Pośrednictwo pracy


Pośrednictwo pracy polega na udzielaniu pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników.

Realizowane jest nieodpłatnie na zasadach:

  • dostępności usług dla poszukujących pracy i pracodawców,
  • dobrowolności - oznaczającej wolne od przymusu korzystanie z usług pośrednictwa pracy przez poszukujących pracy,
  • jawności - oznaczającej, że każde wolne miejsce pracy zgłoszone do urzędu pracy jest podawane do wiadomości bezrobotnym i poszukującym pracy,
  • równości - oznaczającej obowiązek udzielania wszystkim poszukującym pracy pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową.

Do szczególnych form prowadzenia pośrednictwa pracy należą giełdy i targi pracy.

Giełdy pracy organizowane są w sytuacji, gdy istnieje potrzeba bezpośredniego spotkania pracodawcy lub kilku pracodawców z większą grupą osób poszukujących pracy, w jednym lub w kilku zawodach. Ta forma pośrednictwa pracy stwarza możliwość bezpośrednich rozmów pomiędzy pracodawcami i potencjalnymi kandydatami, dzięki którym istnieje szansa na szybkie zapełnienie wolnych miejsc pracy przez odpowiednich kandydatów.

Targi pracy to przedsięwzięcia, podczas których informacje o wielu wolnych miejscach zatrudnienia dostępne są w jednym miejscu. W targach biorą udział pracodawcy, organizacje szkolące, urzędy pracy, organizacje pozarządowe, agencje pośrednictwa pracy i inni partnerzy rynku pracy. Dzięki szerokiej promocji i reklamie informacje o targach pracy docierają do wielu osób poszukujących pracy. Jest to doskonała okazja do spotkania wielu pracodawców z liczną grupą osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia, a także możliwość promowania usług świadczonych przez urząd pracy i inne organizacje biorące udział w tym przedsięwzięciu.

Informacje o aktualnych ofertach pracy pozostających w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu można uzyskać:

  • od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30 - 15.30 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu , ul. Katedralna 46-48, tel. 094 352 41 33, 094 352 78 23, 094 354 53 20, 698 664 506
  • na stronach internetowych:

 

Pośrednictwo pracy prowadzą:

Powiatowe i Wojewódzkie Urzędy Pracy
Agencje Pośrednictwa Pracy
Ochotnicze Hufce Pracy

Usługi EURES (European Employment Service) jest programem międzynarodowego pośrednictwa pracy. Ma na celu umożliwienie poszukiwania pracy poza terenem własnego kraju, ułatwienie swobodnego przepływu informacji dotyczących miejsc pracy w Europie. Sieć EURES obejmuje państwa należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w skład którego wchodzą państwa Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia i Szwajcaria. Współpracują z programem Publiczne Służby Zatrudnienia, związki zawodowe, organizacje pracodawców z poszczególnych państw. Projekt koordynuje Komisja Europejska.

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Kołobrzegu można uzyskać informacje dotyczące ofert pracy za granicą. Przekazujemy informacje o warunkach życia w danym kraju oraz adresy internetowe, które mogą pomóc w zdobywaniu informacji. Osoby zainteresowane mogą składać CV w urzędzie u pośrednika pracy zajmującego się usługami sieci EURES.

Informacje o usługach i aktualnych ofertach z sieci EURES pozostających w dyspozycji Urzędu Pracy w Kołobrzegu można uzyskać:

- od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 - 15.30 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu , ul. Katedralna 48-48, pok. nr 10, tel. 094 35 241 33, w. 117, 698 664 506

- na stronach internetowych:

Informacja wytworzona przez:
Monika Lewandowska
email: mlewandowska@kolobrzeg.praca.gov.pl tel.:94 35 241 33
, w dniu:  18‑01‑2008 13:11:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Szumotalski
email: kszumotalski@kolobrzeg.praca.gov.pl tel.:943524133
, w dniu:  18‑01‑2008 13:11:00
Data ostatniej aktualizacji:
25‑10‑2017 08:16:45
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie