Świadczenie aktywizacyjne


Świadczenie aktywizacyjne

może zostać przyznane pracodawcy, który zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną.

Kto moze być skierowany do pracy w ramach umowy o świadczenie aktywizacyjne?

 

Skierowanie do pracy w ramach umowy o świadczenie aktywizacyjne może być skierowany bezrobotny rodzic powracający na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka lub bezrobotny sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną.

Na jaki okres powinna być zawarta umowa o pracę ?


Pracodawca, aby mógł otrzymać świadczenie aktywizacyjne musi zawrzeć ze skierowaną osobą bezrobotną umowę na okres:


a. 18 miesięcy,

w tym:

  • przez okres 12 miesięcy PUP refunduje dla pracodawcy poniesione koszty wynagrodzenia w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie za każdego skierowanego bezrobotnego i
  • przez 6 miesięcy pracodawca zatrudnia po okresie przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego;

b. 27 miesięcy,

w tym:

  • przez okres 18 miesięcy PUP refunduje dla pracodawcy poniesione koszty wynagrodzeni w wysokości jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie za każdego skierowanego bezrobotnego i
  • przez 9 miesięcy pracodawca zatrudnia po okresie przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego;
 

W sytuacji rozwiązania przez pracodawcę umowy w trakcie przysługiwania świadczenia lub niewywiązania się z obowiązku dalszego zatrudnienia świadczenie aktywizacyjne podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi. Przy utrzymaniu stanowiska pracy przez okres uzyskiwania świadczenia aktywizacyjnego oraz dodatkowo przez co najmniej połowę okresu wymaganego zatrudnienia po refundacji tj. 3 m-ce lub 4,5 m-ca świadczenie aktywizacyjne podlega zwrotowi w wysokości 50% wypłaconych świadczeń wraz z odsetkami.

 

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, bez wypowiedzenia z winy bezrobotnego (tzw. zwolnienie dyscyplinarne) lub wygaśnięcia stosunku pracy bezrobotnego w trakcie przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego bądź przed upływem wskazanych okresów, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.


Świadczenie aktywizacyjne

przyznane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE, stanowi pomoc de minimis , o której mowa we właściwych przepisach prawa UE dotyczących pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Podstawa prawna:

  • Art. 60 b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r.  poz. 1065 ze zm.);
  • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1);
  • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352/9)
  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.);
Informacja wytworzona przez:
Monika Lewandowska
email: mlewandowska@kolobrzeg.praca.gov.pl tel.:94 35 241 33
, w dniu:  29‑07‑2014 11:53:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Szumotalski
email: kszumotalski@kolobrzeg.praca.gov.pl tel.:943524133
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
10‑07‑2017 08:09:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive