Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki


Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki (stan prawny na dzień 01 czerwiec 2020r.)

 

I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia. [w złotych]

  1. Zasiłki dla bezrobotnych:
 

podstawowy (100%) (art. 72 ust.1):

 • w okresie pierwszych trzech miesięcy 
 • w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku


881,30 
692,00
 

obniżony (80%) (art. 72 ust. 2):

 • w okresie pierwszych trzech miesięcy 
 • w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku


705,10
553,60
 

podwyższony (120%) (art. 72 ust. 3):

 • w okresie pierwszych trzech miesięcy 
 • w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku

 1.057,60
830,40

 
  2. Stypendia dla bezrobotnych w okresie odbywania:
  szkolenia - 120 % zasiłku (art. 41 ust.3) 1.057,60
  przygotowania zawodowego dorosłych - 120 % zasiłku (art. 53g ust. 1) 1.057,60
  stażu - 120 % zasiłku (art. 53 ust. 6) 1.057,60
  kontynuowania nauki - 100% zasiłku (art. 55 ust. 1) 881,30
  studiów podyplomowych - 20% zasiłku (art. 42a ust. 5) 176,30
  3. Dodatek aktywizacyjny (do 50% zasiłku) – dla osób, które w okresie posiadania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową (art. 48 ust. 1)
440,70
 
  4. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osoba zależną (do 50 % zasiłku) bezrobotnemu posiadającemu co najmniej jedno  dziecko do 6 roku życia lub niepełnosprawne do 18 roku życia – w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych (art. 61 ust. 1) 440,70
  5. Świadczenie z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych (art.73a ust. 3) min. 8,70/godz.
  Zasiłki i świadczenia nie zostały zwaloryzowane od 1 czerwca 2020 r. o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2019r. w stosunku do 2018r , wyniósł 102,3% (Komunikat Prezesa GUS -M.P.2020.72)
Od zasiłku dla bezrobotnych powiatowe urzędy pracy opłacają składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w łącznej wysokości - 27,52 %x, a od stypendiów za okres odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, dodatkowo na ubezpieczenie wypadkowe - 0,9 %, tj. w łącznej wysokości - ok. 28,4 % - kwotę składki na ubezpieczenia wypadkowe PUP oblicza stopą procentową obowiązującą go w danym roku składkowym.
 

II. Maksymalne kwoty, jakie mogą być refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego (miesięcznie - w zł.) w ramach:

 

1. Prac interwencyjnych (refundacja wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne):

 
 • w pełnym wymiarze czasu pracy (881,30 + 155,10*) (art 51 ust.1)


1.039,94

 
 • w pełnym wymiarze - refundacja za co drugi miesiąc od kwoty minimalnego wynagrodzenia (2.600,00 + 468,00*) (art 51 ust. 3)


3.068,00

 

2. Robót publicznych:

 
 • refundacja za każdy miesiąc [50 % przec. wynagrodzenia + składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia podlegającego refundacji - (2.665,74 + 479,84*] (art. 57 ust.1),


3.145,58

 
 • refundacja za co drugi miesiąc [100 % przec. wynagrodzenia + składki (5.331,47  +  959,67*] (art. 57 ust. 2)


6.291,14

 

3. Jednorazowej refundacji pracodawcy kosztów opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne:

 
 • za zatrudnionego przez okres co najmniej 12 miesięcy bezrobotnego (do 300 % minimalnego wynagrodzenia) (art. 47 ust. 3)


7.800,00

 

4. Refundacji za prace społecznie użyteczne (60% świadczenia) (art. 73a ust. 5)

max 5,22/za godz.

 

5. Jednorazowej premii po przygotowaniu zawodowym dorosłych za każdy pełny miesiąc programu (art. 53j)

512,40

 

6. Premii za zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia, który otrzymał bon stażowy (art. 66l ust.4)

1.604,60

 

*/ składki opłacane przez pracodawcę w wysokości ok. 18 %; kwota zarówno składki na ubezpieczenie społeczne jak też łączna kwota podlegająca refundacji z Funduszu Pracy - uzależniona jest od wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe płaconej przez pracodawcę, która jest zróżnicowana (od 0,67 % do 3,60 % lub inna ustalona przez ZUS) Refundacji na ubezpieczenie wypadkowe podlega kwota w wysokości faktycznie opłaconej od refundowanego wynagrodzenia.

 

III. Środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego oraz pożyczka na sfinansowanie kosztów szkolenia, ryczałt z tytułu kosztów przejazdu - z Funduszu Pracy.

 

1. Przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej:

 
 • działalności samodzielnej (do 600 % przeciętnego wynagrodzenia) (art. 46 ust. 1 pkt 2)

31.988,82

 
 • w ramach tworzonej spółdzielni socjalnej (do 600 % przeciętnego wynagrodzenia) (art. 46 ust. 1 pkt 3)

31.988,82

 
 • przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej (do 600 % przeciętnego wynagrodzenia) (art. 46 ust. 1 pkt 1 d)

31.988,82

 

2. Refundacja pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego (do 600 % przeciętnego wynagrodzenia) (art. 46 ust. 1 pkt 1)

31.988,82

 

3. Pożyczka dla bezrobotnego na sfinansowanie kosztów szkolenia (do 400 % przeciętnego wynagrodzenia) (art. 42)

21.325,88

 

4. Ryczałt z tytułu kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania stażu przez bezrobotnego do 30 roku życia, który otrzymał bon stażowy (art. 66l ust. 6 pkt 1)

Maksymalna kwota miesięcznej transzy

max 640,00

 

max 107,20

 

Uwaga: przyznanie ww. środków może nastąpić pod warunkiem zawarcia (przed poniesieniem kosztów) umowy z powiatowym urzędem pracy (urząd pracy może zawrzeć umowę - pod warunkiem możliwości sfinansowania tych wydatków w ramach przyznanego na dany rok limitu na finansowanie programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu).

 

IV. Wynagrodzenia i składki.

  1. Minimalne wynagrodzenie (obowiązuje od 1.01.2019 r.) 2.600,00xx
  2. Przeciętne wynagrodzenie 5.331,47
  3. Przeciętne wynagrodzenie z podziałem na kwartałyxxx  Informacja na stronie ZUS
 

4. Składka na Fundusz Pracy (obowiązuje od 1.01.2020 r.)

5.Składka na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych ( od 01.01.2020r.)

2,00%

 

0.45%

  6. Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (od 1.01.2006 r.) 0,10%
  6. Składka na ubezpieczenie zdrowotne (od 1.01.2008 r.) 9,00%


x ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 115, poz. 792);
xx od 1.01.2020 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 2.600,00 zł (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokość minimalnej stawki godzinowej  w 2020 r., Dz.U. 2019 poz. 1778);
xxx przeciętne wynagrodzenie w I kw. 2020 r. wynosi 5.331,47 zł (Komunikat Prezesa GUS z 12 maja 2020 r. w sparwie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2020r.). 


Opracowano w Departamencie Funduszy MRPiPS w dniu 03.06.2020r.

Informacja wytworzona przez:
Monika Dziuba
email: mdziuba@kolobrzeg.praca.gov.pl tel.:943524133
, w dniu:  19‑06‑2009 10:47:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Szumotalski
email: kszumotalski@kolobrzeg.praca.gov.pl tel.:943524133
, w dniu:  19‑06‑2009 10:47:00
Data ostatniej aktualizacji:
28‑07‑2020 11:04:37
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie