Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu


POWIATOWY URZĄD PRACY

ul. Katedralna 46-48
78-100 Kołobrzeg

NIP 671-16-00-401

tel./fax: 094 352 41 33, 0 94 352 78 23
094 354 53 20

Oferty pracy: 698 664 506, 698 664 712

http://kolobrzeg.praca.gov.pl

e-mail: sekretariat@kolobrzeg.praca.gov.pl

zgłaszanie ofert pracy: oferty@kolobrzeg.praca.gov.plI N F O R M A C J A

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu informuje, że z dniem 15 lipca 2017r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1380).

Szczegółowe informacje


Nabór wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu ogłasza dodatkowy nabór wniosków na sfinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego
Termin naboru od 04.07.2017 r. do 14.07.2017 r., w godz. 7.30-15.30

Wniosek do pobrania

 

Nabór wniosków

Powiatowy Urząd Pracy informuje, iż otrzymał  dodatkowe środki na realizację programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych do 30 r. życia w ramach refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych.

Jednocześnie  przy rozpatrywaniu wniosków pierwszeństwo w zakresie realizacji umowy bedą  mieli pracodawcy którzy nie korzystali dotychczas z w.w. formy wsparcia.

Termin składania wniosków do 21.07.2017r.

Osoba do kontaktu: Specjalista ds. programów- stażysta  Barbara Bednarz, pok. 3,  94 35 24 133 wew. 119

 Informacje o zasadach udziedzielania refunadacji

 Wniosek do pobrania

 

Nabór wniosków

Powiatowy Urząd Pracy  informuje iż, trwa prowadzi nabór wniosków o sfinansowanie szkoleń zawodowych

 Przy rozpatrywaniu wniosków o sfinansowanie szkoleń zawodowych ocenie podlega czy prowadzą one do zdobycia kwalifikacji lub kompetencji w zawodach wskazanych jako deficytowe w powiecie kołobrzeskim lub w województwie zachodniopomorskim  (w oparciu o dane wynikające z dokumentu Barometr zawodów, aktualnie obowiązującego, dostępnego na stronie internetowej http://pupkolobrzeg.finn.pl)
Szczegółowe informacje

Informacja

o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów

Nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów. Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy otrzymane w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. To oznacza, że urząd skarbowy na wniosek podatnika (osoby która otrzymała takie stypendium) zwróci nadpłacony podatek.

Szczegółowe informacje + wzór wniosku

 

Nabór wniosków

Powiatowy Urząd Pracy informuje, iż otrzymał z Rezerwy Ministra dodatkowe środki Funduszu Pracy na realizację programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych powyżej 50 roku życia w kwocie 150 000,00 zł

W ramach ogłoszonego naboru środki finansowe zostaną przeznaczone  na następujące formy wsparcia :

 

1. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

 

2. Dofinansowanie pracodawcy lub przedsiębiorcy wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia

 

Termin naboru wniosków  od 05.06.2017r.  do 30.06.2017r.

Aktualne wzory wniosków znajdują sie w zakłace Usługi Urzędu Pracy-Wnioski do pobrania

 

 

 

I N F O R M A C J A

Nabór wniosków  o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia  stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu informuje, że do 22 maja 2017 r. trwa nabór wniosków
o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Po tym okresie nabór wniosków zostaje wstrzymany ze względu na ograniczone środki finansowe.

 

 

UWAGA

ZMIANY W WYDAWANIU ZAŚWIADCZEŃ

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu informuje, że jako jednostka organizacyjna powiatu, wykonująca zadania w imieniu organu administracji publicznej jakim jest Starosta Kołobrzeski zobowiązany jest do stosowania ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej(tekst jedn. Dz.U. z 2016r., poz. 1827).

Wniosek o wydanie zaświadczenia

 

Szanowni Państwo

Informujemy,  że w związku z dużym napływem oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi należy je złożyć co najmniej na 3 dni przed planowaną datą zatrudnienia cudzoziemca.

Powiatowy Urząd Pracy informuje, że Pracodawca nie może zatrudnić cudzoziemca bez posiadania zarejestrowanego w PUP oświadczenia.

 

I N F O R M A C J A

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu informuje, że uruchomił system powiadamiania sms i e-mail, który jest formą przypomnienia o zbliżającej się wizycie w urzędzie oraz umożliwia kontakt pracowników urzędu z klientami tutejszego urzędu w sprawach dot. bieżącej działalności za pomocą sms i e-mail.

UWAGA: Termin kolejnej wizyty wyznaczany jest przez pracownika urzędu i  zobowiązuje osobę bezrobotną do stawienia się w urzędzie, a system powiadamiania sms i e-mail ma charakter wyłącznie przypominający/informacyjny.

O G Ł O S Z E N I E

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu informuje o możliwości zgłoszenia się do rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy przez internet.
Zgłoszenie do rejestracji przez internet gwarantuje rejestrację bez konieczności stania w kolejce.

Zgłoszenie do rejestracji - ulotka informacyjna

Zgłoszenie do rejestracji


Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu informuje, że zgodniez Uchwałą Rady Miasta Nr XXIV/334/08 z dnia 16 września 2008 r.

Osobom bezrobotnym z terenu miasta Kołobrzeg zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kołobrzegu poza niedzielami i świętami określonymi w odrębnych przepisach przysługuje 30% zniżki na przejazdy autobusami komunikacji miejskiej.

Do skorzystania z w/w ulgi upoważnia zaświadczenie, które należy pobrać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu.

Informacja wytworzona przez:
Krzysztof Szumotalski
email: kszumotalski@kolobrzeg.praca.gov.pl tel.:943524133
, w dniu:  30‑01‑2008 10:31:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marzena Ciepłuch , w dniu:  30‑01‑2008 10:31:00
Data ostatniej aktualizacji:
21‑07‑2017 15:27:40
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie