Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu


POWIATOWY URZĄD PRACY

ul. Katedralna 46-48
78-100 Kołobrzeg

NIP 671-16-00-401

tel./fax: 094 352 41 33, 0 94 352 78 23
094 354 53 20

Oferty pracy: 698 664 506, 698 664 712

http://kolobrzeg.praca.gov.pl

e-mail: sekretariat@kolobrzeg.praca.gov.pl

zgłaszanie ofert pracy: oferty@kolobrzeg.praca.gov.pl

 

Nabór wniosków o organizację robót publicznych i prac społecznie użytecznych

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu informuje, że od dnia 18 lutego 2021 r. do wyczerpania limitu środków przyjmowane będą wnioski o organizowanie robót publicznych oraz  prac społecznie użytecznych.

Warunki organizacji Robót Publicznych w 2021r. 
Okres trwania robót publicznych: do 6 miesięcy.
Okres zatrudnienia po robotach publicznych:  3 miesiące
Wysokość refundacji:  1600,00 zł za każdy miesiąc refundacji  +  składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia podlegającego refundacji


Warunki organizacji Prac Społecznie Użytecznych 2021r.

Kwota świadczenia z tytułu wykonywana prac społecznie użytecznych - min.  8,70/h
Refundacja za prace społecznie użyteczne (60% świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych)- max.  5,22 zł /h

Okres trwania prac społecznie użytecznych będzie ustalany  na podstawie  Rocznego Planu Potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych złożonego przez gminy.

Wszelkie informacje dot. robót publicznych i prac społecznie użytecznych można pod numerem telefonu  94 3524133 wew. 119.

 

Dokumenty do pobrania

 

 

Nabór wniosków na aktywne formy wsparcia !

Powiatowy Urząd Pracy informuje, że z dniem 04.02.2021 r. rozpoczyna nabór wniosków w trybie ciągłym, do wyczerpania środków na poniższe formy wsparcia:

 • prace interwencyjne,
 • staż,
 • bon na zasiedlenie
 • dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia

 
Wnioski znajdują się w zakładce Usługi Urzędu Pracy- wnioski do pobrania
Wnioski  można składać bezpośrednio do urny znajdującej się przez budynkiem lub za pośrednictwem poczty na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu, ul. Katedralna 46-48.

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu 94 3524133 wew. 119.

Każdorazowo składając wniosek prosimy o precyzyjne wskazanie danych kontaktowych – telefonu, e-maila celem przyspieszenia kontaktu z Wnioskodawcami.

 

 


I N F O R M A C J A

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu informuje, że od dnia 08.02.2021r. umożliwiliśmy osobistą rejestrację osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Szczegółowe informacje dot. rejestracji


U W A G A

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu informuje, iż od 29.01.2021 r. będą wysyłane deklaracje  PIT-11, tj. informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy dla osób bezrobotnych, które w 2020 roku pobierały:

 • zasiłek dla bezrobotnych
 • dodatek aktywizacyjny

oraz roczny raport składek społecznych i zdrowotnych dla wszystkich osób pobierających świadczenia w 2020 r.
Osoby bezrobotne, które pobierały wyłącznie stypendium stażowe lub szkoleniowe nie otrzymają rozliczeń PIT – 11.

 

DODATEK SOLIDARNOŚCIOWY

WAŻNE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

Nabycie prawa do dodatku solidarnościowego nie stanowi przeszkody do nabycia oraz posiadania statusu osoby bezrobotnej.

OSOBA UPRAWNIONA POSIADAJĄCA STATUS OSOBY BEZROBOTNEJ INFORMUJE NIEZWŁOCZNIE WŁAŚCIWY POWIATOWY URZĄD PRACY  O PRZYZNANIU DODATKU SOLIDARNOŚCIOWEGO.

Okres pobierania dodatku solidarnościowego nie wlicza się do okresów pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium.

W przypadku nabycia prawa do dodatku solidarnościowego, prawo do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium z mocy prawa ulega zawieszeniu na okres od dnia nabycia prawa do dodatku solidarnościowego do dnia jego utraty. Za okres zawieszenia prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium świadczenia te nie są wypłacane.

W przypadku pobrania zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium w miesiącu złożenia wniosku o dodatek solidarnościowy, dodatek wypłacany jest za ten miesiąc w kwocie pomniejszonej o wypłaconą już kwotę tego zasiłku lub stypendium.

Zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium, wypłacone za okres, za który został wypłacony dodatek solidarnościowy stanowi nienależnie pobrane świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 76 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy i podlega zwrotowi.

Zasady przyznawania dodatku solidarnościowego reguluje Ustawa z dnia 19 czerwca 2020r. o dodatku solidarnościowym przyznanym  w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz.U. z 2020r. poz.1068).

 

REJESTRACJA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY
W KOŁOBRZEGU

 1. Pełna rejestracja elektroniczna, która polega na wniesieniu do urzędu pracy wniosku wraz z załącznikami w postaci elektronicznej po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. Osoba otrzyma na konto w praca.gov.pl decyzję o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy i ewentualnym prawie do zasiłku w postaci elektronicznej.
 2. Prerejestracja, która polega na złożeniu do urzędu pracy wniosku  o rejestrację jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy w postaci elektronicznej bez posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

Zachęcamy do korzystania z możliwości pełnej rejestracji elektronicznej. Jednocześnie informujemy, że osoby które nie dysponują profilem zaufanym, a posiadają dostęp do konta elektronicznego w banku, mają możliwość potwierdzenia swojej tożsamości i założenia profilu zaufanego (https://www.pz.gov.pl) bez konieczności wizyty w punkcie potwierdzającym.

Kontakt z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie rejestracji elektronicznej: rejestracja@kolobrzeg.praca.gov.pl, tel. 94 35 241 33 wew. 110, 111

 

 

 


INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOŁOBRZEGU
 

W związku z ogłoszeniem z dniem 20 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. – Dz.U. poz. 491, informuję o wprowadzeniu z tym dniem kolejnych ograniczeń w funkcjonowaniu Powiatowego Urzędu Pracy  w Kołobrzegu.
Sprawy urzędowe będą załatwiane WYŁĄCZNIE drogą telefoniczną, elektroniczną, za pośrednictwem platformy praca.gov.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
W sytuacjach wyjątkowych, istnieje możliwość pozostawienia wypełnionych dokumentów (wniosków, formularzy) w skrzynce na dokumenty znajdującej się przed głównym wejściem do siedziby budynku Urzędu, ul. Katedralna 46-48 w Kołobrzegu w godzinach 08.00-15.00
 
ZAŁOŻENIE KONTA ePUAP

Założenie konta ePUAP przez osoby, które nie dysponują profilem zaufanym, a posiadają dostęp do konta elektronicznego w banku, mają możliwość potwierdzenia swojej tożsamości i założenia profilu zaufanego bez konieczności wizyty w punkcie potwierdzającym.  Szczegółowa informacja na stronie https://www.pz.gov.pl
 
UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

UWAGA!!! Zgodnie z informacją z Ministerstwa Zdrowia każda, nawet nieubezpieczona osoba będzie diagnozowana bezpłatnie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem.
Reguluje to Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374).
 
WIZYTY OSÓB BEZROBOTNYCH/POSZUKUJĄCYCH PRACY

Wszystkie wizyty związane z potwierdzeniem przez osoby bezrobotne/poszukujące pracy gotowości do pracy, wydawaniem skierowań do pracy ZOSTAJĄ ZASTĄPIONE kontaktem telefonicznym lub PRZEŁOŻONE na inny termin. Doradcy klienta skontaktują się z osobami, które mają wyznaczone terminy wizyt w najbliższym czasie i ustalą szczegóły. W razie braku takiego kontaktu przed wyznaczonym terminem wizyty, można zadzwonić samodzielnie. W każdej innej sprawie prosimy, jeśli to możliwe, o kontakt telefoniczny lub mailowy.
 
PRACODAWCY

Celem przyśpieszenia realizacji poszczególnych spraw, w przypadku konieczności złożenia do Urzędu dokumentów, wniosków prosimy o ich skanowanie i przedłożenie do Urzędu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@kolobrzeg.praca.gov.pl. Jednocześnie prosimy o wskazanie danych kontaktowych (telefon, e-mail) celem umożliwienia kontaktu przez wyznaczonego pracownika.
 
Dokumenty nie wymagające podpisu, można także przesyłać drogą mailową lub dostarczyć korzystając z poczty tradycyjnej. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny.  
Wszystkie druki, wnioski i inne dokumenty można pobrać za pośrednictwem stron: kolobrzeg.praca.gov.pl lub pupkolobrzeg.finn.pl.
 
DANE KONTAKTOWE
Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu, ul. Katedralna 46-48 
telefon - 94 352 41 33, 94 352 78 23;
e-mail: sekretariat@kolobrzeg.praca.gov.pl

Pośrednictwo pracy: tel. 94 35 241 33

 • obsługa osób bezrobotnych: wew. 115
 • oferty pracy i zatrudnianie cudzoziemców wew. 116 lub 117
 Dział Instrumentów Rynku Pracy tel. 94 35 241 33 wew. 119 lub 120
 • dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osób bezrobotnych, które ukończyły 50 r.ż., prace społecznie-użyteczne, roboty publiczne
 • staże, bony stażowe, bony na zasiedlenie, Krajowy Fundusz Szkoleniowy, prace interwencyjne, dodatki aktywizacyjne, doposażenia stanowiska pracy, PFRON
 • realizacja projektów – UE, POWER, RPO, szkolenia FP i EFS, dofinansowanie dla skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

Jednocześnie informuję, że w ramach posiadanych środków i możliwości będą rozpatrywane wszystkie sprawy, pisma i zgłoszenia przesyłane do Urzędu za pośrednictwem formularzy internetowych, poczty tradycyjnej oraz elektronicznej (sekretariat@kolobrzeg.praca.gov.pl), a także wnioski otrzymane telefonicznie. Odpowiedzi na otrzymane zapytania oraz wydane decyzje administracyjne przesyłane będą elektronicznie lub tradycyjną pocztą.
 
Powyżej wskazane ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu będą obowiązywały do odwołania

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzeg z siedzibą w Kołobrzegu przy ulicy Katedralnej 46-48.
Dane kontaktowe  inspektora ochrony danych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kołobrzegu iod@kolobrzeg.praca.gov.pl.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w celu realizacji ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018r., poz.1265 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do ww. ustawy.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą inne organy upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji gromadzenia danych.

Dane osobowe przetwarzane przez Powiatowy Urząd Pracy przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z okresami wskazanymi w Instrukcji Kancelaryjnej Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych,  prawo ich sprostowania oraz uzupełnienia.

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Pani/Pan danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACODAWCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  informuję, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzeg z siedzibą w Kołobrzegu przy ulicy Katedralnej 46-48.
Dane kontaktowe  inspektora ochrony danych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kołobrzegu iod@kolobrzeg.praca.gov.pl.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w celu realizacji ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do ww. ustawy. Przetwarzanie danych osobowych związane jest z realizacją form wsparcia dla pracodawców/przedsiębiorców, a ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą inne organy upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji gromadzenia danych.
Dane osobowe przetwarzane przez Powiatowy Urząd Pracy przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z okresami wskazanymi w Instrukcji Kancelaryjnej Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych,  prawo ich sprostowania oraz uzupełnienia.
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

 

Informacja wytworzona przez:
Krzysztof Szumotalski
email: kszumotalski@kolobrzeg.praca.gov.pl tel.:943524133
, w dniu:  29‑05‑2018 10:31:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marzena Ciepłuch , w dniu:  30‑01‑2008 10:31:00
Data ostatniej aktualizacji:
08‑06‑2021 13:49:37
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie