Zatrudnienie obcokrajowców


UWAGA

Od 01.09.2017 r. nie będzie możliwości rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi przewidujących wykonywanie pracy przez cudzoziemca po dniu 31 grudnia 2018 r.

Więcej informacji na stronie:

http://kolobrzeg.praca.gov.pl/-/5334938-rejestracja-oswiadczen-o-zamiarze-powierzenia-wykonywania-pracy-cudzoziemcowi-po-dniu-31-12-2018-r-

Podstawa zatrudnienia obywateli państw trzecich w Polsce:

Przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców w Polsce reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach oraz rozporządzenia wykonawcze (min. 1. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę; 2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców).

Pracodawca zamierzający zatrudnić lub zatrudniający cudzoziemca ma obowiązek sprawdzenia, czy posiada on ważny dokument uprawniający do pobytu w Polsce, zrobienia kopii tego dokumentu i przechowywania jej przez okres zatrudnienia cudzoziemca. Obowiązki te dotyczą każdej formy zatrudnienia, zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i umowy cywilnoprawnej (np. umowy zlecenia, umowy o dzieło). Dokumentem uprawniającym do pobytu na terytorium Polski może być ważna wiza (np. wiza krajowa (symbol D) lub wiza Schengen (symbol C) lub zezwolenie pobytowe i wydana na jego podstawie karta pobytu. Pracodawca powinien upewnić się także, że tytuł pobytowy cudzoziemca uprawnia go do podejmowania pracy na terytorium  RP. Nie wszystkie dokumenty pobytowe uprawniają do wykonywania pracy w Polsce (m.in. wiza turystyczna, tranzytowa, wydana w związku z korzystaniem z ochrony czasowej oraz wiza wydana w związku z przejazdem ze względów humanitarnych, interes państwa bądź zobowiązania międzynarodowe).

Warunkiem powierzenia pracy cudzoziemcowi w Polsce jest uzyskanie odpowiedniego zezwolenia oraz legalny pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. O zezwolenie na pracę występuje pracodawca do właściwego wojewody, a o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (od 1 maja 2014 r.) - cudzoziemiec przebywający już legalnie na terytorium Polski. 

Więcej informacji nt. zezwolenia na pracę:

http://kolobrzeg.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/zatrudnianie-cudzoziemcow/zezwolenia-na-prace

Zezwolenia na pracę w Polsce nie muszą posiadać m.in. członkowie rodzin obywateli państw UE/EOG i Szwajcarii, cudzoziemcy, którym udzielono ochrony na terytorium RP (np. status uchodźcy, pobyt tolerowany), osoby posiadające Kartę Polaka, nauczyciele języków obcych w instytucjach należących do systemu oświaty, absolwenci polskich szkół ponadgimnazjalnych i stacjonarnych studiów wyższych oraz  studenci i i doktoranci odbywający studia w Polsce.

Cudzoziemcy pochodzący z Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy mają możliwość wykonywania pracy krótkoterminowej, bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę, w okresie do sześciu miesięcy (180 dni) w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy licząc od pierwszego wjazdu do Polski, którzy posiadają oświadczenie o zamiarze powierzenia im pracy, zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy. 

Pracodawca zamierzający zatrudnić obywatela Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy ma obowiązek zarejestrowania oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla siedziby lub miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Procedura ta jest bezpłatna zarówno dla składającego oświadczenie jak i cudzoziemca.

W związku z wprowadzeniem od dnia 11 czerwca 2017 r. ruchu bezwizowego pomiędzy państwami Schengen a Ukrainą, obywatele Ukrainy, posiadający paszporty biometryczne, mogą przekraczać granice bez konieczności posiadania wizy. Wprowadzenie ruchu bezwizowego nie oznacza jednak zaprzestania prowadzenia kontroli granicznej, która polega m. in. Na sprawdzaniu, czy cudzoziemiec spełnia warunki wjazdu i pobytu na terytorium państwa przyjmującego.

W celu podjęcia pracy w Polsce nadal wymagane jest posiadanie zezwolenia na pracę, chyba, że dany cudzoziemiec jest zwolniony z obowiązku jego uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów (np. posiada zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi).

Okres pobytu na terytorium państw obszaru Schengen w ramach ruchu bezwizowego nie może przekroczyć 90 dni w ciągu kolejnego 180-dniowego okresu (liczy się łączny okres pobytu na terytorium wszystkich państw obszaru Schengen, w tym Polski). W razie potrzeby przedłużenia pobytu w celu wykonywania pracy w Polsce, istnieje możliwość złożenia przez cudzoziemca wniosku do właściwego wojewody o wydanie odpowiedniego zezwolenia na pobyt czasowy. Zezwolenie takie jest wydawane na okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 3 lata. Szczegółowe informacje o warunkach uzyskania zezwoleń na pobyt czasowy zawarte są na stronach internetowych Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz urzędów wojewódzkich.

Cudzoziemiec, który zamierza przyjechać i przebywać w Polsce w celu wykonywania pracy przez okres dłuższy niż 3 miesiące, może nadal ubiegać się o wydanie wizy krajowej w celu wykonywania pracy, uprawniającej do pobytu w Polsce przez okres dłuższy niż 90 dni, nie dłuższy niż rok.

W przypadku rejestracji oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi przebywającemu w Polsce w ramach ruchu bezwizowego, w części dotyczącej podstawy pobytowej cudzoziemca, należy zaznaczyć lit. d), tj. wskazać, że oświadczenie wydaje się dla cudzoziemca posiadającego inny tytuł pobytowy oraz wpisać w miejscu do tego przeznaczonym: „ruch bezwizowy”.

Należy pamiętać, ze z zasady możliwa jest rejestracja oświadczenia na okres dłuższy niż dopuszczalny okres pobytu w ramach ruchu bezwizowego (tj. do 90 dni w każdym 180-dniowym okresie). W myśl § 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. poz. 588), zarejestrowane przez właściwy powiatowy urząd pracy oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi uprawnia do wykonywania pracy bez posiadania zezwolenia na prace przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. W rozporządzeniu brak jest bezpośredniego łącznika uzasadniającego wymóg wskazania w rejestrowanym oświadczeniu takiego samego okresu wykonywania pracy przez cudzoziemca, jak okres ważności aktualnego tytułu pobytowego cudzoziemca na terytorium Polski.

Ponadto należy pamiętać, że w myśl art. 2 i 3 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U poz. 769), podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest obowiązany żądać od cudzoziemca przedstawienia przed rozpoczęciem pracy ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP oraz do przechowywania jego kserokopii przez cały okres powierzania pracy. Dokumentem takim może być kopia paszportu ze stampilą potwierdzającą przekroczenie granicy (w przypadku ruchu bezwizowego) lub kopia wizy albo kopia karty pobytu wydanej w związku z uzyskaniem zezwolenia pobytowego lub decyzji w tej sprawie. W przypadku powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi przebywającemu w ramach ruchu bezwizowego, dla uniknięcia ryzyka zarzutu powierzenia cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy, zaleca się sprawdzanie przez pracodawców pod koniec 90 dni uprawniającego danego cudzoziemca do pobytu bez wizy, czy cudzoziemiec uregulował kwestie pobytowe (tj. ma wizę krajową, odpowiednie zezwolenie na pobyt czasowy upoważniające do wykonywania pracy albo odcisk stempla w paszporcie potwierdzający złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy).

Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom można składać poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na stronie: http://www.praca.gov.pl

lub osobiście od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 14.00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu w pok. nr 1.

W związku z dużym napływem oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi należy je złożyć co najmniej na 5 dni przed planowaną datą zatrudnienia cudzoziemca.

Zarejestrowane oświadczenie stanowi podstawę do uzyskania przez cudzoziemca w polskiej placówce dyplomatyczno konsularnej w kraju jego stałego pobytu wizy pobytowej, uprawniającej do wykonywania pracy.

Więcej informacji nt. procedury uproszczonej:

http://kolobrzeg.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/zatrudnianie-cudzoziemcow/powierzenie-pracy-na-podstawie-oswiadczenia

Pouczenie:

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu przypomina, że oświadczenie przedstawione do rejestracji musi zawierać kompletne dane zarówno pracodawcy jak i cudzoziemca. Do oświadczenia musi być załączona kserokopia strony z paszportu potwierdzona za zgodność z oryginałem, zawierająca dane personalne cudzoziemca, kserokopia ważnej wizy wraz z pieczątką wjazdu do Polski (jeśli takowa została już wydana), wydruk z KRS lub z CEIDG.

Oświadczenia niekompletne, zawierające skreślenia i poprawki nie będą przyjmowane.

 

Szczegółowych informacji na temat możliwości zatrudniania cudzoziemców udziela pośrednik pracy:

- od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 14.00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu , ul. Katedralna 46-48,tel. 094 35 241 33 wew. 116 lub 698 664 712.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
228KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
144KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
448KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
385KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
370KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Monika Lewandowska
email: mlewandowska@kolobrzeg.praca.gov.pl tel.:94 35 241 33
, w dniu:  18‑04‑2008 14:13:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Szumotalski
email: kszumotalski@kolobrzeg.praca.gov.pl tel.:943524133
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
25‑10‑2017 09:56:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive