Prawa i obowiązki osoby bezrobotnej, kierowanej na szkolenie


INFORMACJA O PRAWACH I OBOWIĄZKACH OSOBY BEZROBOTNEJ,

KIEROWANEJ NA SZKOLENIE

 

Przy kierowaniu na szkolenie obowiązuje zasada równości w korzystaniu ze szkoleń bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową. Osoba skierowana do udziału w szkoleniu ma prawo do:

- uzyskania informacji na temat możliwości i zasad korzystania ze szkoleń, zapoznania się z ofertą szkoleń organizowanych przez urząd pracy, prawami i obowiązkami osoby kierowanej na szkolenie;

- pomocy pracownika urzędu pracy przy wypełnianiu dokumentów związanych z uczestnictwem w szkoleniu;

- stypendium w okresie odbywania szkolenia, finansowanego ze środków Funduszu Pracy w wysokości 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645 tekst jedn.), pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20 % zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1.

Uwaga! Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku przysługuje prawo wyboru świadczenia. Stypendium nie przysługuje bezrobotnemu, jeżeli w okresie odbywania szkolenia przysługuje mu z tego tytułu inne stypendium, dieta lub innego rodzaju świadczenie pieniężne w wysokości równej lub wyższej niż stypendium finansowane z Funduszu Pracy;

- dostępności do innych usług (pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe) oraz instrumentów rynku pracy (zwrot kosztów dojazdu na szkolenie, zwrot kosztów przejazdu na egzamin, zwrot kosztów zakwaterowania, wyżywienia, refundacji kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi do lat 7-u lub osobą zależną - regulowane dodatkowo kryteriami lub regulaminami wewnętrznymi urzędu), a także zatrudnienia subsydiowanego;

- skierowania na badania lekarskie lub psychologiczne poprzedzające uczestnictwo w szkoleniu w przypadku zawodów wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych;

- ukończenia szkolenia w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie szkolenia bez konieczności ponoszenia jego kosztów;

- bezrobotnemu skierowanemu przez Starostę na szkolenie, który w trakcie szkolenia podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, przysługuje stypendium w wysokości 20 % zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, niezależnie od wymiaru godzin szkolenia, od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej do dnia zakończenia szkolenia. Od stypendium tego nie są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne;

- osobom skierowanym na szkolenie, z wyjątkiem osób posiadających z tego tytułu prawo do stypendium, przysługuje prawo do odszkodowania z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z kursem oraz w drodze do miejsca odbywania szkolenia i z powrotem, wypłacane przez instytucję ubezpieczeniową, w której te osoby zostały ubezpieczone.


 

Osoba bezrobotna, kierowana na szkolenie zobowiązana jest do:

- regularnego uczęszczania na zajęcia w ramach szkolenia;

- systematycznego i sumiennego realizowania założeń programowych, przestrzegania regulaminu obowiązującego w jednostce szkoleniowej;

- informowania urzędu pracy o wszelkich nieprawidłowościach związanych z przebiegiem szkolenia, realizacją założeń programowych, warunkami lokalowymi, kadrą dydaktyczną;

- bezzwłocznego i każdorazowego informowania jednostki szkoleniowej oraz urzędu pracy o nieobecności na szkoleniu;

- każdorazowego usprawiedliwienia nieobecności na szkoleniu poprzez przedłożenie w urzędzie pracy dokumentu stanowiącego usprawiedliwienie nieobecności, w ciągu 3 dni od daty wystawienia w/w dokumentu.

Uwaga! W przypadku niezdolności do udziału w szkoleniu z powodu choroby, pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej (szpital), pobytu w sanatorium, konieczności osobistego sprawowania opieki nad członkiem rodziny, osoba bezrobotna ma obowiązek dostarczenia odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego na druku ZUS ZLA. Bezrobotny, który przebywa w zakładzie lecznictwa odwykowego ma obowiązek przedstawić zaświadczenie o niezdolności do pracy. Nie przedstawienie zaświadczenia w wymaganej formie skutkuje pozbawieniem statusu bezrobotnego z pierwszym dniem niezdolności do pracy.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645 tekst jedn. ):

 

- osoba bezrobotna, która nie stawiła się w urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomiła w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa zostaje pozbawiona statusu osoby bezrobotnej na okres:

a) 120 dni w przypadku pierwszego niestawiennictwa,

b) 180 dni w przypadku drugiego niestawiennictwa,

c) 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego niestawiennictwa.

Pozbawienie statusu bezrobotnego następuje dnia niestawiennictwa.

- osoba bezrobotna, która odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie, zostaje pozbawiona statusu osoby bezrobotnej na okres:

a) 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,

b) 180 dni w przypadku drugiej odmowy,

c) 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.

Pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia odmowy.

- osoba bezrobotna, która po skierowaniu nie podjęła szkolenia pozbawiana jest statusu osoby bezrobotnej na okres:

a) 120 dni w przypadku pierwszego niepodjęcia szkolenia,

b) 180 dni w przypadku drugiego niepodjęcia szkolenia,

c) 270 dni w przypadku trzeciego i każdej kolejnego niepodjęcia szkolenia.

Pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu skierowania.

- osoba bezrobotna, która z własnej winy przerwała szkolenie pozbawiana jest statusu osoby bezrobotnej na okres:

a) 120 dni w przypadku pierwszego przerwania szkolenia,

b) 180 dni w przypadku drugiego przerwania szkolenia,

c) 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego przerwania szkolenia.

Pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia przerwania szkolenia.

- osoba bezrobotna, która przerwała lub nie ukończyła szkolenia z własnej winy zobowiązana jest także do zwrotu kosztów szkolenia. Wyjątkiem jest sytuacja, w której powodem nieukończenia szkolenia jest podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

- osoba bezrobotna, która pozostaje niezdolna do udziału w szkoleniu wskutek choroby lub przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego przez nieprzerwany okres 90 dni (za okres nieprzerwany uważa się również okres niezdolności do pracy wskutek choroby lub przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego w sytuacji, gdy każda kolejna przerwa między okresami niezdolności do pracy wynosi mniej niż 30 dni kalendarzowych); pozbawienie statusu bezrobotnego następuje z upływem ostatniego dnia wskazanego okresu 90-dniowego.

- osoba zakwalifikowana na szkolenie może być skierowana na szkolenie po złożeniu oświadczenia o nieuczestniczeniu w szkoleniu finansowanym ze środków Funduszu Pracy na podstawie skierowania z powiatowego urzędu pracy w okresie ostatnich 3 lat lub o udziale w takim szkoleniu w okresie ostatnich 3 lat i wskazaniu urzędu pracy, który wydał skierowanie, jeżeli łączna kwota środków na koszty szkolenia tej osoby zakwalifikowanej na szkolenie spełnia wymagania określone w ustawie, tj. nie może przekroczyć dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę na jedną osobę w okresie kolejnych 3 lat.

Informacja wytworzona przez:
Krzysztof Szumotalski
email: kszumotalski@kolobrzeg.praca.gov.pl tel.:943524133
, w dniu:  13‑10‑2009 13:48:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Szumotalski
email: kszumotalski@kolobrzeg.praca.gov.pl tel.:943524133
, w dniu:  13‑10‑2009 13:48:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑05‑2016 11:49:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie