Refundacja kosztów szkolenia


Refundacja kosztów szkolenia przez pracodawcę

zatrudnionych osób niepełnosprawnych

 

1. Podstawa prawna:

1.1 Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /tekst jedn. Dz. U. z 2011, nr 127, poz. 721/ szkolenie osób niepełnosprawnych może być organizowane przez pracodawcę:

a/ na wniosek pracodawcy poniesione przez niego koszty szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych mogą być zrefundowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

do wysokości 80 % tych kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę.

 

1.2 Zwrotu kosztów dokonuje Starosta na warunkach i w wysokości określonych w umowie zawartej z pracodawcą. Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przez pracodawcę przed datą podpisania umowy.

1.3 Szczegółowe informacje w sprawie warunków i trybu dokonywania refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie warunków i trybu dokonywania refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych /Dz. U. z 2009 r., nr 57, poz. 472/.

 

2. Warunki otrzymania środków:

Refundacja kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych może być przyznane pracodawcy, który spełnia następujące warunki:

a/ nie posiada zaległości w zobowiązaniach wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

b/ nie zalega z opłacaniem w terminie podatków i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

c/ nie była karana w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny /Dz. U. nr 88, poz. 553, ze zmianami/;

d/ złoży kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek.

 

3. Co powinien zawierać wniosek:

Wniosek o przyznanie pracodawcy refundacji kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej powinien zawierać w szczególności:

a/ nazwę i adres siedziby pracodawcy;

b/ status prawny i postawę działania pracodawcy;

c/ numery NIP i REGON pracodawcy;

d/ nazwę banku wraz z numerem rachunku bankowego pracodawcy;

e/ informację o stanie zatrudnienia ogółem, w tym osób niepełnosprawnych;

f/ wnioskowaną kwotę refundacji;

g/ informację o szkoleniu wraz z uzasadnieniem jego wyboru;

h/ informację o liczbie osób niepełnosprawnych, które wezmą udział w szkoleniu;

i/ oświadczenie o zaleganiu lub niezaleganiu z wymagalnymi zobowiązaniami wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

j/ informację o planowanych do poniesienia kosztach szkolenia wymienionych w § 3 ust. 1 i 2 Rozporządzenia MPiPS z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie warunków i trybu dokonywania refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych/Dz. U. z 2009 r., nr 57, poz. 472/.

 

4. Szczegółowa specyfikacja refundowanych kosztów:

4.1 Refundacja obejmuje następujące koszty szkolenia:

a/ wynagrodzenia osób prowadzących szkolenie;

b/ wynagrodzenia tłumacza języka migowego albo lektora dla osób niewidomych lub opiekuna zatrudnionej osoby niepełnosprawnej ruchowo zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności;

c/ koszty podróży osób prowadzących szkolenie i uczestników szkolenia;

d/ koszty podróży przewodnika lub opiekuna zatrudnionej osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności;

e/ koszty zakwaterowania i wyżywienia osób prowadzących szkolenie i uczestników szkolenia oraz tłumacza języka migowego albo lektora dla osób niewidomych;

f/ koszty usług doradczych, związanych z danym szkoleniem;

g/ koszty obsługi administracyjno-biurowej stanowiące wydatki bieżące związane z realizacją szkolenia;

h/ koszty wynajmu pomieszczeń związanych bezpośrednio z realizacją szkolenia;

i/ koszty amortyzacji narzędzi i wyposażenia w zakresie, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby szkolenia, z wyłączeniem narzędzi i wyposażenia zakupionych w ramach wsparcia ze środków publicznych w okresie siedmiu lat przed realizacją szkolenia;

j/ koszty materiałów szkoleniowych.

4.2 Refundacja jest przeznaczona również na pokrycie wydatków obejmujących koszty zatrudnienia pracownika, jakie ponosi pracodawca w okresie, w którym pracownik ten uczestniczy w szkoleniu.

4.3 Koszty, o których mowa w pkt 4.2, dotyczą tylko czasu faktycznie spędzonego na uczestnictwie w szkoleniu po odjęciu efektywnego czasu pracy.

4.4 Łączna wysokość kosztów, o których mowa w ust. 4.1 lit. g i h oraz w pkt. 4.2, nie może przekroczyć łącznej wysokości kosztów, o której mowa w ust. 4.1 lit. a-f, lit. i oraz lit. j.

 

5. Załączniki - dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie pracodawcy refundacji kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej - tabela nr 1:

Tabela nr 1

 

Lp.

 

Dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku/ kserokopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem bądź przedstawić oryginał do wglądu

Rodzaj dokumentu

Charakterystyka dokumentu

 

1

 

Oświadczenie o udzielonej pomocy de minimis wraz z zaświadczeniami

 

Załącznik nr 1 do wniosku (na druku PUP)

W przypadku otrzymania pomocy de minimis należy dołączyć zaświadczenia o udzieleniu pomocy de minimis wystawione przez organ udzielający tej pomocy

 

2

 

Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 

Załącznik nr 2 do wniosku

Wzór formularza stanowi załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się
o pomoc de minimis (Dz,. U. z 2010 roku, nr 53, poz. 311)

 

3

 

W przypadku dużego przedsiębiorcy * -

do wniosku załącza opis projektu szkoleniowego

 

 

zawierający informację o celu projektu oraz spodziewanych skutkach jego realizacji.

* duży przedsiębiorca - to duże przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 2 pkt 8 rozporządzenia komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 06.08.2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu /Dz. Urz. WE L 214 z 09.08.2008, str. 3/

 

4

 

Dokument potwierdzający formę organizacyjną pracodawcy

 

W zależności od formy organizacyjnej:

● wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub

● wypis z Krajowego Rejestru Sądowego

Aktualny dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia niniejszego wniosku

 

5

 

Dokument nadania numeru REGON

 

Kserokopia zaświadczenia nadania numeru REGON

 

6
Dokument nadania numeru NIP

 Kserokopia zaświadczenia nadania numeru NIP
 

 

 

7

 

Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu w składkach

 

Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia niniejszego wniosku, w przypadku oczekiwania na wydanie zaświadczenia należy przedstawić potwierdzenie złożenia wniosku w ZUS oraz oświadczenie pracodawcy o nie zaleganiu w opłacaniu składek

 

8

 

Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w podatkach

 

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia niniejszego wniosku, w przypadku oczekiwania na wydanie zaświadczenia należy przedstawić potwierdzenie złożenia wniosku w Urzędzie Skarbowym oraz oświadczenie pracodawcy o nie zaleganiu w opłacaniu danin publicznych

 

6. Ocena wniosku o przyznanie pracodawcy refundacji kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej:

6.1 Starosta sprawdza wniosek pod względem rachunkowym i formalnym. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku informuje wnioskodawcę o nieprawidłowości i wzywa do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania; Na wniosek pracodawcy termin może ulec przedłużeniu jeżeli usunięcie nieprawidłowości nie może nastąpić w terminie z przyczyn nieleżących po stronie pracodawcy. Niezachowanie przez wnioskodawcę terminu, spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia;

6.2 Starosta rozpatrując wniosek bierze pod uwagę w szczególności:

● wysokość posiadanych środków PFRON, przeznaczonych na ten cel w danym roku;

● okres prowadzenia działalności oraz doświadczenie pracodawcy w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych;

● wysokość przewidywanych kosztów szkolenia (o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia);

6.3 Starosta pisemnie informuje pracodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku Starosta sporządza uzasadnienie. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Starosta informuje pracodawcę o rozpatrzeniu wniosku, wzywając go negocjacji warunków umowy;

6.4 Starosta, po przeprowadzeniu negocjacji warunków umowy, zawiera z wnioskodawcą umowę;

6.5 Starosta przekazuje kwotę refundacji na rachunek bankowy wskazany we wniosku w terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez pracodawcę dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia;

6.6 Starosta informuje o numerze referencyjnym programu pomocowego, na podstawie którego refundacja jest udzielana;

6.7 Przedsiębiorca może uzyskać refundację, o której mowa w § 1 ust. 2 rozporządzenia, jeżeli wartość tej refundacji brutto na jeden projekt szkoleniowy nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość
2 milionów euro;

6.8 Refundacja, o której mowa w § 1 ust. 2 rozporządzenia, może być udzielana łącznie z inną pomocą lub wsparciem ze środków Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do kosztów kwalifikujących się do objęcia tą refundacją, jeżeli łączna wartość refundacji i wsparcia udzielonego w odniesieniu do kosztów projektu szkoleniowego z innych źródeł i w innych formach nie przekroczy dopuszczalnej wielkości określonej w § 4 ust. 1 rozporządzenia tj.:

 

7. Wysokość refundacji nie może przekroczyć:

1/ 55% kosztów szkolenia kwalifikujących się do objęcia pomocą w przypadku szkoleń specjalistycznych i 80 % kosztów szkolenia kwalifikującego się do objęcia pomocą w przypadku szkoleń ogólnych - w odniesieniu do małych przedsiębiorców;

2/ 45% kosztów szkolenia kwalifikujących się do objęcia pomocą w przypadku szkoleń specjalistycznych i 80 % kosztów szkolenia kwalifikującego się do objęcia pomocą w przypadku szkoleń ogólnych- w odniesieniu do średnich przedsiębiorców;

3/ 35% kosztów szkolenia kwalifikujących się do objęcia pomocą w przypadku szkoleń specjalistycznych i 70 % kosztów szkolenia kwalifikującego się do objęcia pomocą w przypadku szkoleń ogólnych- w odniesieniu do dużych przedsiębiorców;

Jeżeli szkolenie zawiera zarówno elementy szkolenia specjalistycznego, jak i szkolenia ogólnego, które nie mogą zostać wyodrębnione w celu ustalenia wielkości pomocy na szkolenia, lub też gdy nie można określić, czy szkolenie ma charakter ogólny czy specjalistyczny, przyjmuje się maksymalną wielkość pomocy w wysokości określonej dla szkoleń specjalistycznych.

 

Przepisy:

1/ Art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /t. j. Dz. U. z 2011, nr 127, poz. 721/.

2/ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie warunków i trybu dokonywania refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych /Dz. U. z 2009 r., nr 57, poz. 472/;

3/ Ustawa z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej /Dz. U. nr 123, poz. 1291 ze zmianami);

4/ Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006 r., str. 5);

5/ Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2006 z dnia 06 sierpnia 2006 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. WE L 214 z 09.08.2008 r., str. 3);

6/ Kodeks cywilny.

 

Informacje w powyższej tematyce można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kołobrzegu w godz. 8.00 do 13.00, tel. 094-352-41-33, wew. 122.

 

 

Do pobrania:
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
307KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Monika Lewandowska
email: mlewandowska@kolobrzeg.praca.gov.pl tel.:94 35 241 33
, w dniu:  03‑02‑2011 12:23:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Szumotalski
email: kszumotalski@kolobrzeg.praca.gov.pl tel.:943524133
, w dniu:  03‑02‑2011 12:23:00
Data ostatniej aktualizacji:
05‑04‑2017 09:31:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie