Dofinansowanie kredytu bankowego


 

Dofinansowanie do wysokości 50 % oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej

 

1. Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /tekst jednolity Dz. U. z 2011 roku, nr 127 poz. 721 ze zmianami/ osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne może otrzymać, ze środków PFRON, dofinansowanie do wysokości 50 % oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności, jeżeli:

a/ nie korzystała z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo pożyczka została spłacona lub w całości umorzona,

b/ nie otrzymała bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo prowadziła tę działalność co najmniej przez 24 miesiące od dnia otrzymania pomocy na ten cel.

Dofinansowanie następuje na podstawie umowy zawartej przez Starostę z osobą niepełnosprawną prowadzącą działalność gospodarczą albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne.

 

Wartość dofinansowania :do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej

 

2. Warunki otrzymania środków:

Dofinansowanie do wysokości 50 % oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej może być przyznane osobie niepełnosprawnej, który spełnia następujące warunki:

a/ nie posiada zaległości w zobowiązaniach wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

b/ prowadzi działalność gospodarczą albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne;

c/ nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych;

d/ nie ogłoszono w stosunku do Wnioskodawcy upadłości lub nie rozpoczęto likwidacji;

e/ nie zalega z opłacaniem w terminie podatków, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub innych danin publicznych;

f/ nie była karana w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny /Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zmianami/;

e/ złoży kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek.

3. Co powinien zawierać wniosek:

Wniosek o dofinansowanie do wysokości 50 % oprocentowania kredytu bankowego powinien zawierać w szczególności:

a/ pełną nazwę kredytodawcy;

b/ kwotę wnioskowanego dofinansowania;

c/ informację o aktualnym zadłużeniu z tytułu kredytu;

d/ nazwę banku i numer rachunku bankowego na który będą przekazywane środki na dofinansowanie do oprocentowania zaciągniętego kredytu.

4. Załączniki - dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie do wysokości 50 % oprocentowania kredytu bankowego- tabela nr 1:

Tabela nr 1:

 

 

Lp.

 

Dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku /kserokopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem bądź przedstawić oryginał do wglądu/

 

Rodzaj dokumentu

Charakterystyka dokumentu

 

1

 

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis / otrzymaniu pomocy de minimis wraz z zaświadczeniami
Załącznik nr 1 do wniosku (na druku PUP)

W przypadku otrzymania pomocy de minimis należy dołączyć zaświadczenia o udzieleniu pomocy de minimis wystawione przez organ udzielający tej pomocy, otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy i poprzedzające go dwa lata kalendarzowe

 

2

 

Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 

Załącznik nr 2 do wniosku(na druku PUP)

Wzór formularza stanowi załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz,. U. z 2010 roku, nr 53, poz. 311)

 

3

 

Oświadczenie o nie korzystaniu pożyczki na podjecie działalności gospodarczej lub rolniczej / nie otrzymaniu bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej

 

 

Załącznik nr 3 do wniosku (na druku PUP)

 

 

4

 

Dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej / własnego / dzierżawionego gospodarstwa rolnego

 

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub zaświadczenie
o posiadaniu gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym lub prowadzeniu działu specjalnego produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dn. 27.07.1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. z 2010 r., nr 51, poz. 307 ze zm./ lub w ustawie z dn. 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz. U. z 2000 r., nr 54, poz. 654 ze zm./

W przypadku dokumentu starszego niż 6 miesięcy należy pisemnie potwierdzić, że dane zawarte w danym dokumencie są nadal aktualne

 

5

 

Dokument potwierdzający zaciągnięcie kredytu bankowego

 

 

Umowa kredytowa, z której wynika, że został zaciągnięty kredyt bankowy na kontynuowanie działalności gospodarczej

 

6

 

Dokument informujący o spłacie kredytu, aktualnym zadłużeniu, wysokości oprocentowania oraz terminach rat ich płatności

 

 

Zaświadczenie z banku informujące o spłacie kredytu, aktualnym zadłużeniu, wysokości oprocentowania oraz terminach rat ich płatności

 

7

 

Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w podatkach

 

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia niniejszego wniosku, w przypadku oczekiwania na wydanie zaświadczenia można przedstawić potwierdzenie złożenia wniosku w Urzędzie Skarbowym oraz oświadczenie pracodawcy o nie zaleganiu w opłacaniu danin publicznych

 

 

8

 

Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych / KRUS o nie zaleganiu w opłacaniu składek

 

Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS/KRUS wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia niniejszego wniosku, w przypadku oczekiwania na wydanie zaświadczenia można przedstawić potwierdzenie złożenia wniosku w ZUS oraz oświadczenie pracodawcy o nie zaleganiu w opłacaniu składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 

9

 

Dokument potwierdzający niepełnosprawność wnioskodawcy

 

Aktualne ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo wypis z orzeczenia ZUS o częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy

 

10

 

 

Dokument nadania numeru REGON

 

 

Kserokopia zaświadczenia nadania numeru REGON

 

11

 

Dokument nadania numeru NIP

 

Kserokopia zaświadczenia nadania numeru NIP

 

 

12

 

Dokument potwierdzający posiadanie rachunku bankowego

 

Wystawiony przez jednostkę prowadzącą rachunek bankowy

 

5. Ocena wniosku o dofinansowanie do wysokości 50 % oprocentowania kredytu bankowego:

5.1 Powiatowy Urząd Pracy sprawdza wniosek pod względem rachunkowym i formalnym.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku informuje wnioskodawcę
o nieprawidłowościach i wzywa do ich usunięcia.

5.2 Rozpatrzenie wniosku następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, jednakże nie wcześniej niż w dniu podjęcia przez radę powiatu uchwały , o której mowa w art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /tekst jednolity Dz. U. z 2010, nr 214, poz. 1407 ze zmianami/. O sposobie rozpatrzenia wniosku pracodawca informowany jest w formie pisemnej.

 

 

 

Podstawa prawna:

1/ Art. 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /tekst jednolity Dz. U. z 2011 roku, nr 127, poz. 721 ze zmianami/;

2/ Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej / tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku, nr 59, poz. 404 ze zmianami);

3/ Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006 roku, str. 5);

4/ Rozporządzenie Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 roku w sprawie stosowania art. 87
i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 /Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007 roku, str. 6/;

5/ Kodeks cywilny.

 

Informację w powyższej tematyce można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kołobrzegu w godz. 8.00 do 13.00, tel. 094-352-41-33, wew. 119.

 

Do pobrania:

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
315KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Monika Lewandowska
email: mlewandowska@kolobrzeg.praca.gov.pl tel.:94 35 241 33
, w dniu:  08‑03‑2010 12:17:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Szumotalski
email: kszumotalski@kolobrzeg.praca.gov.pl tel.:943524133
, w dniu:  08‑03‑2010 12:17:00
Data ostatniej aktualizacji:
05‑04‑2017 09:29:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie