Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu


POWIATOWY URZĄD PRACY

ul. Katedralna 46-48
78-100 Kołobrzeg

NIP 671-16-00-401

tel./fax: 094 352 41 33, 0 94 352 78 23
094 354 53 20

Oferty pracy: 698 664 506, 698 664 712

http://kolobrzeg.praca.gov.pl

e-mail: sekretariat@kolobrzeg.praca.gov.pl

zgłaszanie ofert pracy: oferty@kolobrzeg.praca.gov.pl

I N F O R M A C J A

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu ogłasza dodatkowy nabór wniosków na sfinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

1. Nabór wniosków prowadzony jest w terminie od 27.04.2017 r. do 10.05.2017 r., w godz. 7.30-15.30
2. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w sekretariacie  Powiatowego Urzędu Pracy  w Kołobrzegu, przy ul. Katedralna 46-48, 78-100 Kołobrzeg
3. Przy rozpatrywaniu wniosków pod uwagę brana jest data wpływu wniosku w wersji papierowej do Urzędu

W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Kołobrzegu pod nr tel. 943524133 wew. 122 lub w siedzibie urzędu pokój nr 2

Pliki do pobrania

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu Pracy oraz zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora nr 3/2017 dnia 2 maja 2017 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu będzie nieczynny.

 

I N F O R M A C J A

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu informuje, że przy rozpatrywaniu wniosków o sfinansowanie szkoleń zawodowych ocenie podlega czy prowadzą one do zdobycia kwalifikacji lub kompetencji w zawodach wskazanych jako deficytowe w powiecie kołobrzeskim lub w województwie zachodniopomorskim  (w oparciu o dane wynikające z dokumentu Barometr zawodów, aktualnie obowiązującego, dostępnego na stronie internetowej http://pupkolobrzeg.finn.pl)
Szczegółowe informacje

 

UWAGA

ZMIANY W WYDAWANIU ZAŚWIADCZEŃ

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu informuje, że jako jednostka organizacyjna powiatu, wykonująca zadania w imieniu organu administracji publicznej jakim jest Starosta Kołobrzeski zobowiązany jest do stosowania ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej(tekst jedn. Dz.U. z 2016r., poz. 1827).

Wniosek o wydanie zaświadczenia

 

Szanowni Państwo

Informujemy,  że w związku z dużym napływem oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi należy je złożyć co najmniej na 3 dni przed planowaną datą zatrudnienia cudzoziemca.

Powiatowy Urząd Pracy informuje, że Pracodawca nie może zatrudnić cudzoziemca bez posiadania zarejestrowanego w PUP oświadczenia.

 

I N F O R M A C J A

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu informuje, że uruchomił system powiadamiania sms i e-mail, który jest formą przypomnienia o zbliżającej się wizycie w urzędzie oraz umożliwia kontakt pracowników urzędu z klientami tutejszego urzędu w sprawach dot. bieżącej działalności za pomocą sms i e-mail.

UWAGA: Termin kolejnej wizyty wyznaczany jest przez pracownika urzędu i  zobowiązuje osobę bezrobotną do stawienia się w urzędzie, a system powiadamiania sms i e-mail ma charakter wyłącznie przypominający/informacyjny.

O G Ł O S Z E N I E

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu informuje o możliwości zgłoszenia się do rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy przez internet.
Zgłoszenie do rejestracji przez internet gwarantuje rejestrację bez konieczności stania w kolejce.

Zgłoszenie do rejestracji - ulotka informacyjna

Zgłoszenie do rejestracji


Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu informuje, że zgodniez Uchwałą Rady Miasta Nr XXIV/334/08 z dnia 16 września 2008 r.

Osobom bezrobotnym z terenu miasta Kołobrzeg zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kołobrzegu poza niedzielami i świętami określonymi w odrębnych przepisach przysługuje 30% zniżki na przejazdy autobusami komunikacji miejskiej.

Do skorzystania z w/w ulgi upoważnia zaświadczenie, które należy pobrać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu.

Informacja wytworzona przez:
Krzysztof Szumotalski
email: kszumotalski@kolobrzeg.praca.gov.pl tel.:943524133
, w dniu:  30‑01‑2008 10:31:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marzena Ciepłuch , w dniu:  30‑01‑2008 10:31:00
Data ostatniej aktualizacji:
27‑04‑2017 15:30:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie