego, a podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi spełnia warunki, o których mowa w art. 88o, i nie zachodzą okoliczności, z powodu których odmawia się wydania zezwolenia na pracę sezonową, właściwy starosta:

1)  wpisuje wniosek do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej;

2)  wydaje podmiotowi powierzającemu wykonywanie pracy cudzoziemcowi zaświadczenie o wpisie, o którym mowa w pkt 1.

2. Starosta rozpatruje wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową z uwzględnieniem pierwszeństwa cudzoziemców, którzy co najmniej raz w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku wykonywali pracę na rzecz danego podmiotu na podstawie zezwolenia na pracę sezonową, jeżeli praca będzie wykonywana na podstawie umowy o pracę.

3. W sprawach niewymagających postępowania wyjaśniającego starosta dokonuje czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, albo wydaje decyzję o odmowie wydania zezwolenia na pracę sezonową, w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia kompletnego wniosku.

4. W sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego starosta dokonuje czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, albo wydaje decyzję o odmowie wydania zezwolenia na pracę sezonową, w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

5. Terminy określone w ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio w sprawach dotyczących wydania zezwolenia na pracę sezonową, w których wpis do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej nie jest wymagany.

6. Zaświadczenie o wpisie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi przekazuje temu cudzoziemcowi.

7. Jeżeli wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową został wpisany do ewidencji wniosków, o której mowa w ust. 1 pkt 1, zezwolenie na pracę sezonową wydaje się po wjeździe cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego, jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi przedstawił właściwemu staroście:

1)   kopię ważnego dokumentu uprawniającego cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2)   informację o adresie zakwaterowania cudzoziemca w okresie pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Pracę na warunkach określonych w zaświadczeniu o wpisie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej uważa się za legalną od dnia, w którym podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi przedstawił dokumenty, o których mowa w ust. 7 pkt 1 i 2, do dnia doręczenia decyzji starosty w sprawie zezwolenia na pracę sezonową. Do okresów legalnej pracy nie wlicza się okresów zawieszenia postępowania na wniosek strony.

9. Jeżeli dzień rozpoczęcia pracy przez cudzoziemca przypada na dzień wolny od pracy urzędu, pracę na warunkach określonych w zaświadczeniu o wpisie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej uważa się za legalną również wówczas, gdy w pierwszym dniu pracy urzędu podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi przedstawił właściwemu staroście dokumenty, o których mowa w ust. 7 pkt 1 i 2.

10. Jeżeli wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową został wpisany do ewidencji wniosków, o której mowa w ust. 1 pkt 1, a podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi w terminie 120 dni od dnia dokonania wpisu nie przedstawił kopii ważnego dokumentu uprawniającego cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postępowanie w sprawie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową umarza się.

11. Przepisu ust. 10 nie stosuje się, jeżeli okoliczności wskazują, że zezwolenie na pracę sezonową zostanie wykorzystane zgodnie z celem w późniejszym terminie.

 

Art. 88q. Na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi starosta może dokonać wpisu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową na okresy nie dłuższe niż 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego przypadające odpowiednio w ciągu nie więcej niż 3 kolejnych lat kalendarzowych do ewidencji wniosków, o której mowa w art. 88p ust. 1 pkt 1, jeżeli cudzoziemiec jest obywatelem państwa określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 10, a podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi:

1)   powierzał wykonywanie pracy cudzoziemcowi, którego dotyczy wniosek, zgodnie z zezwoleniem na pracę sezonową co najmniej raz w okresie 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku;

2)   nie zalega z uiszczeniem zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli były wymagane w związku z pracą wykonywaną przez tego cudzoziemca, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskał rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Art. 88r. Zezwolenie na pracę sezonową jest wydawane dla określonego cudzoziemca. Zezwolenie określa podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, najniższe wynagrodzenie cudzoziemca, wymiar czasu pracy albo liczbę godzin pracy w tygodniu lub miesiącu, rodzaj umowy będącej podstawą wykonywania pracy oraz okres ważności zezwolenia. Jeżeli zezwolenie dotyczy pracy cudzoziemca w charakterze pracownika tymczasowego, w zezwoleniu na pracę jest określany także pracodawca użytkownik.

Art. 88s. 1. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową może powierzyć mu pracę innego rodzaju niż praca wykonywana w ramach działalności określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 9 na okresy nie dłuższe niż łącznie 30 dni w ciągu ważności zezwolenia, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki:

1)   cudzoziemiec jest obywatelem państwa określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 10;

2)   cudzoziemiec otrzymuje wynagrodzenie nie niższe niż określone w posiadanym zezwoleniu na pracę sezonową;

3)   cudzoziemiec nie wykonuje pracy w charakterze pracownika tymczasowego.

