Szkolenia grupowe


SZKOLENIA GRUPOWE inicjowane są w celu zwiększenia szans na uzyskanie zatrudnienia, podwyższenia dotychczasowych kwalifikacji lub zwiększenia aktywności zawodowej, a w szczególności w przypadku:

- braku kwalifikacji zawodowych,

- konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,

- utraty zdolności do pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,

- braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Przy kwalifikowaniu osób na szkolenia brane są także pod uwagę:

- poziom i kierunek wykształcenia,

- doświadczenie zawodowe,

- umiejętności o znaczeniu zawodowym (odnoszące się do tematu szkolenia),

- wcześniejszy udział w szkoleniu,

- okres zarejestrowania w urzędzie pracy,

- uprawdopodobnienie zatrudnienia (potwierdzenie zatrudnienia przez pracodawcę po ukończeniu szkolenia).

Stypendium szkoleniowe wynosi 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych miesięcznie, pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie; w przypadku niższego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustalana jest proporcjonalnie, z tym, że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1.

 

Nabór kandydatów do odbycia szkolenia grupowego pn.:

Magazynier z obsługą programu magazynowego

 i wózka jezdniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu w ramach realizacji ProjektuAktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kołobrzeskim III” w ramach Osi priorytetowej VI, Działanie 6.5, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

ogłasza nabór kandydatów do odbycia szkolenia grupowego pn.:

Magazynier z obsługą programu magazynowego

 i wózka jezdniowego.

 

Wymagania:

Osoby, które są zarejestrowane  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kołobrzegu

w wieku 30 lat i więcej, które kwalifikują się do jednej z grup:

  • osoby o niskich kwalifikacjach,
  •  
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby długotrwale bezrobotne tj. niepracujące nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 12 miesięcy,
  • osoby w wieku 50 lat i więcej.

W pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby z oświadczeniem pracodawcy o zamiarze zatrudnienia po zakończonym szkoleniu.

 

Termin zgłaszania do dnia: 16.10.2017 r. osobiście w pokoju nr 2.

 

W razie dodatkowych pytań można uzyskać informacje w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w pok. nr 2 lub telefonicznie  94 35 24 133 w.122.

 

 

 

UWAGA - dotyczy osób bezrobotnych pobierających zasiłek:


Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku przysługuje prawo wyboru świadczenia.

 

Osoba, która z własnej winy nie ukończy szkolenia, zobowiązana jest do zwrotu kosztów szkolenia oraz zostaje wyrejestrowana z urzędu pracy na okres 120 dni w przypadku pierwszej odmowy, 180 dni w przypadku drugiej odmowy, 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy, chyba że powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Bezrobotnemu, który w trakcie szkolenia podjął zatrudnienie, przysługuje stypendium w wysokości 20% kwoty zasiłku dla osób bezrobotnych, od ostatniego dnia miesiąca, w którym podjął zatrudnienie do czasu zakończenia szkolenia.

Stypendium nie przysługuje bezrobotnemu, jeżeli w okresie odbywania szkolenia przysługuje mu z tego tytułu inne stypendium, dieta lub innego rodzaju świadczenie pieniężne w wysokości równej lub wyższej niż stypendium finansowane z Funduszu Pracy.

 

Szkolenia grupowe są w pełni finansowane przez Urząd Pracy ze środków Funduszu Pracy.
Osoba skierowana zobowiązuje się do regularnego uczestnictwa w zajęciach i przestrzegania regulaminu uczestnictwa w szkoleniach.

Szczegółowych informacji na temat szkoleń udziela pracownik merytoryczny:

- od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 13.00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu , ul. Katedralna 46-48, pok. nr 2, tel. 094 35 241 33, w.122

Plik doc Zgłosznie na szkolenie
04‑10‑2017 15:40:56
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
952KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Marlena Widawska
email: mwidawska@kolobrzeg.praca.gov.pl
, w dniu:  30‑03‑2009 15:01:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Patryk Wojna , w dniu:  30‑03‑2009 15:01:00
Data ostatniej aktualizacji:
04‑10‑2017 15:41:18
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie