Rejestracja


Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy:

Bezrobotny lub poszukujący pracy zgłasza się w celu dokonania rejestracji do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na zameldowanie (w miejscu pobytu stałego lub czasowego), a jeżeli nie posiada zameldowania, do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa.

Osoba obiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny lub poszukujący pracy przedkłada do wglądu dokumenty pracownikowi powiatowego urzędu pracy dokonującego rejestracji. Osobie ubiegającej się o zarejestrowanie jako bezrobotny lub poszukujący pracy jest zakładana w postaci elektronicznej, karta rejestracyjna bezrobotnego lub poszukującego pracy. Rejestracji osoby ubiegającej się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy dokonuje się z dniem, w którym osoba zgłosi się do powiatowego urzędu pracy- po poświadczeniu przez nią własnoręczny podpisem przekazanych danych   i złożeniu, w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy i pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie zeznań-oświadczeń.

Zarejestrowana osoba jest zobowiązana do niezwłocznego informowania powiatowego urzędu pracy o wszelkich zmianach danych w karcie rejestracyjnej.

Dokumenty wymagane przy rejestracji:

 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości za zdjęciem, np. paszport lub książeczkę wojskową wraz z aktualnym potwierdzeniem o zameldowaniu na pobyt  stały lub czasowy na terenie działania urzędu,
 • dyplom, świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo szkolne albo zaświadczenia     o ukończeniu kursu lub szkolenia-orginały,
 • świadectwa pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień-orginały,
 • osoba, która była zatrudniona w niepełnym wymiarze czasu pracy winna przedstawić zaświadczenie o wysokości zarobku brutto za każdy miesiąc,
 • osoba, która była zatrudniona na umowę zlecenie, umowę o świadczenie usług, umowę o pracę nakładczą lub umowę agencyjną, winna przedstawić zaświadczenie     o wysokości zarobków brutto za każdy miesiąc z uwzględnieniem opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
 • osoba, która opuściła areszt lub zakład karny winna dostarczyć świadectwo zwolnienia z aresztu śledczego lub zakładu karnego, w przypadku gdy była zatrudniona w okresie odbywania kary winna dostarczyć zaświadczenie z wyszczególnieniem wynagrodzenia brutto za każdy miesiąc oraz informację czy były odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
 • osoba, która prowadziła działalność gospodarczą winna dostarczyć zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
 • osoby posiadające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac winny przedstawić dokument stwierdzający istnienie tychże przeciwwskazań,
 • osoba niepełnosprawna, przedkłada dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności,
 • zaświadczenie z OPS o pobieraniu świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego na podsatwie przepisów o świadczeniach rodzinnych lub zasiłku dla opiekuna  na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 • zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające okres pobierania świadczeń tj.:zasiłek chorobowy, macierzyński, zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, świadczenie rehabilitacyjne z wykazaną podstawą wymiaru tych świadczeń,
 • zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o okresie pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy lub służby, renty szkoleniowej,
 • osoby zamieszkałe na terenie gmin winny przedstawić zaświadczenie z właściwego Urzędu Gminy o posiadaniu lub nie posiadaniu gospodarstwa rolnego,
 • osoby, które pobierają rentę rodzinną winny posiadać decyzję o wysokości pobieranej renty,
 • osoby posiadające konto osobiste - nr rachunku potwierdzony przez bank lub umowę   z bankiem,
 • książeczka wojskowa.


Powiatowy urząd pracy nie dokonuje rejestracji w przypadku nie przedłożenia dokumentów, o których mowa wyżej lub odmowy złożenia podpisu na karcie rejestracyjnej przez osobę rejestrującą się.


DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO PONOWNEJ REJESTRACJI:

Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem wraz z zaświadczeniem o zameldowaniu (stałym lub czasowym).

Dokumenty dotyczące zmian zaistniałych pomiędzy rejestracjami:

 • świadectwo pracy-orginał,
 • umowa o dzieło wraz z zaświadczeniem o wykonaniu umowy o dzieło,
 •  umowa zlecenie wraz z rachunkiem rozliczającym do tej umowy lub zaświadczenie      o comiesięcznych zarobkach,
 • zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o opłaconych składkach na ubezpieczenie społeczne, jeżeli była prowadzona działalność lub jest zawieszona,
 • zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o okresie pobierania świadczenia chorobowego, jeżeli po zakończeniu pracy osoba przebywała na zwolnieniu lekarskim,
 • zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego, jeżeli po zakończeniu pracy osoba przebywała na płatnym urlopie macierzyńskim,
 • świadectwo zwolnienia z aresztu śledczego lub zakładu karnego wraz zaświadczenie o wykonywaniu pracy w trakcie pozbawienia wolności z wyszczególnieniem comiesięcznych zarobków - o ile była wykonywana praca w trakcie pozbawienia wolności.


PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE REJESTRACJI:


W przypadku rejestracji na podstawie dokumenty tożsamości innego niż dowód osobisty ze zdjęciem należy przedłożyć również aktualne zaświadczenie potwierdzające stałe lub czasowe zameldowanie na terenie działania tut. Urzędu.

W przypadku rejestracji na podstawie dokumentu o nieaktualnych danych osobowych (tj. nazwiska lub zameldowania) należy jednocześnie przedłożyć stosowne zaświadczenie potwierdzające aktualne dane.

W przypadku gdy osoba rejestrująca się w charakterze bezrobotnego chce zgłosić członków rodziny do ubezpieczenia winna posiadać ich numer PESEL.

Osoba rejestrująca się ma możliwość ubezpieczenia dzieci, które osiągnęły pełnoletność, w przypadku gdy nie mają innego ubezpieczenia i uczą się dziennie Należy wówczas przedstawić aktualne zaświadczenie o kontynuacji nauki ze szkoły lub uczelni.Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy       ( tekst jednolity Dz. U. z 2019r.,poz.1482)
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz.1189)
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy ( Dz. U. nr 262, poz.2607)
 

Informacja wytworzona przez:
Monika Dziuba
email: mdziuba@kolobrzeg.praca.gov.pl tel.:943524133
, w dniu:  23‑03‑2009 13:07:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Patryk Wojna , w dniu:  23‑03‑2009 13:07:00
Data ostatniej aktualizacji:
06‑11‑2019 10:02:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie