Search:
You are watching the archival look of this page from day: 2009-03-27 15:02:55
This information is probably out of date!

Return to the current look

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu


W związku z nowelizacją Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) informacje zawarte na stronie internetowej Urzędu są na bieżąco aktualizowane. Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

POWIATOWY URZĄD PRACY
ul. Ratuszowa 13
78-100 Kołobrzeg

        tel./fax: 094 352 41 33, 094 352 78 23

       094 354 53 20 (oferty pracy)

         adresy e-mail: szkg@praca.gov.pl, pup@kolobrzeg.powiat.pl


 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZORGANIZOWANIA SZKOLENIA GRUPOWEGO

 

w ramach zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 66 w związku z art.5 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 nr 223 poz. 1655 z późn. zm.). Zamówieniem objęte zostanie przeprowadzenie szkolenia osób bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu w ramach projektu "Wygr@jmy przyszłość" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI "Rynek Pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.1 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie", Podziałanie 6.1.3 "Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych".

I. Szkolenie grupowe nt. "ABC Przedsiębiorczości " dla 26 osób.INFORMACJA

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu informuje, że zgodnie z

art. 33 ust. 4 pkt 10 i art. 80 pkt. 2 znowelizowanej ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  /tekst jednolity Dz. U. z 2008 r.,nr 69, poz. 415 ze zmianami/ każdy bezrobotny w przypadku:

- niezdolności do pracy z powody choroby,

- pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej (szpital),

- pobytu w sanatorium,

- konieczności osobistego sprawowania opieki nad członkiem

  rodziny

ma obowiązek dostarczenia odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego na druku ZUS ZLA.

Natomiast bezrobotny który:
- przebywa w zamkniętym ośrodku odwykowym ma 
obowiązek

  przedstawić zaświadczenie o niezdolności do pracy
- osoby przebywające na urlopie macierzyńskim

  dostarczają  zaświadczenie o urlopie macierzyńskim.

Nieprzedstawienie zaświadczenia w wymaganej formie skutkuje pozbawieniem statusu bezrobotnego z pierwszym dniem niezdolności do pracy.

Ponadto informujemy, że bezrobotny niezdolny do pracy na skutek choroby lub przebywania w ośrodku odwykowym przez okres 90 dni traci status osoby bezrobotnej z upływem ostatniego dnia wskazanego okresu 90 dniowego - przerwy między zwolnieniami krótsze niż 30 dni kalendarzowe powodują sumowanie kolejnych okresów zwolnień lekarskich.


OGŁOSZENIE
DLA   OSÓB    KTÓRE  
W   2008r.    POBIERAŁY

  • ZASIŁEK   DLA BEZROBOTNYCH
  • DODATEK   AKTYWIZACYJNY,
  • DODATEK  SZKOLENIOWY,
  • STYPENDIUM -  STAŻ,
  • STYPENDIUM - PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE,
  • STYPENDIUM   SZKOLENIOWE.
Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu uprzejmie informuje, iż od
02 LUTEGO 2009r.  / w INFORMACJI /
będą wydawane PIT - 11

tj. informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
za 2008r.


UWAGA !!!

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŁOBRZEGU

INFORMUJE, ŻE OD DNIA 01.11.2008 r.

 PUNKT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
w GOŚCINIE ULEGA LIKWIDACJI

OSOBY BEZROBOTNE Z TERENU
GMINY GOŚCINO BĘDĄ OBSŁUGIWANE
w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY
w KOŁOBRZEGU