Search:
Utrata statusu osoby bezrobotnej


Utrata statusu osoby bezrobotnej (art. 33 ust.4 ustawy )  

Osoba zarejestrowana traci status osoby bezrobotnej jeżeli:

1.    nie spełnia warunków o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy,
2. rozpoczęła realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisał kontrakt socjalny, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt. 2; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego,
3.  otrzymała jednorazowe środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności pozarolniczej lub rolniczej albo otrzymała jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy,
4.   odmówiła bez uzasadnionej przyczyny odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia odmowy na okres:
a.    120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
b.    180 dni w przypadku drugiej odmowy,
c.    270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy,
5.    nie stawiła się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomiła w okresie do7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia niestawienia się w powiatowym urzędzie pracy na okres:
a.    120 dni w przypadku pierwszego niestawiennictwa,
b.    180 dni w przypadku drugiego niestawiennictwa,
c.    270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego niestawiennictwa,
6.    nie stawiła się powiatowym urzędzie pracy właściwym dla nowego miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zamieszkania,
7.    złożyła wniosek o pozbawienie statusu osoby bezrobotnej,
8.    z własnej winy przerwała staż, szkolenie, wykonywanie prac społecznie-użytecznych lub inną formę pomocy określoną w ustawie; pozbawienie statusu następuje na okres wskazany w pkt 4,
9.    po skierowaniu nie podjęła szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywanie prac społecznie-użytecznych lub innych form pomocy; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje na okres wskazany w pkt 4,
10.    pozostaje niezdolna do pracy wskutek choroby lub przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego przez nieprzerwany okres 90 dni, przy czym za okres nieprzerwany uważa się również okres niezdolności do pracy wskutek choroby oraz przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego w sytuacji, gdy każda kolejna przerwa miedzy niezdolnością do pracy wynosi mniej niż 30 dni kalendarzowych,
11.    nie przedstawiła zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby, o których mowa w art. 80 ust. 2 ustawy ( tj. druk ZUS ZLA ),
12.    z własnej winy przerwała program przygotowania zawodowego dorosłych, nie przystąpiła do egzaminu kwalifikacyjnego czeladniczego lub sprawdzającego pozbawienie statusu bezrobotnego następuje na okres   6 miesięcy (art. 53h ust. 2 ustawy).
13.    Starosta nie może pozbawić statusu bezrobotnego kobiety w ciąży oraz w okresie 30 dni po dniu porodu z powodu związanej z ciążą i porodem niezdolności do pracy trwającej przez nieprzerwany okres 90 dni, o której mowa w ust. 4 pkt 9, z wyłączeniem przypadku złożenia wniosku o pozbawienie tego statusu przez samą bezrobotną.


Podstawa prawna:
1.    Ustawa z dnia 20 kwietnia 2005r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2008r., nr 69, poz.415 ze zmianami)
2.    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego ( Dz. U. z 2009r., nr 136, poz.118)
3.    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy     ( Dz. U. nr 262, poz.2607)