2. Wydanie nowego zezwolenia na pracę sezonową nie jest wymagane, jeżeli:

1)   nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę;

2)   nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę;

3)   podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi i cudzoziemiec zawarli umowę o pracę zamiast umowy cywilnoprawnej;

4)   zaistniały okoliczności, o których mowa w ust. 1.

3. Jeżeli podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest agencja pracy tymczasowej, podmiot ten pisemnie powiadamia starostę, który wydał zezwolenie na pracę sezonową, o okolicznościach, o których mowa w ust. 2 pkt 1‒3, w terminie 7 dni od dnia ich zaistnienia.

Art. 88t. 1. Zezwolenie na pracę sezonową wydaje się na czas określony, który nie może być dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym.

2. W przypadku cudzoziemca, który wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową wpisanym do ewidencji wniosków, o której mowa w art. 88p ust. 1 pkt 1, okres, o którym mowa w ust. 1, jest liczony od dnia pierwszego wjazdu cudzoziemca na terytorium państw obszaru Schengen w danym roku kalendarzowym.

3. Jeżeli wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową dotyczy cudzoziemca, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na innej podstawie niż określona w ust. 2, z którą może wiązać się uprawnienie do wykonywania pracy, zezwolenie może być wydane na okres legalnego pobytu, nie dłużej jednak niż na okres 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego, liczony łącznie z okresami określonymi w poprzednio wydanych zezwoleniach na pracę sezonową dla tego cudzoziemca.

Art. 88u. 1. Jeżeli cudzoziemiec wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową wpisanym do ewidencji, o której mowa w art. 88p ust. 1 pkt 1, starosta może wydać przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową w celu kontynuacji pracy sezonowej przez cudzoziemca na rzecz tego samego podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub w celu wykonywania pracy sezonowej na rzecz innego podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Przepis art. 88p ust. 7 stosuje się odpowiednio.

2. Jeżeli cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie innego dokumentu niż wiza wydana w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego bez związku z wnioskiem wpisanym do ewidencji, o której mowa w art. 88p ust. 1 pkt 1, starosta odmawia wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową.

3. Przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową wydaje się na okres, który łącznie z okresem pobytu cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej, liczonym od dnia pierwszego wjazdu na terytorium państw obszaru Schengen w danym roku kalendarzowym, nie jest dłuższy niż 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego.

4. Jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, na podstawie zezwolenia na pracę sezonową, złożył wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową dla tego cudzoziemca, a wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, pracę cudzoziemca na warunkach określonych w zezwoleniu na pracę sezonową uważa się za legalną od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową staje się ostateczna. Do okresów legalnej pracy nie wlicza się okresów zawieszenia postępowania na wniosek strony.

5. Jeżeli wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową złożył podmiot, który nie powierzał pracy danemu cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową w okresie bezpośrednio poprzedzającym dzień złożenia wniosku, pracę tego cudzoziemca na warunkach określonych we wniosku uważa się za legalną do dnia wydania decyzji starosty, nie dłużej jednak niż przez okres 30 dni liczonych od dnia złożenia wniosku, który nie zawiera braków formalnych.

Art. 88v. Do przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wydania zezwolenia na pracę sezonową.

Art. 88w. 1. Jeżeli cudzoziemiec wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową wpisanym do ewidencji, o której mowa w art. 88p ust. 1 pkt 1, a podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową zapewnia mu zakwaterowanie, podmiot ten jest obowiązany do zawarcia z cudzoziemcem odrębnej umowy w formie pisemnej określającej warunki najmu lub użyczenia kwatery mieszkalnej.

2. Czynsz najmu kwatery mieszkalnej, o której mowa w ust. 1, nie może być potrącany z wynagrodzenia cudzoziemca. Postanowienia umowy przewidujące możliwość automatycznego potrącenia czynszu z wynagrodzenia cudzoziemca są nieważne.

3. Przed podpisaniem umowy, o której mowa w ust. 1, podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest obowiązany do przedstawienia cudzoziemcowi tłumaczenia umowy na język dla niego zrozumiały.

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ SEZONOWĄ:

1. dowód księgowy wpłaty w wysokości 30 zł na konto Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu,  o której mowa w art. 90a ust. 1a ustawy;

2. kopia wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca (paszportu), którego dotyczy wniosek, a w przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość cudzoziemca; natomiast jeżeli cudzoziemiec nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kopię stron dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca - [ww. kopię podmiot powierzający pracę zobowiązany jest własnoręcznie poświadczyć za zgodność z oryginałem + data + podpis, a także udostępnić upoważnionemu pracownikowi oryginał do wglądu];

3. kopia ważnego dokumentu uprawniającego cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej –
w przypadku gdy cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (wizy lub karty pobytu wraz
z decyzją) - [ww. kopię podmiot powierzający pracę zobowiązany jest własnoręcznie poświadczyć za zgodność
z oryginałem + data + podpis, a także udostępnić upoważnionemu pracownikowi oryginał do wglądu]
;

4. kopia ważnego dowodu osobistego podmiotu powierzającego wykonywanie pracy (pracodawcy) lub ważnego dokumentu podróży albo, jeżeli takiego dokumentu nie posiada i nie może go uzyskać, inny ważny dokument potwierdzający tożsamość – w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest osoba fizyczna (prowadząca lub nie prowadząca działalność gospodarczą) - [ww. kopię podmiot powierzający pracę zobowiązany jest własnoręcznie poświadczyć za zgodność z oryginałem + data + podpis, a także udostępnić upoważnionemu pracownikowi oryginał do wglądu];

5. oświadczenie o niekaralności pracodawcy pod rygorem odpowiedzialności karnej w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 88j ust. 1 pkt 3–7 ustawy /załącznik nr 15 rozporządzenia MRPiPS z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz.U. z 2017 r. poz. 2345)/ – oświadczenie o niekaralności podpisuje wyłącznie podmiot powierzający wykonywanie pracy lub osoba działająca w jego imieniu (tego oświadczenia za pracodawcę NIE MOŻE podpisać pełnomocnik);

6. w przypadku braku możliwości osobistego złożenia/odebrania wniosku/decyzji, podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zobowiązany jest do złożenia stosownego pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczonego odpisu albo aktu notarialnego upoważniającego do działania w imieniu podmiotu powierzającego wykonywanie pracy w sprawach związanych z uzyskaniem zezwolenia na pracę sezonową
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kołobrzegu (wymóg dotyczy również członków rodziny podmiotu powierzającego wykonywanie pracy);

7. informację, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy (tzn. informację starosty o brakach kadrowych rynku pracy, jeżeli cudzoziemiec nie jest obywatelem Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy), wydaną nie wcześniej niż 180 dni przed dniem złożenia wniosku, a w przypadkach uzasadnionych przez starostę – 90 dni przed dniem złożenia wniosku, jeżeli jest ona wymagana;

8. kopia dokumentów potwierdzających spełnienie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom do pracy przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, określonych w informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy – w przypadku gdy informacja starosty była wymagana [ww. kopię podmiot powierzający pracę zobowiązany jest własnoręcznie poświadczyć za zgodność z oryginałem + data + podpis, a także udostępnić upoważnionemu pracownikowi oryginał do wglądu];

9. dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika (ewentualnie jego kopia), potwierdzający uzgodnienie
w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej – w przypadku gdy podmiotem powierzającym pracę jest ta agencja [ww. kopię podmiot powierzający pracę zobowiązany jest własnoręcznie poświadczyć za zgodność z oryginałem + data + podpis, a także udostępnić upoważnionemu pracownikowi oryginał do wglądu];

10. kopia dokumentów potwierdzających powierzenie pracy cudzoziemcowi, którego dotyczy wniosek, zgodnie
z zezwoleniem na pracę sezonową przynajmniej jeden raz w ciągu 5 ostatnich lat – w przypadku gdy wnioskodawca występuje o wpisanie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na okresy przypadające w ciągu 2 lub 3 kolejnych lat kalendarzowych [ww. kopię podmiot powierzający pracę zobowiązany jest własnoręcznie poświadczyć za zgodność z oryginałem + data + podpis, a także udostępnić upoważnionemu pracownikowi oryginał do wglądu];

11. kopia dokumentów potwierdzająca zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 88c ust. 8 ustawy
(w których nie jest wymagana informacja starosty przy ubieganiu się o zezwolenie na pracę sezonową, a także nie muszą być spełnione inne warunki wymienione w art. 88c ust. 1-5 i 7) [ww. kopię podmiot powierzający pracę zobowiązany jest własnoręcznie poświadczyć za zgodność z oryginałem + data + podpis, a także udostępnić upoważnionemu pracownikowi oryginał do wglądu]:

a) kopia dokumentów potwierdzających, że cudzoziemiec w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową ukończył uczelnię z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej albo jest uczestnikiem studiów doktoranckich odbywanych w Rzeczypospolitej Polskiej,

b) kopia dokumentów potwierdzających, że cudzoziemiec przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę przebywał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a pobyt był nieprzerwany
w rozumieniu art. 195 ust. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

12. kopia aktualnego zaświadczenia z ZUS o dopełnianiu obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz na Fundusz Emerytur Pomostowych [ww. kopię podmiot powierzający pracę zobowiązany jest własnoręcznie poświadczyć za zgodność z oryginałem + data + podpis, a także udostępnić upoważnionemu pracownikowi oryginał do wglądu];

13. kopia aktualnego zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z uiszczeniem podatków, z wyjątkiem przypadków, gdy podmiot uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu [ww. kopię podmiot powierzający pracę zobowiązany jest własnoręcznie poświadczyć za zgodność z oryginałem + data + podpis, a także udostępnić upoważnionemu pracownikowi oryginał do wglądu];

14. zaświadczenie o zameldowaniu podmiotu powierzającego wykonywanie pracy /w przypadku osoby fizycznej prowadzącej lub nie prowadzącej działalność gospodarczą/ w celu określenia właściwości miejscowej organu – dokument niewymagany w przypadku posiadania „starego” dowodu osobistego zawierającego informację
o meldunku podmiotu powierzającego wykonywanie pracy będącego osobą fizyczną;

15. kopia umowy między podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi a cudzoziemcem, będącą podstawą wykonywania pracy zgodnie z zezwoleniem na pracę sezonową – w przypadku wnioskowania
o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową [ww. kopię podmiot powierzający pracę zobowiązany jest własnoręcznie poświadczyć za zgodność z oryginałem + data + podpis, a także udostępnić upoważnionemu pracownikowi oryginał do wglądu];

 

DODATKOWE DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ROZPATRZENIA SPRAWY:

16. kopię zaświadczenia o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS lub kopię zaświadczenia z Urzędu Gminy
o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego lub inny dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego - w przypadku podmiotu prowadzącego działalność rolniczą - [ww. kopię podmiot powierzający pracę zobowiązany jest własnoręcznie poświadczyć za zgodność z oryginałem + data + podpis, a także udostępnić upoważnionemu pracownikowi oryginał do wglądu];

17. w uzasadnionych przypadkach organ może zażądać kopii dokumentów (a w przypadku, gdy jest to niemożliwe - oświadczenia) potwierdzających spełnienie wymagań wymienionych w § 8 ust. 1 rozporządzenia MRPiPS  dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz.U. z 2017 r. poz. 2345), o których mowa w art. 88c ust. 1 pkt 1 lub ust. 6, art. 88o ust. 1 pkt 1 oraz w art. 88j ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy oraz w art. 88h ustawy, lub dokumentów dotyczących okoliczności, o których mowa w art. 88j ust. 2b ustawy {oświadczenia/dokumenty wymienione w pkt 12-13 oraz 18-22 niniejszego zestawienia};

18. oświadczenie o posiadaniu środków finansowych oraz źródeł dochodu niezbędnych do pokrycia zobowiązań wynikających z powierzenia pracy cudzoziemcowi;

19. oświadczenie o zgłaszaniu do ubezpieczenia społecznego pracowników lub innych osób objętych obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym;

20. oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, rolniczej lub statutowej uzasadniającej powierzenie pracy cudzoziemcowi;

21. oświadczenie, że podmiot powierzający wykonywanie pracy nie złożył wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca dla pozoru, tzn. że zezwolenie nie będzie wykorzystane w celu innym niż wykonywanie pracy dla danego podmiotu uzasadniającej powierzenie pracy danemu cudzoziemcowi w danym okresie;

22. oświadczenie, że działalność podmiotu powierzającego wykonywanie pracy nie jest zawieszona, nie została wykreślona z właściwego rejestru oraz nie jest w okresie likwidacji;

23. kopia wpisu do rejestru jeżeli rejestr, do którego został wpisany podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie jest prowadzony w powszechnym dostępie (rejestry inne niż KRS, CEIDG, REGON) - [ww. kopię podmiot powierzający pracę zobowiązany jest własnoręcznie poświadczyć za zgodność z oryginałem + data + podpis, a także udostępnić upoważnionemu pracownikowi oryginał do wglądu];

24. deklaracja na temat sposobu odbioru oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

 

WYJA ŚNIENIE DOT. PKT 11 - Art. 88c ust. 8:

Wojewoda (starosta) wydaje zezwolenie na pracę bez uwzględnienia warunków, o których mowa w ust. 1-5 i 7, w przypadku cudzoziemca, który:

1)    w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę ukończył uczelnię z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej albo jest uczestnikiem studiów doktoranckich odbywanych w Rzeczypospolitej Polskiej lub

2)    przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę przebywał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a pobyt był nieprzerwany w rozumieniu art. 195 ust. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

 

[Art. 88c. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1 {cudzoziemiec wykonuje pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej}, wojewoda (starosta) wydaje zezwolenie, jeżeli:

  1. wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku;

1a)  wysokość miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1, nie będzie niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę;

2)   podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dołączył do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę informację starosty właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, sporządzoną z uwzględnieniem pierwszeństwa dostępu do rynku pracy dla obywateli polskich oraz cudzoziemców, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1–11.

1a. W przypadku gdy specyfika pracy wykonywanej przez cudzoziemca nie pozwala na wskazanie głównego miejsca jej wykonywania, informację, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

1b. W przypadku gdy specyfika pracy tymczasowej wykonywanej przez cudzoziemca nie pozwala na wskazanie głównego miejsca jej wykonywania, informację, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy użytkownika.

2. Informację, o której mowa w ust. 1 pkt 2, starosta wydaje na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi w terminie:

1)    nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oferty pracy w powiatowym urzędzie pracy, jeżeli z analizy rejestrów bezrobotnych i poszukujących pracy nie wynika, że istnieje możliwość zorganizowania rekrutacji;

2)    nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia oferty pracy w przypadku organizowania rekrutacji wśród bezrobotnych i poszukujących pracy.

3. Wojewoda wydaje zezwolenie bez konieczności uzyskania informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli:

1)  zawód, w którym cudzoziemiec ma wykonywać pracę, lub rodzaj pracy, która ma być mu powierzona, znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 1, określonym przez wojewodę właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy, siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi albo pracodawcy użytkownika, odpowiednio do właściwości miejscowej starosty, określonej w ust. 1 pkt 2, ust. 1a lub 1b;

2)    wydaje przedłużenie zezwolenia na pracę dla tego samego cudzoziemca i na tym samym stanowisku;

3)    brak takiej konieczności wynika z odrębnych przepisów.

4. W przypadku, o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 2, wojewoda wydaje zezwolenie, jeżeli podmiot, którego członkiem zarządu, komplementariuszem lub prokurentem ma być cudzoziemiec:

1)   w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku osiągnął dochód nie niższy niż 12-krotność aktualnego w dniu złożenia wniosku przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 79), oraz zatrudnia na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej roku poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej dwóch pracowników, którzy nie podlegają obowiązkowi posiadania zezwolenia na pracę, lub

2)    wykaże posiadanie środków, lub prowadzenie działań pozwalających na spełnienie w przyszłości warunków określonych w pkt 1, w szczególności przez prowadzenie działalności przyczyniającej się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy.

5. Wojewoda może, w przypadkach uzasadnionych sytuacją na rynku pracy, ograniczyć w zezwoleniu na pracę zakres wykonywanych przez cudzoziemca zadań do czynności zarządzających i reprezentacji podmiotu.

7. W przypadku złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca w niepełnym wymiarze czasu pracy lub na podstawie umowy cywilnoprawnej, wojewoda uwzględnia wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy lub przewidywanego okresu wykonywania zobowiązań wynikających z umowy.]

 

WYJAŚNIENIE DOT. PKT 17 - 22:

Zgodnie z rozporządzeniem MRPiPS z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz.U. z 2017 r. poz. 2345), gdzie § 8 stanowi, że podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi potwierdza w formie oświadczenia spełnienie wymagań, o których mowa w art. 88c ust. 1 pkt 1 lub ust. 6, art. 88o ust. 1 pkt 1 oraz w art. 88j ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy.

W uzasadnionych przypadkach podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi potwierdza w formie

oświadczenia spełnienie wymagań określonych w art. 88j ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy, jeżeli w toku postępowania administracyjnego nie ma możliwości uzyskania dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 16. W uzasadnionych przypadkach organ rozpatrujący sprawę może zażądać w toku postępowania administracyjnego

w sprawie wydania zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową albo przedłużenia tych zezwoleń, przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 88h ustawy, lub dokumentów

dotyczących okoliczności, o których mowa w art. 88j ust. 2b ustawy.

§ 9 ww. rozporządzenia stanowi zaś, że dokumenty sporządzone w języku obcym, z wyjątkiem dokumentów podróży, służące za dowód odpowiednio w postępowaniu o wydanie zezwolenia na pracę, zezwolenia na pracę sezonową lub w sprawie wpisu oświadczenia o powierzeniu

wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń albo w postępowaniu o przedłużenie zezwolenia

na pracę lub przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową, składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

INFORMACJA STAROSTY

Zgodnie z art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zobowiązany jest dołączyć do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę informację starosty właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, sporządzoną z uwzględnieniem pierwszeństwa dostępu do rynku pracy dla obywateli polskich oraz cudzoziemców, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1–11 ustawy. Szczegółowy tryb postępowania w ww. zakresie został określony  w § 6 rozporządzenia MRPiPS  dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz.U. z 2017 r. poz. 2345).

O informację starosty o brakach kadrowych na lokalnym rynku pracy należy wnioskować zanim podmiot powierzający wykonywanie pracy złoży wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową. Wszystkie niezbędne informacje niezbędne do uzyskania ww. dokumentu można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu w pok. nr 1 lub 10 albo telefonicznie pod nr 94 35 241 33 w. 116 lub w. 117.

W celu uzyskania informacji starosty należy złożyć ofertę pracy wraz załącznikiem, która dostępna jest na stronie:

http://kolobrzeg.praca.gov.pl/dokumenty-do-pobrania

Ww. dokumenty należy złożyć osobiście w pok. 1 lub 10, e-mailowo: oferty@kolobrzeg.praca.gov.pl lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą www.praca.gov.pl (wymagane jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP).

Zgodnie z art. 88c ust. 2 informację, o której mowa w ust. 1 pkt 2, starosta wydaje na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi w terminie:

1) nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oferty pracy w powiatowym urzędzie pracy, jeżeli z analizy rejestrów bezrobotnych i poszukujących pracy nie wynika, że istnieje możliwość zorganizowania rekrutacji;

2) nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia oferty pracy w przypadku organizowania rekrutacji wśród bezrobotnych i poszukujących pracy.

Zgodnie z art. 88o ust. 2 ustawy jeżeli cudzoziemiec jest obywatelem państwa wymienionego w § 2 rozporządzenia MRPiPS z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz.U. z 2017 poz. 2349) w związku z art. 90 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 1065 ze zm.), tzn.: obywateli: Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy nie jest wymagane dołączenie do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową informacji starosty, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy.

INFORMACJA STAROSTY POD ZEZWOLENIE NA PRACĘ, O KTÓRE PODMIOT POWIERZAJĄCY PRACĘ WNIOSKUJE DO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO NIE JEST WYMAGANA W NASTĘPUJĄCYCH PRZYPADKACH:

W związku z nowym brzmieniem § 3 pkt 3 rozporządzenia MPiPS z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz.U. z 2015 poz. 97) nadanym rozporządzeniem MRPiPS z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r. poz. 2347) wojewoda wydaje zezwolenie na pracę bez konieczności uzyskania informacji, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy, w przypadku cudzoziemca, który w okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę był zatrudniony przez okres nie krótszy niż 3 miesiące u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku zgodnie z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanym do ewidencji oświadczeń, o którym mowa w art. 87 ust. 3 lub 4 ustawy - pod warunkiem przedstawienia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń i umowy o pracę oraz dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne;".

 

Zgodnie z art. 88c ust. 3 pkt 1 wojewoda wydaje zezwolenie bez konieczności uzyskania informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli zawód, w którym cudzoziemiec ma wykonywać pracę, lub rodzaj pracy, która ma być mu powierzona, znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 1 (art. 10 ust. 4 pkt 1: „określa wykaz zawodów i rodzajów pracy, w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga uwzględnienia informacji starosty, kierując się sytuacją na lokalnym rynku pracy, w szczególności liczbą zarejestrowanych bezrobotnych i poszukujących pracy w poszczególnych zawodach w stosunku do liczby ofert zgłoszonych do powiatowych urzędów pracy”), określonym przez wojewodę właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy, siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi albo pracodawcy użytkownika, odpowiednio do właściwości miejscowej starosty, określonej w ust. 1 pkt 2, ust. 1a lub 1b. W powiecie kołobrzeskim, zawody znajdujące się w ww. wykazie zawodów deficytowych znajdują się zawody: fizjoterapeuta 229201, kucharz 512001, pokojowa 911203, pomoc kuchenna 941201, przetwórca ryb 751103, pozostali robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 712990, technik masażysta 325402.

I

INFORMACJA DOT. OBOWIĄZKU DOKONANIA WPŁATY

 Na podstawie art. 90a ust. 1a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 1065 ze zm.) podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi składa:

1)     wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub jego przedłużenie,

2)    oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu dokonania wpisu w ewidencji oświadczeń

po dokonaniu jednorazowej wpłaty w wysokości nie większej niż 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdego cudzoziemca.

 Wysokość ww. wpłaty została określona w § 2 pkt 4 i 5 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia
o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2350) i wynosi 30 zł.

 

PRACODAWCO

Informujemy o zmianie numeru konta celem dokonania wpłaty za złożenie wniosku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kołobrzegu o wydanie zezwolenia na pracę sezonową (jego przedłużenia) lub o wpis do ewidencji oświadczeń
o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

OD 01.03.2018 r.

Wpłat należy dokonywać:

Posiadacz rachunku:  Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu, 78-100 Kołobrzeg, ul. Katedralna 46-48

Bank: Bank BGŻ BNP Paribas S.A

Oddział Kołobrzeg, pl. Ratuszowy 5a/1, 78-100 Kołobrzeg

 Nr konta: 2916 0014 6210 2008 7350 0000 07

 

Dowód wpłaty powinien zawierać:

- nazwę podmiotu dokonującego wpłaty

- przedmiot wpłaty, tj. wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową (bądź jego przedłużenie) wraz z pełnym imieniem i nazwiskiem cudzoziemca lub

- wniosek o wpis do ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wraz z pełnym imieniem i nazwiskiem cudzoziemca.

 

PROSIMY O PODANIE POPRAWNYCH DANYCH W TYTULE DOKONYWANEJ WPŁATY CELEM PRAWIDŁOWEGO ZAKSIĘGOWANIA ŚRODKÓW.

 

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu informuje, że ze względu na  dużą ilość wniosków o wpis oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń oraz o wydanie zezwoleń na pracę sezonową, wnioski będą przyjmowane:

od poniedziałku do piątku w godz. od. 8:00 do 12:00, w pok. 1.

Jednocześnie informujemy, że wnioski, które noszą znamiona przerabiania, skreślania i użycia korektora nie będą rozpatrywane. Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi należy złożyć co najmniej na 7 dni roboczych przed planowaną datą zatrudnienia cudzoziemca.

Osoby reprezentujące pracodawcę powinny biegle posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie.

Poniżej zamieszczamy ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące zatrudnienia cudzoziemców, które weszły w życie z dniem 01.01.2018 r.

0. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001543/T/D20171543L.pdf

1. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002345

2. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002348

3. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002350

4. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002347

5. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002349

 

Szczegółowych informacji na temat możliwości zatrudniania cudzoziemców udziela pośrednik pracy:

- od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 12.00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu , ul. Katedralna 46-48,tel. 094 35 241 33 wew. 116 lub 698 664 712.

Wniosek o wydanie informacji starosty pod zezwolenie na pracę

05‑04‑2017 08:44:27
Zgłoszenie krajowej oferty pracy + załącznik do oferty pracy
Dokumenty:
Plik doc zgłoszenie_krajowej_oferty_pracy_2018.doc
01‑10‑2018 11:32:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
76KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc załącznik_nr_2_do_krajowej_oferty_pracy-pod_Informację_Starosty_458813.doc
12‑02‑2018 12:50:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
37KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZARZĄDZENIE NR 3292017 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO_zawody_deficytowe_458814.pdf
12‑02‑2018 12:50:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
433KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc upoważnienie_wzór_525179.doc
01‑10‑2018 12:02:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
32KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc zgłoszenie_krajowej_oferty_pracy_525106.doc
01‑10‑2018 11:33:35
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
76KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf D20181264 - zmiana rozporzadzenia - inf starosty - 2c.pdf
01‑10‑2018 11:33:35
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
115KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Wniosek o wpis oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń

04‑02‑2014 10:35:00
Dokumenty:
Plik doc OŚWIADCZENIE O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI - zwykły pracodawca.doc
01‑10‑2018 11:34:27
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
81KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc OŚWIADCZENIE O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI - agencja pracy tymczasowej.doc
01‑10‑2018 11:36:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
82KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc OŚWIADCZENIE - art. 88z ust. 5 pkt 1-6.doc
01‑10‑2018 11:36:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
74KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx pouczenie do oswiadczenia o powierzeniu.docx
01‑10‑2018 11:36:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
19KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc oświadczenie_obowiązki_pracodawcy_wzór.doc
01‑10‑2018 11:36:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
30KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx oświadczenie_o_powierzeniu_dokumenty.docx
01‑10‑2018 11:36:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
17KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx WPŁATA_załącznik_do_wniosku-x1.docx
01‑10‑2018 11:36:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
17KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Ośw. cudz. - zatrudnienie.pdf
12‑02‑2018 12:48:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
14KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Ośw. cudz. - zostało zakończone.pdf
12‑02‑2018 12:48:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
14KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Ośw. cudz. - nie doszło do skutku.pdf
12‑02‑2018 12:48:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
15KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc upoważnienie_wzór.doc
01‑10‑2018 12:02:52
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
32KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową

24‑04‑2017 12:42:35
Dokumenty:
Plik doc WNIOSEK O ZEZWOLENIE NA PRACĘ SEZONOWĄ - zwykły pracodawca.doc
01‑10‑2018 11:47:35
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
99KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc WNIOSEK O ZEZWOLENIE NA PRACĘ SEZONOWĄ - agencja pracy tymczasowej.doc
01‑10‑2018 11:47:35
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
108KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc OŚWIADCZENIE - art. 88j ust. 1 pkt 3-7.doc
01‑10‑2018 11:47:35
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
73KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Pouczenie do zezwolenia na pracę sezonową dla zwykłego pracodawcy.docx
01‑10‑2018 11:47:35
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
27KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Pouczenie do zezwolenia sezonowego dla agencji pracy tymczasowej.docx
01‑10‑2018 11:47:35
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
29KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Oświadczenie pracodawcy o zgłoszeniu się cudzoziemca do pracy pod zezwolenie sezonowe.docx
01‑10‑2018 11:47:35
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
35KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx WPŁATA_załącznik_do_wniosku-x1.docx
01‑10‑2018 11:47:35
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
17KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx zezwolenie_dokumenty.docx
01‑10‑2018 11:47:35
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
22KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc zezwolenie_oświadczenia - warunki.doc
01‑10‑2018 12:01:22
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
34KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc zezwolenie_oświadczenia delegacja.doc
01‑10‑2018 12:01:22
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
33KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc zezwolenie_oświadczenia zawód regulowany_x2.doc
01‑10‑2018 12:01:22
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
35KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc zezwolenie_oświadczenie_obowiązki_pracodawcy_wzór_PEŁNE.doc
01‑10‑2018 12:01:22
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
28KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc upoważnienie_wzór.doc
01‑10‑2018 12:01:22
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
32KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową

29‑12‑2017 16:14:58
Dokumenty:
Plik doc WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ SEZONOWĄ - zwykły pracodawca.doc
01‑10‑2018 12:06:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
96KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc WNIOSEK O PRZEDŁYŻENIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ SEZONOWĄ - agencja pracy tymczasowej.doc
01‑10‑2018 12:06:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
100KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc OŚWIADCZENIE - art. 88j ust. 1 pkt 3-7.doc
01‑10‑2018 12:06:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
73KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Pouczenie do zezwolenia na pracę sezonową dla zwykłego pracodawcy.docx
01‑10‑2018 12:06:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
27KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Pouczenie do zezwolenia sezonowego dla agencji pracy tymczasowej.docx
01‑10‑2018 12:06:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
29KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Oświadczenie pracodawcy o zgłoszeniu się cudzoziemca do pracy pod zezwolenie sezonowe.docx
01‑10‑2018 12:06:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
35KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc upoważnienie_wzór.doc
01‑10‑2018 12:06:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
32KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx WPŁATA_załącznik_do_wniosku-x1.docx
01‑10‑2018 12:06:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
17KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx zezwolenie_dokumenty.docx
01‑10‑2018 12:06:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
22KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc zezwolenie_oświadczenia - warunki.doc
01‑10‑2018 12:06:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
30KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc zezwolenie_oświadczenia delegacja.doc
01‑10‑2018 12:06:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
33KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc zezwolenie_oświadczenia zawód regulowany_x2.doc
01‑10‑2018 12:06:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
35KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc zezwolenie_oświadczenie_obowiązki_pracodawcy_wzór_PEŁNE.doc
01‑10‑2018 12:06:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
28KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
32KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
433KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Ulotki informacyjne

29‑12‑2017 16:20:23
Dokumenty:
Plik pdf ulotka dla cudzoziemcow_PL_ostateczna_do druku.pdf
29‑12‑2017 16:22:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
774KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ulotka dla cudzoziemców_EN_druk_15.12.2017.pdf
29‑12‑2017 16:22:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
265KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ulotka dla cudzoziemców_RU_druk_14.12.2017.pdf
29‑12‑2017 16:22:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
766KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ulotka dla cudzoziemców_UA_druk_14.12.2017.pdf
29‑12‑2017 16:22:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
769KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ulotka dla pracodawcow_ostateczna_do druku.pdf
29‑12‑2017 16:22:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
313KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
115KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Monika Lewandowska
email: mlewandowska@kolobrzeg.praca.gov.pl tel.:94 35 241 33
, w dniu:  18‑04‑2008 14:13:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Szumotalski
email: kszumotalski@kolobrzeg.praca.gov.pl tel.:943524133
, w dniu:  18‑04‑2008 14:13:00
Data ostatniej aktualizacji:
01‑10‑2018 12:09:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie