Utrata statusu osoby bezrobotnej


Utrata statusu osoby bezrobotnej (art. 33 ust.4 ustawy )

Osoba zarejestrowana traci status osoby bezrobotnej jeżeli:

1. nie spełnia warunków o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy,
2. rozpoczęła realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisał kontrakt socjalny, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt. 2; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego,
3. otrzymała jednorazowe środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności pozarolniczej lub rolniczej albo otrzymał pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej, o której mowa w art. 61e pkt 2 lit a ustawy, albo otrzymała jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy,
4. odmówiła bez uzasadnionej przyczyny odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia odmowy na okres:
a. 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
b. 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
c. 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy,
5. nie stawiła się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomiła w okresie do7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia niestawienia się w powiatowym urzędzie pracy na okres:
a. 120 dni w przypadku pierwszego niestawiennictwa,
b. 180 dni w przypadku drugiego niestawiennictwa,
c. 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego niestawiennictwa,
6. nie stawiła się powiatowym urzędzie pracy właściwym dla nowego miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania,
7. złożyła wniosek o pozbawienie statusu osoby bezrobotnej,
8. z własnej winy przerwała staż, realizację indywidualnego planu działania, szkolenie, wykonywanie prac społecznie-użytecznych lub inną formę pomocy określoną w ustawie; pozbawienie statusu następuje na okres wskazany w pkt 4,
9. po skierowaniu nie podjęła szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywanie prac społecznie-użytecznych lub innych form pomocy; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje na okres wskazany w pkt 4,
10. odmówił bez uzasadnionej przyczyny udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, pozbawienie statusu następuje na okres wskazany w pkt 4,
11. z własnej winy przerwał udział w ramach Programu Aktywizacja i Integracja; pozbawienie statusu osoby bezrobotnej następuje na okres wskazany w pkt 4,
12. pozostaje niezdolna do pracy wskutek choroby lub przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego przez nieprzerwany okres 90 dni, przy czym za okres nieprzerwany uważa się również okres niezdolności do pracy wskutek choroby oraz przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego w sytuacji, gdy każda kolejna przerwa miedzy niezdolnością do pracy wynosi mniej niż 30 dni kalendarzowych,
13. nie przedstawiła zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby, o których mowa w art. 80 ust. 2 ustawy ( tj. druk ZUS ZLA ),
14. z własnej winy przerwała program przygotowania zawodowego dorosłych, nie przystąpiła do egzaminu kwalifikacyjnego czeladniczego lub sprawdzającego pozbawienie statusu bezrobotnego następuje na okres 6 miesięcy (art. 53h ust. 2 ustawy).
15. Starosta nie może pozbawić statusu bezrobotnego kobiety w ciąży oraz w okresie 30 dni po dniu porodu z powodu związanej z ciążą i porodem niezdolności do pracy trwającej przez nieprzerwany okres 90 dni, o której mowa w ust. 4 pkt 9, z wyłączeniem przypadku złożenia wniosku o pozbawienie tego statusu przez samą bezrobotną.

Dla ustalenia okresu, na który następuje pozbawienie statusu osoby bezrobotnej, uwzględniane są łącznie wszystkie odmowy, niepodjęcia oraz przerwania proponowanych form aktywizacji.


Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy       ( tekst jednolity Dz. U. z 2019r.,poz.1482)
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz.1189)
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy ( Dz. U. nr 262, poz.2607)

 

Informacja wytworzona przez:
Monika Dziuba
email: mdziuba@kolobrzeg.praca.gov.pl tel.:943524133
, w dniu:  19‑03‑2013 11:26:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Szumotalski
email: kszumotalski@kolobrzeg.praca.gov.pl tel.:943524133
, w dniu:  19‑03‑2013 11:26:00
Data ostatniej aktualizacji:
06‑11‑2019 10:12:24
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie