Pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych


POMOC PAŃSTWA W SPŁACIE NIEKTÓRYCH KREDYTÓW MIESZKANIOWYCHPowiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu informuje, że z dniem 05.08.2009r., osoby, które utraciły pracę, a które posiadają zobowiązania z tytułu niektórych kredytów mieszkaniowych mogą składać w siedzibie Urzędu wnioski o udzielenie pomocy w ich spłacie.O przyznanie okresowej, zwrotnej pomocy państwa w spłacie kredytu mieszkaniowego może się ubiegać się:


- Osoba fizyczna, która po 1 lipca 2008r. utraciła pracę lub zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej, wpisanej do ewidencji i nie zatrudniała pracowników oraz zarejestrowała się w Urzędzie Pracy w Kołobrzegu jako osoba bezrobotna z prawem do zasiłku i w dniu złożenia wniosku o przyznaniu pomocy posiada statusu osoby bezrobotnej.

- W przypadku gdy kredytobiorcą jest jeden z małżonków, miedzy którymi istnieje wspólność majątkowa, a kredytobiorca nie utracił pracy, pomoc może być przyznana, jeżeli małżonek niebędący kredytobiorcą spełnia powyższy warunek.WAŻNE


Pomoc nie może być przyznana, jeżeli:- Utrata zatrudnienia nastąpiła w wyniku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracownika lub bez wypowiedzenia z winy pracownika w trybie art. 52 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.-Kodeku pracy ( Dz. U. z 1998r. nr 21, poz.94 ze zmianami ).

- W dniu złożenia wniosku o pomoc wnioskodawca lub jego małżonek jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub posiada prawo do lokalu, a także jeśli jest najemca innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.


Pomoc państwa dotyczy spłaty kredytu mieszkaniowego zabezpieczonego hipoteką, udzielonego osobom fizycznym na:- budowę domu jednorodzinnego;

- nabycie prawa własności domu jednorodzinnego lub prawa odrębnej własnosności lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym;

- nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;

- nabycie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej;

- kredyt udzielony na spłatę kredytu mieszkaniowego.


Kto przyznaje pomoc i na czym ona polega?- Pomoc jest przyznawana na podstawie decyzji Starosty, która określa m.in. wysokość pomocy oraz termin jej przekazywania.

- Pomoc jest przekazywana bezpośrednio instytucji kredytującej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w formie rat określonych w decyzji.

- Maksymalna wysokość miesięcznej raty to 1.200,00 zł i może być udzielana na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

- Decyzję Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu doręcza uprawnionej osobie, a kopie przekazuje Bankowi Gospodarstwa Krajowego oraz instytucji kredytującej.WAŻNE


Pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych ma charakter zwrotny.Zwrot pomocy przyznanej na podstawie ustawy rozpoczyna się w miesiącu następującym po miesiącu, w którym upłynęły dwa lata od zaprzestania płatności rat pomocy i jest dokonywana przez 8 kolejnych lat w równych nieoprocentowanych miesięcznych ratach, płatnych do 15 każdego miesiąca, na rachunek bankowy Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu.Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu informuje bezrobotnego, co najmniej 30 dni przed terminem wpłaty pierwszej raty zwracanej pomocy, o wysokości miesięcznej raty, a także wskazuje numer rachunku bankowego Funduszu Pracy na który dokonuje się wpłat.W przypadku zbycia przez kredytobiorcę przedmiotu kredytowania objętego pomocą jest on zobowiązany do zwrotu pomocy w terminie 30 dni.Jak uzyskać pomoc? Krok po krokuNależy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kołobrzegu:

- wniosek o przyznanie pomocy państwa w spłacie kredytu mieszkaniowego

(wg ustalonego wzoru, wypełniony drukowanym literami),

- wypełnione przez instytucję kredytującą oświadczenie (wg ustalonego wzoru).Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 31 grudnia 2010r.Zaprzestanie przekazywania rat pomocy następuje w przypadku:

- utraty przez osobę uprawnioną statusu osoby bezrobotnej,

- zbycie przedmiotu kredytowania,

- wypowiedzenie umowy kredytu mieszkaniowego,

- podjęcia czynności egzekucyjnych z przedmiotu kredytowania,

- spłaty kredytu.


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
32KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
43KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
78KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
158KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
99KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Patryk Wojna , w dniu:  11‑08‑2009 14:44:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Patryk Wojna , w dniu:  11‑08‑2009 14:44:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑08‑2009 09:46:59
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie