Podjęcie działalności gosp., rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdz. socjalnej


Jednorazowe środki PFRON dla osoby niepełnosprawnej na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej:

 

1.Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 12 a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /tekst jednolity Dz. U. z 2011 roku, nr 127, poz. 721 ze zmianami/ osoba niepełnosprawna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, może jednorazowo otrzymać środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych /PFRON/ na:

a/podjęcie po raz pierwszy działalności:

● gospodarczejw rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej;

● rolniczej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w tym polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, bez względu na formę prawną jej prowadzenia;

b/ wniesienie po raz pierwszy wkładu do spółdzielni socjalnej;

c/ponowne podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, lub ponowne wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, jeżeli zgodnie z oświadczeniem wnioskodawcy upłynęło co najmniej 12 miesięcy od zaprzestania prowadzenia tej działalności lub od ustania członkostwa w spółdzielni socjalnej.

 

w wysokości określonej w umowie zawartej ze Starostą, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli nie otrzymała bezzwrotnych środków publicznych na ten cel.

 

2. Warunki otrzymania środków:

Jednorazowe środki PFRON na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej może otrzymać osoba niepełnosprawna, która spełni następujące warunki:

a/ przed złożeniem wniosku jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kołobrzegu jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu;

b/ nie była karana w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 06 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny /Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zmianami/;

c/ nie posiada zaległości w zobowiązaniach wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

d/ nie posiada zaległości w zakresie terminowego opłacania podatków;

e/ nie otrzymała dotychczas ze środków PFRON lub innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej;

f/ posiada dokument potwierdzający niepełnosprawność, tj. aktualne ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo wypis z orzeczenia ZUS o częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy;

g/ jeżeli wnioskodawca wcześniej prowadził już działalność gospodarczą - należy posiadać decyzję
o wyrejestrowaniu tej działalności
; okres przerwy, jaki musi upłynąć od zaprzestania prowadzenia tej działalności lub od ustania członkostwa w spółdzielni socjalnej, nie może być krótszy niż 12 miesięcy;

h/ złoży kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek do Starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca
w zatrudnieniu.

 

3. Co powinien zawierać wniosek:

Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej powinien zawierać - WNIOSEK Wn-O wraz z załącznikami:

a/ dane ewidencyjne i adres wnioskodawcy;

b/ nazwę banku wraz z numerem rachunku bankowego;

c/ wartość wnioskowanych środków;

d/ wskazanie rodzaju działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, którą zamierza podjąć osoba niepełnosprawna;

e/ proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków w formie: poręczenia, weksla z poręczeniem wekslowym, gwarancji bankowej, zastawu na prawach lub rzeczach, blokady rachunku bankowego lub aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłużnika;

f/ przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności (na podstawie przewidywanej wysokości przychodów z działalności gospodarczej oraz wysokości kosztów uzyskania tych przychodów, przychód - koszty = zysk);

g/ koszty i wydatki związane z podjęciem działalności gospodarczej albo wniesieniem wkładu do spółdzielni socjalnej po raz pierwszy lub z ponownym podjęciem tej działalności lub ponownym wniesieniem wkładu do spółdzielni socjalnej, w szczególności dotyczące pozyskania lokalu, uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz odbycia szkoleń, zakupu środków trwałych, materiałów, towarów, opłaty wpisowego lub wkładu do spółdzielni socjalnej w kwocie brutto, z określeniem szczegółowych kwot, które zostaną sfinansowane ze środków PFRON.

 

4. Załączniki - dokumenty, które należy dołączyć do wniosku /Wn-O/ osoby niepełnosprawnej
o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej - tabela nr 1:


Tabela nr 1

 

Lp.

Dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku /kserokopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem bądź przedstawić oryginał do wglądu/

Rodzaj dokumentu

Charakterystyka dokumentu

 

1

 

Opis przedsięwzięcia, uzasadnienie konieczności poniesienia zakupów, przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej

 

Załącznik nr 1 do wniosku (na druku PUP)

 

2

 

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis / otrzymaniu pomocy de minimis wraz z zaświadczeniami

 

Załącznik nr 2 do wniosku (na druku PUP)

W przypadku otrzymania pomocy de minimis należy dołączyć zaświadczenia o udzieleniu pomocy de minimis wystawione przez organ udzielający tej pomocy, otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy
i poprzedzające go dwa lata kalendarzowe

 

3

 

Oświadczenie osoby niepełnosprawnej o małżeńskiej wspólnocie majątkowej oraz oświadczenie współmałżonka

 

Załącznik nr 3 do wniosku (na druku PUP)

 

4

 

Oświadczenie poręczyciela

 

Załącznik nr 4 do wniosku (na druku PUP)
Oświadczenie należy wypełnić w przypadku wskazania we wniosku zabezpieczenia zwrotu środków w formie poręczenia:

Poręczycielem może być osoba fizyczna która:

- pozostaje w stosunku pracy z pracodawcą nie będącym w stanie likwidacji lub upadłości, jest zatrudniona na czas nieokreślony lub na czas określony (minimum 2 lata od dnia złożenia poręczenia), wobec której nie są ustanowione zajęcia sądowe lub administracyjne

- prowadzi działalność gospodarczą, która to działalność nie jest w stanie likwidacji lub upadłości oraz nie zalega z opłatami w Urzędzie Skarbowymi
i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,

- posiada prawo do emerytury lub renty stałej,

- jest zatrudniona lub prowadzi działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

- nie jest współmałżonkiem osoby ubiegającej się o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej chyba, że zostanie udokumentowana wyrokiem sądu rozdzielność majątkowa;

- uzyskuje stałe dochody,

- nie osiągnęła wieku 70 lat na dzień podpisywania poręczenia.

 

5

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 5 do wniosku (na druku PUP)
 

6

 

Oświadczenie o nie pozostawaniu w zatrudnieniu/prowadzeniu/ nie prowadzeniu działalności gospodarczej

 

Załącznik nr 6 do wniosku (na druku PUP)

 

7

 

Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 

Załącznik nr 7 do wniosku

Wzór formularza stanowi załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz,. U. z 2010 roku, nr 53, poz. 311)

 

8

 

Dokumenty potwierdzające lokalizację przedsięwzięcia

 

Do wniosku należy dołączyć:

- kserokopię aktu własności lokalu,

- umowę użyczenia lokalu wraz z kserokopią aktu własności użyczającego,

- przedwstępną umowę dzierżawy lokalu ewentualnie umowę dzierżawy)

 

9

 

Świadectwa pracy, dyplom ukończenia szkoły, świadectwa oraz certyfikaty ukończonych szkoleń, kursów itp.

 

 

Do wniosku należy dołączyć kserokopię tych dokumentów, które są niezbędne do potwierdzenia kwalifikacji oraz doświadczenia Wnioskodawcy

 

10

 

Dokument potwierdzający niepełnosprawność składającego wniosek

 

Aktualne ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo wypis z orzeczenia Lekarza Orzecznika ZUS o częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy

 

11

 

Opinia lekarza medycyny pracy

 

Potwierdzająca możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w danym zakresie

 

12

 

Zaświadczenie z Miejskiego/ Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

O korzystaniu / nie korzystaniu ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej na ekonomiczne usamodzielnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej /Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 ze zmianami/

 

13

 

Przedwstępne umowy dotyczące współpracy, listy intencyjne, referencje

 

Przedwstępne umowy współpracy lub listy intencyjne powinny być podpisane przez podmioty, które są gotowe podjąć z osobą niepełnosprawną współpracę
w zakresie świadczenia usług, dostawy towarów itp. związanych z rodzajem planowanej przez osobę niepełnosprawną działalności gospodarczej

 

 

14

 
Faktury pro forma lub oferty cenowe

 

Należy przedstawić faktury pro forma lub oferty cenowe odnośnie zakupu materiałów, towarów związanych z podjęciem działalności gospodarczej

 

15

 

 

Informacja spółdzielni socjalnej
o przyjęciu osoby niepełnosprawnej jako członka spółdzielni

 

Dotyczy wyłącznie osoby niepełnosprawnej przyjętej do spółdzielni socjalnej

 

5. Ocena wniosku osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

5.1 Starosta Kołobrzeski sprawdza wniosek pod względem rachunkowym i formalnym. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku informuje wnioskodawcę o nieprawidłowościach w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku i wzywa do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania; Niezachowanie przez wnioskodawcę terminu skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia;

5.2 Rozpatrzenie wniosku następuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku.
O sposobie rozpatrzenia wniosku wnioskodawca informowany jest w formie pisemnej;

5.3 Starosta Kołobrzeski rozpatrując wniosek bierze pod uwagę:

a/ przewidywane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia, na które mają być przeznaczone środki;

b/ popyt i podaż lokalnego rynku na planowaną działalność;

c/ kalkulację wydatków na uruchomienie działalności w ramach wnioskowanych środków;

d/ uprawnienia i kwalifikacje wnioskodawcy;

e/ wysokość środków własnych wnioskodawcy;

f/ wysokość posiadanych w dyspozycji środków PFRON przeznaczonych na ten cel w danym roku.

5.4 Starosta Kołobrzeski, po przeprowadzeniu negocjacji warunków umowy, zawiera z wnioskodawcą umowę, w której m.in. wnioskodawca zobowiązuje się do prowadzenia działalności gospodarczej lub do członkostwa w spółdzielni socjalnej przez okres co najmniej 24 miesięcy, z uwzględnieniem okresów choroby, powołania do odbycia zasadniczej lub zastępczej służby wojskowej lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego oraz do zwrotu przyznanych środków w przypadku niespełnienia warunków umowy;

5.5 Starosta Kołobrzeski przekazuje środki PFRON w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy na rachunek bankowy wnioskodawcy - po zabezpieczeniu przez wnioskodawcę zwrotu przyznanych środków oraz przedstawieniu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/ odpisu
z Krajowego Rejestru Sądowego lub po przedstawieniu zobowiązania spółdzielni do przyjęcia wkładu
w formie i wysokości planowanej do wniesienia przez wnioskodawcę.


 

Przepisy:

1/ Art. 12 a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /tekst jednolity Dz. U. z 2011 roku, nr 127, poz. 721 ze zmianami/;

2/ Ustawa z dnia z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /tekst jednolity Dz. U. z 2008 roku, nr 69, poz. 415 ze zmianami/;

3/ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych /Dz. U. z 2006 roku, nr 94, poz. 651 ze zmianami/;

4/ Ustawa z dnia 02 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej /tekst jednolity Dz. U.
z 2004 roku, nr 173, poz. 1807 ze zmianami/;

5/ Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej /tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku, nr 59, poz. 1404 ze zmianami);

6/ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 roku w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej /Dz. U. z 2007 roku, nr 194, poz. 1403 ze zmianami/;

7/ Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87
i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006 roku, str. 5);

8/ Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej /Dz. Urz. UE L 337
z 21.12.2007 roku, str. 35/;

9/ Rozporządzenie Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 roku w sprawie stosowania art. 87
i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa
i zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 /Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007 roku, str. 6/;

10/ Kodeks cywilny.

 

Wszelkie informacje w powyższej tematyce można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Kołobrzegu w godz. 8.00 do 13.00, tel. 094-352-41-33, wew. 119

 

 

Do pobrania:

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
144KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
410KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Monika Lewandowska
email: mlewandowska@kolobrzeg.praca.gov.pl tel.:94 35 241 33
, w dniu:  08‑03‑2010 11:50:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Szumotalski
email: kszumotalski@kolobrzeg.praca.gov.pl tel.:943524133
, w dniu:  08‑03‑2010 11:50:00
Data ostatniej aktualizacji:
05‑04‑2017 09:32:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie