Finansowanie kosztów studiów podyplomowych


Finansowanie kosztów studiów podyplomowych

Starosta, na wniosek bezrobotnego, może sfinansować z Funduszu Pracy koszty studiów podyplomowych należne organizatorowi studiów do wysokości 100%, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Osoba składa wniosek o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych, zawierający:

a) imię i nazwisko oraz numer PESEL, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, i adres zamieszkania,

b) nazwę i termin realizacji studiów podyplomowych oraz nazwę i adres organizatora,

c) koszt studiów podyplomowych,

d) uzasadnienie potrzeby udzielenia tej formy pomocy.

Osoba uprawniona załącza do wniosku dokument wydany przez organizatora studiów podyplomowych, zawierający informację o: nazwie, terminie realizacji i koszcie studiów podyplomowych.

W przypadku, gdy osoba bezrobotna w trakcie odbywania studiów podyplomowych podejmie zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, nie zawiesza się dofinansowania kosztów tych studiów do planowanego terminu ich ukończenia.

W przypadku przerwania studiów podyplomowych z winy uczestnika, kwota wydatkowana na ich finansowanie z Funduszu Pracy podlega zwrotowi.

W trakcie odbywania studiów za okres uczestnictwa w tych studiach zgodnie z ich programem osobie przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku.

Uczestnikowi studiów podyplomowych, który w trakcie ich odbywania podjał zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, nie zawiesza się wypłaty stypendium, do planowanego terminu ukończenia tych studiów.


Szczegółowe informacje o zasadach finansowania kosztów studiów podyplomowych można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kołobrzegu pok. 2, tel. 094 35 241 33, wew. 122
Informacja wytworzona przez:
Krzysztof Szumotalski
email: kszumotalski@kolobrzeg.praca.gov.pl tel.:943524133
, w dniu:  16‑10‑2009 13:04:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Szumotalski
email: kszumotalski@kolobrzeg.praca.gov.pl tel.:943524133
, w dniu:  16‑10‑2009 13:04:00
Data ostatniej aktualizacji:
14‑01‑2013 11:13:57
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie