Staż


INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCY:

STAŻ - oznacza to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy.

Czas trwania stażu:

od 3 do 6 miesięcy dla osób: (Art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 tekst jedn.)

1.bezrobotnych do 25 roku życia,

2.bezrobotnych długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, albo kobiet, które nie podjęły

zatrudnienia po urodzeniu dziecka,

3.bezrobotnych powyżej 50 roku życia,

4.bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,

5.bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia

6.bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,

7.bezrobotnych niepełnosprawnych.

od 3 do 12 miesięcy dla osób: (Art. 49 pkt 1, Art.53 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 tekst jedn.)

bezrobotnych do 25 roku życia lub bezrobotnych do 27 roku życia, posiadających wykształcenie wyższe, skierowanych na staż w okresie roku od dnia otrzymania dyplomu lub innego dokumentu poświadczającego ukończenie szkoły wyższej.

INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCY DOTYCZĄCA PROGRAMU STAŻU STANOWIACEGO ZAŁACZNIK NR 1 DO WNIOSKU

Przy ustalaniu programu stażu Organizator powinien uwzględnić predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe bezrobotnego. Wyżej wymieniono katalog osób, które mogą być kierowane do obycia stażu.

Program stażu powinien być sporządzony w sposób umożliwiający osobom odbywającym staż zdobycie konkretnych umiejętności zawodowych i przygotować osobę bezrobotną do samodzielnego wykonywania pracy na danym stanowisku. Po odbyciu stażu Organizator zobowiązany jest wydać osobie bezrobotnej opinię o zadaniach zrealizowanych i umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie stażu.

Zaakceptowany przez Starostę program stanowić będzie załącznik do umowy o zorgazniozowanie stażu, a jego realizacja podlegać będzie monitorowaniu.

Organizator ma obowiązek zapoznać osobę bezrobotną skierowaną do odbycia stażu z programem stażu, jego obowiązkami i uprawnieniami oraz zapewnić realizację założeń programowych.

Osoba odbywająca staż zobowiązana jest do sumiennego i starannego wykonywania powierzonych zadań i sporządzania sprawozdania z przebiegu stażu, które razem z opinią wydaną przez organizatora stanowi podstawę do wydania przez Starostę zaświadczenia o odbyciu stażu. W wypełnianiu powierzonych zadań stażyście pomaga opiekun nadzorujący jego pracę.

Przyjęcie osoby/osób bezrobotnego(ych) w ramach stażu może nastąpić jedynie po podpisaniu przez Organizatora umowy ze Starostą Kołobrzeskim.

W przypadku gdy Organizator nie dokona wyboru kandydata(ów) skierowanych przez urząd w terminie 30 dni od dnia skierowania pierwszej osoby bezrobotnej oferta może zostać wycofana z realizacji, o czym Organizator zostanie poinformowany pisemnie.

 

 

 

 

Przy rozpatrywaniu wniosku brane będą pod uwagę takie elementy jak:

● bieżące możliwości finansowe PUP,

● kompletność informacji zawartych we wniosku,

● rodzaj i zakres zadań wskazanych przez organizatora w programie stażu (załącznik nr 1),

● deklarowana możliwość zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu,

● przebieg dotychczasowej współpracy Organizatora z urzędem, a w szczególności wywiązywanie się z poprzednich umów,

● opinia pośrednika pracy o możliwości skierowania osób bezrobotnych na staż,

● zapotrzebowanie zgłaszane przez osoby bezrobotne,

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
17KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
20KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
32KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
37KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
78KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
92KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
91KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
31KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
50KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
42KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 77 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Krzysztof Szumotalski
email: kszumotalski@kolobrzeg.praca.gov.pl tel.:943524133
, w dniu:  17‑04‑2008 14:06:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Szumotalski
email: kszumotalski@kolobrzeg.praca.gov.pl tel.:943524133
, w dniu:  17‑04‑2008 14:06:00
Data ostatniej aktualizacji:
04‑04‑2019 14:05:45
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie