Uprawnienia osoby bezrobotnej


Prawa osób bezrobotnych


1. Osoba bezrobotna może ubiegać się o zwrot kosztów zakwaterowania jeżeli spełnia łącznie następujące warunki (art. 45 ust. 2 ustawy):
a. na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy podjął zatrudnienie lub inna pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych, odbywa staż poza miejscem zamieszkania w miejscowości, do której czas dojazdu i powrotu do miejsca stałego zamieszkania wynosi łącznie ponad 3 godziny dziennie,
b. mieszka w hotelu lub w wynajętym mieszkaniu w miejscowości lub w pobliżu miejscowości w której jest zatrudniony, wykonuje inną pracę zarobkową, odbywa staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych,
c. uzyskuje wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nieprzekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w miesiącu, za który jest dokonywany zwrot kosztów zakwaterowania.

2. Osobie bezrobotnej wychowującej dziecko, starosta może, po udokumentowaniu poniesionych kosztów, refundować koszty opieki nad dzieckiem /dziećmi do lat 7 lub osobą zależną w wysokości uzgodnionej, nie wyższej jednak niż połowa zasiłku (100%), na każde dziecko lub osobę zależną, na opiekę którego poniesiono koszty, jeżeli bezrobotny podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową lub zostanie skierowany na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie oraz pod warunkiem osiągania z tego tytułu miesięcznie przychodów nieprzekraczających minimalnego wynagrodzenia za pracę ( art. 61 ustawy):
a. refundacja kosztów opieki nad dzieckiem /dziećmi do lat 7 lub osobą zależną może przysługiwać na okres 6 miesięcy,
b. w przypadku skierowania na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie refundacja kosztów opieki następuje na okres odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych.
c. na wniosek osoby bezrobotnej może być przyznana zaliczka na refundację kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi do lat 7 lub osoba zależną.

3. Osoba bezrobotna może ubiegać się przez okres do 12 miesięcy zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, lub przez okres odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy osobie, która spełnia następujące warunki ( art. 45 ust. 1 ustawy):
a. na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub została skierowana na zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy i dojeżdża do tych miejsc,
b. uzyskuje wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nieprzekraczajacej 200% minimalnego wynagrodzenia.

4. Starosta może zwrócić osobie bezrobotnej koszt przejazdu do pracodawcy i powrotu do miejsca zamieszkania w przypadku skierowania go do pracodawcy, który zgłosił ofertę pracy, jeżeli siedziba tego pracodawcy znajduje się poza miejscem zamieszkania bezrobotnego ( art. 45 ust. 3 ustawy).

5. Starosta może zwrócić osobie bezrobotnej koszt przejazdu do miejsca wykonywania prac społecznie-użytecznych i powrotu do miejsca zamieszkania lub pobytu ( art. 45 ust.5 ustawy).

6. Osoba bezrobotna może zostać skierowana do:
- wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych, do odbycia stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych.

7. Osoba bezrobotna może uzyskać jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej ( art. 46 ustawy ).

8. Starosta inicjuje, organizuje i finansuje z Funduszu Pracy szkolenia osób bezrobotnych w celu zwiększenia ich szans na uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, podwyższenia kwalifikacji zawodowych lub zwiększenia aktywności zawodowej ( art. 40 ustawy ).

9. Starosta na wniosek osoby bezrobotnej, może sfinansować z Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych należne organizatorowi do wysokości 100% jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia, zgodnie z art. 42 ustawy.

10. Osobie bezrobotnej bez kwalifikacji zawodowych który w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy podjął dalszą naukę w szkole ponad gimnazjalnej dla dorosłych albo w szkole wyższej w systemie studiów niestacjonarnych starosta może na wniosek bezrobotnego, przyznać stypendium w wysokości 100% kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1, wypłacane przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki ( art. 55 ustawy ).

11. Na wniosek gminy, osoba bezrobotna może zostać skierowany do wykonywania prac społecznie użytecznych, jeżeli nie posiada prawa do zasiłku dla bezrobotnych i korzysta ze świadczeń pomocy społecznej (art. 73 ustawy ).

12. Korzystanie z bezpłatnej opieki zdrowotnej z tytułu podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

13. Osobie bezrobotnej może zostać sfinansowana pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej (ar. 61e pkt 2 ustawy).

14. Osoby bezrobotne do 30 roku życia mogą skorzystać z : bonu stażowego, bonu szkoleniowego, bonu zatrudnieniowego oraz bonu na zasiedlenie.

15. Starosta może przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy dla skierowanego bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy, posiadający co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osoba zależną ( art. 60a ustawy).

16. Osoby bezrobotne mogą zostać skierowany do udziału w Programie Aktywizacja i Integracja ( art. 62a ustawy).

Dodatkowe informacje

Bezrobotni powyżej 50 roku życia, po upływie 180 dni od dnia zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy mogą się ubiegać o przyznanie prawa do świadczenia przedemerytalnego, jeżeli spełniają warunki do nabycia tego świadczenia, określone w odrębnych przepisach-ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o świadczeniach przedemerytalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz.2148)

Nie stanowi przeszkody do nabycia oraz posiadania statusu bezrobotnego ( art. 2 ust 2 ustawy):
1) wykonywanie przez wolontariuszy świadczeń odpowiadających świadczeniu pracy na zasadach określonych w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli wolontariusz przedstawi właściwemu powiatowemu urzędowi pracy porozumienie z korzystającym;
2) odbywanie praktyki absolwenckiej na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lipca 2009r. o praktykach absolwenckich (tekst jednolity Dz. U. z 2018r.,poz.1244),jeżeli praktykant przedstawi właściwemu powiatowemu urzędowi pracy umowę o praktykę absolwencką.Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy       (tekst jednolity Dz. U.z 2019r., poz.1482)
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz.1189)
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy ( Dz. U. nr 262, poz.2607)

Informacja wytworzona przez:
Monika Dziuba
email: mdziuba@kolobrzeg.praca.gov.pl tel.:943524133
, w dniu:  23‑03‑2009 13:12:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Patryk Wojna , w dniu:  23‑03‑2009 13:12:00
Data ostatniej aktualizacji:
06‑11‑2019 10:09:43
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie