Szkolenia grupowe


SZKOLENIA GRUPOWE inicjowane są w celu zwiększenia szans na uzyskanie zatrudnienia, podwyższenia dotychczasowych kwalifikacji lub zwiększenia aktywności zawodowej, a w szczególności w przypadku:

- braku kwalifikacji zawodowych,

- konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,

- utraty zdolności do pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,

- braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Przy kwalifikowaniu osób na szkolenia brane są także pod uwagę:

- poziom i kierunek wykształcenia,

- doświadczenie zawodowe,

- umiejętności o znaczeniu zawodowym (odnoszące się do tematu szkolenia),

- wcześniejszy udział w szkoleniu,

- okres zarejestrowania w urzędzie pracy,

- uprawdopodobnienie zatrudnienia (potwierdzenie zatrudnienia przez pracodawcę po ukończeniu szkolenia).

Stypendium szkoleniowe wynosi 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych miesięcznie, pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie; w przypadku niższego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustalana jest proporcjonalnie, z tym, że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1.

 

 

UWAGA - dotyczy osób bezrobotnych pobierających zasiłek:


Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku przysługuje prawo wyboru świadczenia.

 

Osoba, która z własnej winy nie ukończy szkolenia, zobowiązana jest do zwrotu kosztów szkolenia oraz zostaje wyrejestrowana z urzędu pracy na okres 120 dni w przypadku pierwszej odmowy, 180 dni w przypadku drugiej odmowy, 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy, chyba że powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Bezrobotnemu, który w trakcie szkolenia podjął zatrudnienie, przysługuje stypendium w wysokości 20% kwoty zasiłku dla osób bezrobotnych, od ostatniego dnia miesiąca, w którym podjął zatrudnienie do czasu zakończenia szkolenia.

Stypendium nie przysługuje bezrobotnemu, jeżeli w okresie odbywania szkolenia przysługuje mu z tego tytułu inne stypendium, dieta lub innego rodzaju świadczenie pieniężne w wysokości równej lub wyższej niż stypendium finansowane z Funduszu Pracy.

 

Szkolenia grupowe są w pełni finansowane przez Urząd Pracy ze środków Funduszu Pracy.
Osoba skierowana zobowiązuje się do regularnego uczestnictwa w zajęciach i przestrzegania regulaminu uczestnictwa w szkoleniach.

Szczegółowych informacji na temat szkoleń udziela pracownik merytoryczny:

- od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 13.00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu , ul. Katedralna 46-48, pok. nr 2, tel. 094 35 241 33, w.122

Zgłosznie na szkolenie

04‑10‑2017 15:40:56
Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Marlena Widawska
email: mwidawska@kolobrzeg.praca.gov.pl
, w dniu:  30‑03‑2009 15:01:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Patryk Wojna , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
19‑01‑2018 13:49:34
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive