Prace społecznie-użyteczne


Prace społecznie użyteczne - oznacza to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez Starostę za pośrednictwem urzędu pracy, organizowane w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Na wniosek Gminy Dyrektor Urzędu Pracy może skierować bezrobotnego bez prawa do zasiłku korzystającego ze świadczeń z pomocy społecznej do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy, w której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa, w wymiarze do 10 godzin w tygodniu.

Do wykonywania prac społecznie użytecznych mogą być kierowane również osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania urzędu pracy na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz.U. z 2016 r., poz. 645 tekst jedn. )

Bezrobotnemu nieposiadającemu prawa do zasiłku przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 6,50 zł za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych.

Świadczenie nie przysługuje za okres niewykonywania pracy, w tym za okres udokumentowanej niezdolności do pracy.

Świadczenia przysługujące bezrobotnym bez prawa do zasiłku są wypłacane przez Gminę lub podmiot, w którym są organizowane prace społecznie użyteczne, w okresach miesięcznych z dołu.

Szczegółowych informacji na temat prac społecznie-użytecznych udziela pracownik merytoryczny:
- od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 13.00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu, ul. Katedralna 46-48, tel. 094 35 241 33

Informacja wytworzona przez:
Krzysztof Szumotalski
email: kszumotalski@kolobrzeg.praca.gov.pl tel.:943524133
, w dniu:  18‑04‑2008 14:12:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Szumotalski
email: kszumotalski@kolobrzeg.praca.gov.pl tel.:943524133
, w dniu:  18‑04‑2008 14:12:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑05‑2016 11:45:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie