Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy


 

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

1. Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 26 e ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /tekst jednolity Dz. U. z 2011 roku, nr 127 poz. 721 ze zmianami/ pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostającą w zatrudnieniu, może otrzymać, na wniosek, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy.

 

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy może być udzielony w maksymalnej kwocie do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

 

 

Zwrotu kosztów dokonuje Starosta na warunkach i w wysokości określonych umową zawartą z pracodawcą, z tym, że zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przed dniem zawarcia umowy. Warunkiem zwrotu kosztów jest uzyskanie, wydanej na wniosek Starosty, pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy odpowiednio o przystosowaniu do potrzeb wynikających
z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na wyposażonym stanowisku pracy lub o spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na tym stanowisku.

 

2. Warunki otrzymania środków:

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osobie niepełnosprawnej może być przyznany pracodawcy, który spełnia następujące warunki:

a/ nie posiada zaległości w zobowiązaniach wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

b/ nie zalega z opłacaniem w terminie podatków i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

c/ nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej, w rozumieniu Komunikatu Komisji - Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw /Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2/. Za przedsiębiorstwo zagrożone uważa się:

● przedsiębiorstwo, które przy pomocy środków własnych nie jest w stanie powstrzymać strat oraz które bez zewnętrznej interwencji władz publicznych prawie na pewno doprowadzą to przedsiębiorstwo do zniknięcia z rynku;

● przedsiębiorstwo, którego ponad połowa kapitału została utracona, w tym ponad ¼ w okresie ostatnich 12 miesięcy;

● przedsiębiorstwo w którym występują typowe oznaki takie jak rosnące straty, malejący obrót, zwiększanie się zapasów, nadwyżka produkcji, zmniejszanie przepływów finansowych, rosnące zadłużenie, rosnące kwoty odsetek, zmniejszająca się lub zerowa wartość aktywów netto;

d/ nie toczy się w stosunku do składającego postępowanie upadłościowe i nie został zgłoszony wniosek o likwidację;

e/ nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny /Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm./;

f/ złoży kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek do Starosty Kołobrzeskiego.

 

3. Co powinien zawierać wniosek:

Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osobie niepełnosprawnej powinien zawierać: - WNIOSEK - /Wn-W część I/ wraz z załącznikami.

a/ dane ewidencyjne i adres/adresy składającego wniosek;

b/ numer identyfikacji podatkowej /NIP/;

c/ symbol podklasy rodzaju prowadzonej działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności /PKD/;

d/ nazwę banku wraz z numerem rachunku bankowego;

e/ krótki opis dotychczasowej działalności;

f/ wysokość wnioskowanych środków;

g/ proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu refundacji w formie poręczenia, weksla z poręczeniem wekslowym /awal/, gwarancji bankowej, zastawu na prawach lub rzeczach, blokady rachunku bankowego lub aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłużnika;

h/ analizę finansową składającego wniosek /aktywa trwałe i obrotowe i ich źródła finansowania, zobowiązania budżetowe, kwotę kredytów bankowych/;

i/ charakterystykę stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej:

● nazwa i lokalizacja stanowiska pracy;

● opis operacji i czynności wykonywanych na wyposażonym stanowisku pracy;

● wymagane kwalifikacje, umiejętności , rodzaj i stopień niepełnosprawności oraz inne wymagania niezbędne do wykonywania pracy, jakie powinny spełniać skierowane osoby niepełnosprawne;

j/ informacje o wyposażeniu stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej:

● zmianowość, liczba osób do obsługi wyposażenia stanowiska pracy, wymiar czasu pracy, koszty wyposażenia stanowiska pracy, kwota do refundacji;

k/ podpis pracodawcy lub osób uprawnionych do reprezentowania pracodawcy zamierzającego wyposażyć stanowisko pracy.

 

4. Załączniki - dokumenty, które należy dołączyć do wniosku /Wn-W część I/ o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osobie niepełnosprawnej- tabela nr 1:

Tabela nr 1

 

 

Lp.

Dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku (kserokopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem

bądź przedstawić oryginał do wglądu)

Rodzaj dokumentu

Charakterystyka dokumentu

 

 

1

 

Zgłoszenie krajowej oferty pracy

 

Załącznik nr 1 do wniosku (na druku PUP)

 

 

2

 

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis / otrzymaniu pomocy de minimis wraz z zaświadczeniami

 

Załącznik nr 2 do wniosku (na druku PUP)

W przypadku otrzymania pomocy de minimis należy dołączyć zaświadczenia o udzieleniu pomocy de minimis wystawione przez organ udzielający tej pomocy, otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy
i poprzedzające go dwa lata kalendarzowe

 

 

3

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Załącznik nr 3 do wniosku (na druku PUP)

 

 

4

 

Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu
się o pomoc de minimis

 

Wzór formularza stanowi załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 roku, nr 53, poz. 311)

 

 

5

 

 

Dokument potwierdzający formę organizacyjną pracodawcy

 

W zależności od formy organizacyjnej:

- wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub

- wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub

- wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

W przypadku dokumentu starszego niż 6 miesięcy należy pisemnie potwierdzić, że dane zawarte w danym dokumencie są nadal aktualne

 

6
Dokument nadania numeru REGON

 Kserokopia zaświadczenia nadania numeru REGON

 

7

 
Dokument nadania numeru NIPKserokopia zaświadczenia nadania numeru NIP

 
 

8

 

Dokument potwierdzający posiadanie rachunku bankowego
Wystawiony przez jednostkę prowadzącą rachunek bankowy
 

9

 

 

Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu w składkach

 

Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia niniejszego wniosku, w przypadku oczekiwania na wydanie zaświadczenia można przedstawić potwierdzenie złożenia wniosku w ZUS oraz oświadczenie pracodawcy o nie zaleganiu w opłacaniu składek

 

10

 

Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w podatkach

 

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia niniejszego wniosku, w przypadku oczekiwania na wydanie zaświadczenia można przedstawić potwierdzenie złożenia wniosku w Urzędzie Skarbowym oraz oświadczenie pracodawcy o nie zaleganiu w opłacaniu danin publicznych.

 

 

11

 

Bilans/rachunek zysków i strat za ostatnie 2 lata prowadzenia działalności gospodarczej;

Rozliczenia podatkowe za ostatnie 2 lata prowadzenia działalności gospodarczej;

 

Bilans lub rachunek zysków i strat za ostatnie dwa lata obrotowe /w przypadku pracodawcy działającego przez okres krótszy niż dwa lata należy przedstawić dokumenty za co najmniej 12 miesięcy/ - W przypadku podmiotów sporządzających bilans;

W pozostałych przypadkach - roczne rozliczenia podatkowe za ostatnie dwa lata /w przypadku pracodawcy działającego przez okres krótszy niż dwa lata należy przedstawić dokumenty za co najmniej 12 miesięcy/ wraz z dowodem przyjęcia przez urząd skarbowy lub poświadczone przez audytora albo z dowodem nadania do urzędu skarbowego.

 

12

 

Zaświadczenie z banku o posiadanych środkach finansowych, obrotach za ostatni rok, zdolności kredytowej, ewentualnym zadłużeniu i prawnej formie zabezpieczenia oraz lokatach terminowych

 

Aktualne zaświadczenie banku w którym przedsiębiorca prowadzi podstawowy rachunek bankowy - dokument wystawiony musi być nie wcześniej niż 7 dni przed dniem złożenia niniejszego wniosku, w przypadku oczekiwania na wydanie zaświadczenia można przedstawić potwierdzenie złożenia wniosku do banku o wydanie niniejszego zaświadczenia oraz oświadczenie pracodawcy o poszczególnych elementach składowych wniosku.
13

 

Kserokopia aktu własności, umowy dzierżawy lub umowy użyczenia lokalu firmy

 

Należy przedstawić dokument potwierdzający prawo do lokalu, w którym pracę będzie wykonywać skierowana osoba niepełnosprawna.
14

 

 

Faktury pro forma lub oferty cenowe

 

Należy przedstawić faktury pro forma lub oferty cenowe odnośnie wszystkich elementów wyposażenia stanowiska pracy wskazanych do refundacji.

 

5. Ocena wniosku o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osobie niepełnosprawnej:

5.1 Starosta sprawdza wniosek pod względem rachunkowym i formalnym. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku informuje wnioskodawcę o nieprawidłowościach
w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku i wzywa do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania; Na wniosek pracodawcy termin może ulec przedłużeniu jeżeli usunięcie nieprawidłowości nie może nastąpić w terminie z przyczyn nieleżących po stronie pracodawcy. Niezachowanie przez wnioskodawcę terminu, spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

5.2 Rozpatrzenie wniosku następuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku.
O sposobie rozpatrzenia wniosku pracodawca informowany jest w formie pisemnej.

5.3 Starosta rozpatrując wniosek bierze pod uwagę:

a/ potrzeby lokalnego rynku pracy;

b/ liczbę osób niepełnosprawnych o określonych kwalifikacjach, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne albo poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu;

c/ koszty wyposażenia stanowisk pracy;

d/ wkład pracodawcy w wyposażenie tworzonego stanowiska pracy;

e/ wysokość posiadanych środków Funduszu przeznaczonych na ten cel w danym roku.

5.4 Starosta, po przeprowadzeniu negocjacji warunków umowy, zawiera z wnioskodawcą umowę, w której m.in. wnioskodawca zobowiązuje się do rozliczenia otrzymanej refundacji w terminie określonym w umowie.

5.5 Pracodawca przedstawia Staroście Wniosek /Wn-W część II/ o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osobie niepełnosprawnej wraz z następującymi dokumentami:

a/ kopią umowy o pracę zawartej z osobą zatrudnioną na refundowanym stanowisku pracy;

b/ orzeczeniem potwierdzającym niepełnosprawność zatrudnionej osoby niepełnosprawnej, zestawienie poniesionych kosztów podlegających refundacji oraz kopie dowodów ich poniesienia w terminie 7 dni od dnia poniesienia ostatniego z tych kosztów;

c/ opinią lekarza medycyny pracy potwierdzającą możliwość zatrudnienia danej osoby na wnioskowanym - utworzonym stanowisku pracy;

d/ zaświadczenie/skierowanie z właściwego miejscowo Powiatowego Urzędu Pracy dla osoby niepełnosprawnej do pracy na refundowanym stanowisku pracy.

5.6 Starosta w terminie 7 dni od dnia doręczenia dokumentów wymienionych w pkt 5.5, występuje do Państwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o wydanie opinii o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na tym stanowisku;

5.7 Refundację przekazuje Starosta na rachunek bankowy wskazany we wniosku w terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez pracodawcę pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy
odpowiednio o przystosowaniu do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na wyposażonym stanowisku pracy lub o spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na tym stanowisku.

 

Przepisy:

1/ Art. 26 e ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /tekst jednolity Dz. U. z 2011 roku, nr 127, poz. 721 ze zmianami/;

2/ Ustawa z dnia z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /tekst jednolity Dz. U. z 2008 roku, nr 69, poz. 415 ze zmianami/;

3/ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 roku w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej /Dz. U. z 2011 roku, nr 62, poz. 317/;

4/ Ustawa z dnia 02 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej / tekst jednolity Dz. U.
z 2004 roku, nr 173, poz. 1807 ze zmianami/;

5/ Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej / tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku, nr 59, poz. 1404 ze zmianami);

6/ Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006 roku, str. 5);

7/ Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej /Dz. Urz. UE L 337 z 21.12.2007 roku, str. 35/;

8/ Rozporządzenie Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 roku w sprawie stosowania art. 87
i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 /Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007 roku, str. 6/;

9/ Kodeks cywilny.

 

Informacje w powyższej tematyce można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kołobrzegu w godz. 8.00 do 13.00, tel. 094-352-41-33, wew. 119.

 

Do pobrania:

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
106KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
160KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
350KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Monika Lewandowska
email: mlewandowska@kolobrzeg.praca.gov.pl tel.:94 35 241 33
, w dniu:  08‑03‑2010 12:05:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Szumotalski
email: kszumotalski@kolobrzeg.praca.gov.pl tel.:943524133
, w dniu:  08‑03‑2010 12:05:00
Data ostatniej aktualizacji:
05‑04‑2017 09:27:49
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie