- 2014


W 2014r., Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu kontynuuje realizację projektu "Wygr@jmy Przyszłość" wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.

Wartość projektu wynosi 3 286 700,00 zł


Zasadniczym celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kołobrzegu poprzez:

  • Podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.
  • Uzyskanie informacji o rynku pracy oraz ofertach pracy.
  • Przywrócenie zdolności do zatrudnienia.
  • Nabycie praktycznych umiejętności do samodzielnej pracy poprzez uczestnictwo w stażach.
  • Otrzymanie wsparcia w formie dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej.
  • Zatrudnienie w formie wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej.

W ramach projektu zaplanowano organizację:

1. Staży dla minimum 200 osób;

2. Udzielenie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 50 osób,;

3. Refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy na utworzenie 25 stanowisk pracy .

W przypadku osób ubiegających się o środki na podjęcie działalności gospodarczej obowiązują procedury określone w ogólnych zasadach przyznawania tych środków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kołobrzegu.


Ogólne zasady uczestnictwa w projekcie:

1. Włączenie do projektu następuje po podpisaniu deklaracji przystąpienia i oświadczenia

w pierwszym dniu uczestnictwa w danej formie wsparcia;

2. Wyłączenie z projektu przypada na następny dzień po zakończeniu udziału w danej formie wsparcia

według ścieżki uczestnictwa;


3. Za okres udziału w stażu bezrobotnemu przysługuje stypendium;

4. Zgodnie z art., 41 ust. 1 b Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20

kwietnia 2004r.(tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 ze zm.), bezrobotnemu uprawnionemu

w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku przysługuje prawo wyboru świadczenia.

5. Po otrzymaniu skierowania na staż niepodjęcie tej formy wsparcia bez uzasadnionej przyczyny

skutkuje pozbawieniem statusu osoby bezrobotnej;


6. Każdy uczestnik w ramach projektu objęty zostanie Indywidualnym Planem Działania.

Grupę docelową w projekcie w co najmniej 30% stanowić mają osoby z poniższych grup
(jednej lub kilku):

- osób do 30 roku życia,

- osób powyżej 50 roku życia.

Dodatkowym kryterium jest uczestnictwo w projekcie uczestnictwo osób niepełnosprawnych.

Do uczestnictwa w projekcie będą kierowane osoby spełniające kryteria dostępu zawarte w Planie działań na rok 2013 dla województwa zachodniopomorskiego dla Priorytetu VI dostępne na stronie:

http://www.wup.pl/pl/fundusze-europejskie/7-1/pliki-do-pobrania/plany-dziaa/plany-dziaania-na-2014-2015-rok/


Obowiązki uczestnika projektu:

Uczestnik zobowiązuje się do wypełniania w każdym dniu uczestnictwa na stażu listy obecności. Lista obecności jest podstawą naliczenia przysługującego stypendium za okres odbywania stażu. Jedyną formą usprawiedliwienia nieobecności na stażu, jest zaświadczenie o niezdolności do pracy na druku ZUS ZLA, które uczestnik projektu jest zobowiązany niezwłocznie dostarczyć do Urzędu Pracy.

Każdy uczestnik projektu winien podać niezbędne dane do wypełnienia kwestionariusza PEFS.


Zasady monitoringu Beneficjentów Ostatecznych:

1. Przeprowadzane są wizyty monitorujące w miejscu odbywania stażu mające na celu sprawdzenie zgodności wykonywanych czynności i zadań z programem stażu, prowadzenia listy obecności oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Przeprowadzane są wizyt monitorujące w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej mające na celu sprawdzenie zgodności zakresu działalności z wnioskiem o przyznanie środków i biznes planem oraz oznakowania miejsca prowadzenia działalności gospodarczej i środków trwałych.

3. Przeprowadzane są wizyt monitorujące u pracodawców, którzy utworzą stanowisko pracy w ramach refundacji doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy z zakresu zatrudnienia osoby oraz zakupu w ramach przyznanej refundacji środków trwałych.

Uczestnik projektu zobowiązany jest do stosowania się do wskazanych zapisów. Brak aktywnego uczestnictwa w projekcie będzie podstawą do skreślenia z listy uczestników.
Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy o bezpośredni kontakt w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu, ul. Katedralna 46-48.


"Człowiek - najlepsza inwestycja"

Projekt współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacje na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
dostępne na stronach internetowych:

http://www.efs.gov.pl
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

http://www.wup.pl/

Informacja wytworzona przez:
Krzysztof Szumotalski
email: kszumotalski@kolobrzeg.praca.gov.pl tel.:943524133
, w dniu:  05‑05‑2014 10:52:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Szumotalski
email: kszumotalski@kolobrzeg.praca.gov.pl tel.:943524133
, w dniu:  05‑05‑2014 10:52:00
Data ostatniej aktualizacji:
05‑05‑2014 10:53:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie