Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu


POWIATOWY URZĄD PRACY

ul. Katedralna 46-48
78-100 Kołobrzeg

NIP 671-16-00-401

tel./fax: 094 352 41 33, 0 94 352 78 23
094 354 53 20

Oferty pracy: 698 664 506, 698 664 712

http://kolobrzeg.praca.gov.pl

e-mail: sekretariat@kolobrzeg.praca.gov.pl

zgłaszanie ofert pracy: oferty@kolobrzeg.praca.gov.pl

I N F O R M A C J A

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie.

W ramach ogłoszonego naboru środki finansowe zostaną przeznaczone na aktywizację osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kołobrzegu.
 
Termin naboru wniosków do dnia 06.11.2017
Szczegółowe informacje
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  SZKOLENIOWYCH

W związku z planowaną organizacją szkolenia pn.: „Magazynier z obsługą programu magazynowego i wózka jezdniowego” dla 10 osób bezrobotnych zapraszamy instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego dla siedziby działalności instytucji szkoleniowej, do składania ofert szkoleniowych. Oferty należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy  w Kołobrzegu, ul. Katedralna 46-48, 78-100 Kołobrzeg, w sekretariacie lub przesłać listownie  w terminie  do dnia  25.10.2017 r. do godziny 13.00. Zapytanie ofertowe w załączeniu.

Zapytanie ofertowe

I N F O R M A C J A

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu, informuje, że osobą bezrobotną zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz.1257)  nie może być osoba, która ukończyła 60 lat-kobieta lub 65 lat-mężczyzna.
W związku z tym wszystkie osoby, które ukończyły 60 lat-kobieta lub 65 lat-mężczyzna zostaną z dniem 01.10.2017r. pozbawione statusu osoby bezrobotnej oraz prawa do pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Zapraszamy osoby bezrobotne do udziału w szkoleniu "Magazynier z obsługą programu magazynowego i wózka jezdniowego"

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu w ramach realizacji ProjektuAktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kołobrzeskim III" w ramach Osi priorytetowej VI, Działanie 6.5, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
ogłasza nabór kandydatów do odbycia szkolenia grupowego pn.:

Magazynier z obsługą programu magazynowego
 i wózka jezdniowego.
 

Wymagania:
Osoby, które są zarejestrowane  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kołobrzegu
w wieku 30 lat i więcej, które kwalifikują się do jednej z grup:

W pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby z oświadczeniem pracodawcy  o zamiarze zatrudnienia po zakończonym szkoleniu.
 
Termin przyjmowania zgłoszeń do dnia: 16.10.2017 r. osobiście w pokoju nr 2.

Zgłoszenie na szkolenie
 
W razie dodatkowych pytań można uzyskać informacje w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w pok. nr 2 lub telefonicznie  94 35 24 133 w.122.

 

NABÓR WNIOSKÓW

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu ogłasza nabór o wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
Nabór wniosków w miesiącu wrześniu br. trwa od 02.10.2017 r. do 16.10.2017 r.
Wypełnione wnioski można składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu ul. Katedralna 46-48, w godz. 7:30 - 15:30.

Dokumenty do pobrania


Regulamin dotyczący refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Wniosek o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, niepubliczną szkołę lub przedszkole

Wniosek o refundację kosztów  wyposażenia lub doposażenia  stanowiska pracy dla producenta rolnego

Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia  stanowiska pracy dla żłobka, klubu dziecięcego, podmiotu świadczącego usługi rehabilitacyjne 

 

I N F O R M A C J A

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu ogłasza nabór wniosków dla pracodawców na dofinansowanie wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne osób bezrobotnych do 30 roku życia
Nabór wniosków trwa do 16.10.2017 r.
Wypełnione wnioski można składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu ul. Katedralna 46-48, w godz. 7:30 - 15:30.

Osoba do kontaktu: Specjalista ds. programów- stażysta  Barbara Bednarz, pok. 3,  94 35 24 133 wew. 119

 Informacje o zasadach udziedzielania refunadacji

 Wniosek do pobrania

 

I N F O R M A C J A

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.
Nabór wniosków w miesiącu wrześniu br. trwa od 04.09.2017 r. do 15.09.2017 r.
Wypełnione wnioski można składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu ul. Katedralna 46-48, w godz. 7:30 - 15:30.

W kolejnych miesiącach wnioski można składać w terminie od 1 do 10 dnia każdego miesiąca do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na tę formę aktywizacji.

Wniosek do pobrania


I N F O R M A C J A

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu informuje, że z dniem 15 lipca 2017r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1380).

Szczegółowe informacje

 

Nabór wniosków

Powiatowy Urząd Pracy  informuje iż, trwa prowadzi nabór wniosków o sfinansowanie szkoleń zawodowych

 Przy rozpatrywaniu wniosków o sfinansowanie szkoleń zawodowych ocenie podlega czy prowadzą one do zdobycia kwalifikacji lub kompetencji w zawodach wskazanych jako deficytowe w powiecie kołobrzeskim lub w województwie zachodniopomorskim  (w oparciu o dane wynikające z dokumentu Barometr zawodów, aktualnie obowiązującego, dostępnego na stronie internetowej http://pupkolobrzeg.finn.pl)
Szczegółowe informacje

Informacja

o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów

Nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów. Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy otrzymane w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. To oznacza, że urząd skarbowy na wniosek podatnika (osoby która otrzymała takie stypendium) zwróci nadpłacony podatek.

Szczegółowe informacje + wzór wniosku

 

Nabór wniosków

Powiatowy Urząd Pracy informuje, iż otrzymał z Rezerwy Ministra dodatkowe środki Funduszu Pracy na realizację programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych powyżej 50 roku życia w kwocie 150 000,00 zł

W ramach ogłoszonego naboru środki finansowe zostaną przeznaczone  na następujące formy wsparcia :

 

1. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

 

2. Dofinansowanie pracodawcy lub przedsiębiorcy wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia

 

Termin naboru wniosków  od 05.06.2017r.  do 16.10.2017r.

Aktualne wzory wniosków znajdują sie w zakłace Usługi Urzędu Pracy-Wnioski do pobrania

 

 

UWAGA

ZMIANY W WYDAWANIU ZAŚWIADCZEŃ

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu informuje, że jako jednostka organizacyjna powiatu, wykonująca zadania w imieniu organu administracji publicznej jakim jest Starosta Kołobrzeski zobowiązany jest do stosowania ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej(tekst jedn. Dz.U. z 2016r., poz. 1827).

Wniosek o wydanie zaświadczenia

 

Szanowni Państwo

Informujemy,  że w związku z dużym napływem oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi należy je złożyć co najmniej na 3 dni przed planowaną datą zatrudnienia cudzoziemca.

Powiatowy Urząd Pracy informuje, że Pracodawca nie może zatrudnić cudzoziemca bez posiadania zarejestrowanego w PUP oświadczenia.

 

I N F O R M A C J A

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu informuje, że uruchomił system powiadamiania sms i e-mail, który jest formą przypomnienia o zbliżającej się wizycie w urzędzie oraz umożliwia kontakt pracowników urzędu z klientami tutejszego urzędu w sprawach dot. bieżącej działalności za pomocą sms i e-mail.

UWAGA: Termin kolejnej wizyty wyznaczany jest przez pracownika urzędu i  zobowiązuje osobę bezrobotną do stawienia się w urzędzie, a system powiadamiania sms i e-mail ma charakter wyłącznie przypominający/informacyjny.

O G Ł O S Z E N I E

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu informuje o możliwości zgłoszenia się do rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy przez internet.
Zgłoszenie do rejestracji przez internet gwarantuje rejestrację bez konieczności stania w kolejce.

Zgłoszenie do rejestracji - ulotka informacyjna

Zgłoszenie do rejestracji


Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu informuje, że zgodniez Uchwałą Rady Miasta Nr XXIV/334/08 z dnia 16 września 2008 r.

Osobom bezrobotnym z terenu miasta Kołobrzeg zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kołobrzegu poza niedzielami i świętami określonymi w odrębnych przepisach przysługuje 30% zniżki na przejazdy autobusami komunikacji miejskiej.

Do skorzystania z w/w ulgi upoważnia zaświadczenie, które należy pobrać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu.

Informacja wytworzona przez:
Krzysztof Szumotalski
email: kszumotalski@kolobrzeg.praca.gov.pl tel.:943524133
, w dniu:  30‑01‑2008 10:31:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marzena Ciepłuch , w dniu:  30‑01‑2008 10:31:00
Data ostatniej aktualizacji:
20‑10‑2017 13:23:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie